Namn: Lösen:

Lungröntgen ej längre krav vid sportdykning

Publicerad den 28 januari 2002 

Informationen kommer även att gå ut via brev till berörda. Nedan finns ett utdrag från utredningen som har lett fram till detta beslut.

Med vänlig hälsning

Mattias Morin
Svenska Sportdykarförbundet


"LUNGRÖNTGEN EJ LÄNGRE OBLIGATORISKT VID SPORTDYKNING

Hans Örnhagen, förbundsläkare Svenska Sportdykarförbundet

Frågan om behovet av obligatorisk lungröntgen vid friskintyg för sportdykning har stötts och blötts under några år. I stora delar av världen har det aldrig varit krav på lung-rtg medan man inom CMAS och framför allt i de europeiska länderna och Australien krävt lung-rtg. För något år sedan beslutade man inom BSAC (British Sub Aqua Club) att inte längre kräva obligatorisk lung-rtg. Under de senaste åren har NAUI vuxit i Sverige och inom NAUI hävdade man att enligt deras reglemente, som utarbetats i USA, så var det den undersökande läkaren som avgjorde om lung-rtg behövdes och lung-rtg är således inte obligatorisk. Denna policy kom också att bli praxis inom PADI i Sverige eftersom PADI-USA inte kräver obligatorisk lung-rtg.

Samtidigt som detta skedde infördes datoriserad lung-rtg så kallad spiraltomografi eller datortomografi, som gav läkare möjlighet att se mycket fler förändringar i lungorna än vad som var möjligt med den gamla rtg-tekniken. I samband med ett antal fall där dykare i efterhand genomgått spiraltomografi av olika skäl, som inte var relaterade till dykaktiviteten, framkom att flera haft förändringar som, om de observerats på lung-rtg vid friskundersökningen, skulle ha lett till hinder för dykning. Samtidigt finns det dykare som blivit godkända vid lung-rtg och som senare fått exempelvis spontan lungbristning vid aktiviteter på land utan att deras lungor tagit skada av dykningen. Detta tillsammans med det faktum att endast i relativt få fall fann man något på rtg, som inte hade uppdagats i samband med läkarundersökningen, gjorde att man började fundera på om lung-rtg verkligen var det nödvändiga instrument för friskbedömning av alla sportdykare som vi trodde det var.

Eftersom frågan var viktig och det fanns de som hävdade behovet av lung-rtg i samband med friskundersökning för dykning anordnade Svensk Flyg och Marinmedicinsk Förening ett minisymposium samband med den medicinska riksstämman 2001. Programmet framgår av faktarutan.

Dr Watt redogjorde först för situationen i England där UK Sport Diving Medical Committee beslutat att rekommendera ett helt nytt hälsoundersökningssystem för dykare varefter han redovisade sin studie från 1991 av 5195 rtg-undersökningar av 2086 yrkesdykare. I denna studie visade det sig att det endast i 3 fall dvs 0.15% hittade man något oväntat på rtg med betydelse för dykning. Dr Watt sammanfattade varför lung-rtg ej behöver göras rutinmässigt med följande påståenden:
- De flesta nya dykare är unga och friska
- Mycket få förändringar har upptäcks på rtg
- De flesta förändringarna som upptäcks har ingen relevans för dykning
- Vi vet inte säkert vilka förändringar som inte är förenliga med dykning
- Rtg visar inte säkert de förändringar som innebär risk vid dykning
- Rtg innebär en kostnad för dykaren

Dr Lars Hannerz berättade, att efter genomgång av 599 rtg-undersökningar av ”friska” personer i samband med rutinundersökning av andra skäl än dykning, fann han 1 fynd av förändring, som skulle inneburit hinder för dykning. Detta motsvarar 0.17%, vilket överensstämmer med Dr Watts material. Dr Hannerz slutsats var att för yrkesdykare bör man använda lågdos datortomografi rutinmässigt vid förstagångsundersökning, medan sportdykare endast bör undersökas om misstanke föreligger och då med lågdos datortomografi.

Dr Elsbeth Rasmussen påpekade att eftersom vi inte säkert vet vilka lungförändringar som innebär ökad risk vid dykning, bör vi inte använda avancerad teknik för att finna alla dessa små och ospecifika förändringar i lungorna. Risken att man hindrar helt friska individer att dyka ökar. Slutsatsen var att datortografi som screening gör mer skada än nytta och att lung-rtg inte behöver vara ett obligatorium före sportdykning. Utan att ha siffror gav dr Rasmussen stöd för observationen att man finner ytterst få fall av förändringar som innebär hinder för dykning vid rutinmässig lung-rtg av friska unga personer, dvs det klientel som utgör majoriteten av dykelever för sportdykning.

Dr Wille Bergöö redogjorde för exempel på situationer när lung-rtg ej varit optimalt som instrument för att visa förändringar som utgör risk vid dykning.


Svensk Flyg och Marinmedicinsk Förening
Anordnar i samband med Medicinska Riksstämman en paneldebatt om:
Rtg-pulm vid friskintyg för sportdykning?
Älvsjömässan Sal K 16/17 Onsdag 28 november kl 1515- 1800

Behöver vi obligatorisk lungröntgen i samband med friskintyg före dykning och hur skall den i så fall genomföras? Flera utbildningsorganisationer i Sverige hävdar, med hänvisning till hur det är i många andra länder, att man inte behöver göra lungröntgen innan man skall sportdyka. Är de svenska reglerna förlegade eller finns det anledning att vi behåller krav på lungröntgen före sportdykning? Finns det kanske till och med behov att använda mer sofistikerad teknik som CT och hur skall i så fall fynden tolkas?
Svensk Flyg och Marinmedicinsk Förening välkomnar intresserade till en genomgång av ämnet samt falldiskussioner med en efterföljande paneldebatt som avses leda till en rekommendation för läkare som genomför friskundersökning för rekreationsdykning.

Dr Hans Örnhagen, FOI-MSI Försvarsmedicin. Förbundsläkare Svenska Sportdykarförbundet.
Regler och bestämmelser rörande lungröntgen i samband medicinsk undersökning före dykning i Sverige idag.

Dr Stephen Watt, Department of Environmental and Occupational Medicine, University of Aberdeen.
Arguments behind British decision to remove CXR as mandatory part of FTD assessment.

Öl Elsbeth Rasmussen, Avd för Fysiologi och Thoraxradiologi, Karolinska Sjukhuset, Stockholm.
Hur skall vi hantera det vi hittar på röntgen? Vem kan avgöra vad kan man dyka med och vad som är farligt?

Dr Lars Hannerz, Röntgen Cityvården, Stockholm.
CT eller slät-rtg vid friskkontroll inför dykning. Synpunkter efter genomgång av 1000 konsekutiva lungröntgenundersökningar.

Dr Wille Bergöö, SJV Tillsyn, HKV, Försvarsmakten.
Fall av lungproblem trots rtg-pulm utan anmärkning.

Den efterföljande diskussionen blev livlig och flera exempel från de närvarande ca 100 deltagarna belystes. Min sammanfattning av det som framkom var att det i Sverige inte finns speciella skäl som gör att vi inte bör följa de rekommendationer och principer vad avser lung-rtg före sportdykning som används i de flesta andra länder.

Som ytterligare stöd för denna slutsats fick jag den 21 december 2001 ett e-brev från dr Watt där han beskrev att myndigheten som ansvarar för yrkesdykarnas hälsa i Storbritannien (HSE) haft ett möte 2001-12-04 för att diskutera hur ett EU direktiv rörande strålning kunde anpassas till rådande lung-rtg rutiner för dykare. Man kom här fram till att man, mot bakgrund av de få fynd som görs, inte kan rättfärdiga rutinmässiga undersökningar av dykares lungor. (Inte en enda som sökt till yrkesdykarutbildning under de senaste 12 åren har fått hinder pga överraskande fynd på lung-rtg.) Även antalet lungskador vid fri uppstigning är så lågt att det inte rättfärdigar rutinmässig lung-rtg.
Angående datoriserad lung-rtg, sk datortomgrafi lät HSE meddela att vi pga bristande förståelse av samband mellan patologisk förändring i lungorna och risk för medicinsk komplikation i samband med dykning så bör datortomografi endast användas om det finns klinisk indikation för denna typ av undersökning.

Som avslutning kan nämnas att frågan om obligatorisk läkarundersökning före sportdykning nu utreds. I Storbritannien har man infört ett system med årlig hälsodeklaration och läkarundersökning endast vid behov. Man strävar nu efter ett system som skulle kunna vara ensartat i Europa. Till detta får jag återkomma vid senare tillfälle."

Diskutera:
https://www.dykarna.nu/forum/lungrontgen-ej-langre-krav-vid-sportdykning-9572/Taggar:  Dykmedicin
Mattias Morin
Mattias Morin

Kontakta


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Tidigare nyheter
2002-01-25
Dyksäkerhetskonferens på Älvsjömässan
INBJUDAN Intressenter "Sportdykarsverige" Sjösäkerhetsrådet inbjuder till en konferens rörande dyksäkerhetsfrågor. Medarrangörer är SSDF, NAUI; PADI ..»
2002-01-24
B-17 funnen i Krotatien
I Juli 2001 hittades ett Engelskt bombplan av modellen B-17 i Kroatien på 70 meters djup. Planet, som är i bra kondition, är nu filmat och dokumenterat. Njut ..»
2002-01-21
Dykpub Fredagen den 8e Mars i Stockholm
Under DykExpo arrangerar vi årets första dykpub i Stockholm. Vi kommer att hålla till på kvarnens nya klubb ELD vid Medborgarplatsen, Tjärhovsgatan 4 ..»
2002-01-15
Kritik mot PADI i dagens DN ledare
I ledaren i dagens DN kritiserar Hanne Kjöller PADI´s utbildningssystem. PADI är förkortningen för "Professional association of diving instructors". ..»

Fler nyheter »    Tipsa oss »