Namn: Lösen:

Sv: Sv: Så här står det...

(Läst 819 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det är inte beloppet som det handlar om, utan om det behövs särskild, dyr, utrustning. Eftersom alla inte kan förväntas ha den dyra utrustningen så är det inte en aktivitet som är öppen för "alla". Följaktligen så är det inte skattefritt. Fenor och mask är däremot billigt nog för att "alla" skall kunna ha det.

Vidare så är man enligt huvudregeln skattskyldig om arbetsgivaren tillhandahåller personlig utrustning.


/Sten


--- Så här skriver de---

3.5.1 Motion och annan friskvård
Nuvarande regler om skattefri motion och annan friskvård har anpassats till att formerna för motionen har utvecklats och att sättet för att utöva motionen förändrats. Det är i dag mycket vanligt med motionsutövning i form av t.ex. styrketräning och aerobics på särskilda motionsanläggningar. Arbetsgivaren kan i dag erbjuda sin personal motionsaktiviteter av enklare slag och mindre värde vid motionsanläggningar som ligger skilt från arbetsplatsen. Vidare kan den anställde själv betala motionsavgiften, och mot kvitto få ersättning från arbetsgivaren för sitt utlägg. Arbetsgivaren kan ersätta en anställds utlägg vare sig det avser årskort, klippkort eller enkelbiljetter utan att skattefriheten påverkas, under förutsättning att betalningen avser förmåner som uppfyller kriterierna för skattefri motions- eller friskvårdsaktivitet.
Erbjudande om motion ska rikta sig till företagets hela personal. Det innebär att förmånen blir skattepliktig, om den utformas på ett sådant sätt att den i praktiken begränsar sig till en liten grupp anställda. Formerna för hur motionen kommer de anställda till del är däremot normalt av underordnad betydelse. Exempelvis kan man tänka sig särskilda arrangemang för tillfälligt anställda (prop. 2002/03:123 s. 15). Det kan finnas skäl att medge särlösningar för en funktionshindrad, som t.ex. innebär att denne kan utöva sin friskvård i bostaden.

Friskvårdscheckar
En arbetsgivare kan ge personalen möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård genom att ge anställda checkar, kuponger, eller andra handlingar som ger tillträde till en godkänd motionsanläggning. Systemet ska vara så utformat att arbetsgivaren har full insyn över vilket slag av aktivitet som respektive check, kupong etc. kan användas till av de anställda. Arbetsgivaren ska också kunna följa upp hur de använts (Skatteverket 2007-05-25, dnr 131 242815-07/111).
Dessa krav anses uppfyllda om det på checken/kupongen eller kuponghäftet
— finns personlig information om företagets namn och den anställde,
— anges att den endast kan användas för godkända former av motion och annan friskvård,
— inte kan bytas mot varor eller kontanter,
— kan följas upp genom återrapportering till arbetsgivaren.
Den personliga informationen kan vara förtryckt eller på annat sätt angiven av arbetsgivaren. Vidare ska det finnas plats för den anställde att kvittera med sin namnteckning.

Friskvårdsaktiviteter

Skattefriheten omfattar endast motion eller annan friskvård av mindre värde och enklare slag. Det kan gälla t.ex. gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis eller squash. Träning med en personlig tränare anses inte som enklare slag av motion. Till det skattefria området bör räknas vanliga lagidrotter som t.ex. volleyboll, fotboll, handboll och bandy. Andra former för utövande av motion och annan friskvård är t.ex. spinning, tai chi, qigong och olika former av yoga — även graviditetsyoga. Som friskvård räknas också kostrådgivning, information om stresshantering och s.k. kontorsmassage (prop. 2002/03:123 s. 14—15). I begreppet kontorsmassage ryms olika behandlingar som är avstressande, eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Förutom vanlig kroppsmassage kan nämnas exempelvis rosenterapi, akupunktur, akupressur, kinesiologi, zonterapi, ljusterapi, homeopati, och floating rest (se bl.a. skrivelse 2005-04-27,
dnr 130 205744-05/111
). Även enklare slag av fotvård eller fotmassage kan ses som friskvård.
Som friskvård kan även erbjudas profylaxkurser för blivande föräldrar.
Kurser om rökavvänjning kan erbjudas personalen som skattefri friskvård. Skattefriheten bör dock inte gälla för nikotinprodukter som kursdeltagarna använder under kurstiden och därefter. Även kurser med inslag av individuell kost- och motionsrådgivning kan vara skattefri friskvård om erbjudandet riktar sig till hela personalen (se nämnd skrivelse).

Undantagna aktiviteter

Subvention av aktiviteter som inte innebär motion i betydelsen fysisk träning omfattas inte av skattefriheten. Exempel på detta är pistolskytte, agility, bridge, schack och körsång.
Körsång på arbetsplatsen kan dock räknas som en vanlig personalvårdsförmån.
Undantaget från beskattning gäller inte heller sporter som kräver dyrbarare anläggningar, redskap och kringutrustning, som t.ex. golf, segling, ridning och utförsåkning (jfr SkU 1987/88:8 s.42 och prop. 2002/3:123 s. 15).

Idrottsutrustning m.m.
En förmån som innebär att arbetsgivaren lånar ut idrottsredskap eller annan utrustning av mindre värde och enklare slag, t.ex. gångstavar, är skattefri för den anställde. Om arbetsgivaren lånar ut dyrbarare idrottsredskap som den anställde dessutom kan ta med hem till bostaden uppkommer en skattepliktig förmån.

I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2011:30) anges följande.
"Klädutrustning av mindre värde och enklare slag, t.ex. T-shirts och enklare träningsoveraller, som är försedd med arbetsgivarens reklamtryck bör anses som en skattefri förmån."

Om arbetsgivaren däremot bekostar dyrbarare klädutrustning eller träningsskor, är förmånen skattepliktig.
För vissa yrkesgrupper, t.ex. inom Försvarsmakten, räddningstjänsten och polisen, som har en reglerad skyldighet att hålla sig i fysiskt trim, kan dock träningsskor och annan träningsutrustning anses som en förmån av begränsat värde som är skattefri (Skatteverket 2010-12-15 , dnr 131 693990-10/111).

Startavgifter m.m.
Kontanta utlägg i form av entréavgifter till idrottsevenemang, individuella startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter i idrottsföreningar av olika slag är skattepliktiga om arbetsgivaren betalar dem.
Om arbetsgivaren betalar avgifter för anmälan av lag till motionslopp eller idrottsarrangemang som avser motion av enklare slag uppkommer inte någon skattepliktig förmån för deltagarna. En av arbetsgivaren gjord gruppanmälan till motionsevenemang kan godtas även om evenemanget saknar en särskild tävlingsklass för lag, förutsatt att motionen är av enklare slag (löpning, cykel, skidåkning m.m.) och att erbjudandet om deltagande riktar sig till alla anställda.
Om ett motionsevenemang som anges ovan medför resor och/eller övernattning bör de anställda beskattas i den delen om arbetsgivaren svarar för kostnaderna. Se vidare Skatteverket 2005-04-27,
dnr 130 205744-05/111
och 2006-04-28,
dnr 131 233241-06/111
.
Sten Meyer
Sten Meyer 2012-01-25 19:17:43
2 467 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Dykning som friskvård? Emil Olsson 2011-08-11 14:06
svara Sv: Dykning som friskvård?Björn Widlert2011-08-11 14:15
svara Sv: Sv: Dykning som friskvård?Per Lagerberg2011-08-11 14:23
svara Sv: Sv: Sv: Dykning som friskvård?Emil Olsson2011-08-11 14:32
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Dykning som friskvård?Björn Widlert2011-08-11 14:49
svara Sv: Sv: Sv: Dykning som friskvård?Björn Widlert2011-08-11 14:43
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Dykning som friskvård?Per Lagerberg2011-08-11 16:10
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Dykning som friskvård?Björn Widlert2011-08-11 16:23
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Dykning som friskvård?Björn Widlert2011-08-11 16:29
svara Sv: Sv: Sv: Dykning som friskvård?Mongkol Persson2011-08-11 14:51
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Dykning som friskvård?Per Jörgensen2011-08-11 16:12
svara Sv: Dykning som friskvård?Catarina Jostéus2011-08-11 15:12
svara Sv: Sv: Dykning som friskvård?Jorma Hyry2011-08-11 16:05
svara Sv: Sv: Sv: Dykning som friskvård?Erik Rådström2011-08-11 16:51
svara En annan aspekt...Staffan von Arbin2011-08-11 17:55
svara Sv: En annan aspekt...Erik Rådström2011-08-11 18:45
svara Sv: Dykning som friskvård?Urban Lund2011-08-11 19:43
svara Sv: Dykning som friskvård?Ulf Meyer2011-08-13 16:26
svara Sv: Dykning som friskvård?Sven Gerd Schumacher2012-01-25 16:50
svara Sv: Sv: Så här står det...Sten Meyer2012-01-25 19:17
svara Sv: Dykning som friskvård?Anita Bergström2012-01-28 17:14

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: