Namn: Lösen:

Mitt bidrag till den principiella frågeställningen

(Läst 111 gånger.)

Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Anmäl detta inlägg till våra moderatorer
Arbetsmiljölagen gäller varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. Det är samma huvudregel som fanns i arbetarskyddslagen. Men flera av undantagen i den lagen har inte tagits med i arbetsmiljölagen. Bl.a. omfattas arbete som utförs av anställd familjemedlem m.fl. Lagen gäller oavsett om verksamheten bedrivs i bolagsform, av förening eller stiftelse eller på annat sätt. Lagen är tillämplig på samma sätt för statlig och kommunal verksamhet som för enskilda företag. Med verksamhet avses inte bara stadigvarande verksamhet utan också tillfälligt, kortvarigt arbete. Vissa bestämmelser i arbetsmiljölagen, t.ex. samverkansreglerna i 6 kap., är dock så utformade att de får betydelse främst om arbetet är något så när stadigvarande.

Arbetsmiljölagens arbetstagarbegrepp är omfattande. Någon definition av begreppet ges inte i lagtexten. Om den som åtagit sig att utföra ett arbete är arbetstagare eller uppdragstagare/självständig företagare beror på omständigheterna. Av betydelse är härvid om den som utför arbetet är personligen arbetsskyldig, vem som håller material, maskiner o.d. för arbetet, hur ersättningen för arbetet beräknas osv. En bedömning får i varje särskilt fall göras på grundval av en sammanvägning av omständigheterna. Även den som formellt uppträder som självständig företagare anses som arbetstagare, om han i organisatoriskt och ekonomiskt avseende intar en beroende ställning.

När det gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om dykeriarbete bör man hålla i minnet att det tiillämpningsområde som anges i 2 § avser "i sin verksamhet". Detta får sin betydelse eftersom det som primärt åsyftas är bedriven näringsverksamhet i den här kontexten.

Gränsen mellan anställningsförhållanden och rena väntjänster kan dock vara svårbestämd även om det arbete som utförs sker inom ramen för en verksamhet. Bedömningen blir därmed olika lite beroende på vilken lag som åberopas och tillämpas. I ett hovrättsfall, som handlade om ett brottmål, hade en företagare som bedrev byggverksamhet, åtalats för att en bekant skadats vid byggnadsarbete. Verksamheten bedrevs genom företagarens aktiebolag. I bolaget var huvudsakligen den tilltalade, men i viss utsträckning också medlemmar av hans familj, verksamma. Familjemedlemmarna erhöll ersättning för sitt arbete. Målsäganden och dennes hustru var vänner till den tilltalade och besökte denne ofta på den tilltalades arbetsplats och hjälpte honom då ibland, utan att vara särskilt ombedda, med småsysslor. Någon lön utbetalades inte för dessa tjänster men målsägandena och dennes fru och barn erhöll presenter och någon gång en penninggåva. Hovrätten anför bl.a.: följande i sin dom:

"Avgörande är om arbetet utförs under eljest för arbetstagare kännetecknande omständigheter. Även mycket tillfällig anställning, t. ex. tjänstgöring som lärare vid enstaka tillfälle kan således berättiga till semesterförmåner eller ersättning för arbetsskada.Vidare gäller [...] att en av parterna skall utföra arbete i egentlig bemärkelse. Sedvanlig vård eller hjälp inom familjen eller mellan vänner räknas i princip inte som arbete i rättslig mening. Rättsfall på området är sällsynta. I rättsfallet NJA 1981 s. 929 ansågs en stallflicka som på egen begäran red en annan häst än den hon brukade sköta utan särskild betalning inte vid tillämpningen av 6 kap. 4 § skadeståndslagen som likställd med arbetstagare. Skrivningen tyder på att utgången kunde ha blivit en annan om det hade varit fråga om motionering i hästägarens intresse av den häst hon brukade sköta. Vid tillämpning av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring betraktades en pensionerad byggnadsarbetare som arbetstagare då han hjälpte till vid en ombyggnad trots att han inte fått annan ersättning än rivningsmaterial värt 500 kr [...] Däremot ansågs en kvinna som utan ersättning hjälpte sin fästman att måla en sommarstuga och skadades inte som arbetstagare i arbetarskyddslagens mening [...]. Det nu aktuella arbetet har helt skett i den [tilltalades] intresse och måste bedömas ha varit förhållandevis tungt och riskfyllt. Vid prövningen måste emellertid också beaktas att arbetet bara skulle ta ett par dagar i anspråk, att någon ersättning inte var avtalad samt att något arbetsgivare - arbetstagareförhållande tidigare inte kan anses ha förelegat mellan [den tilltalades] å ena sidan samt [målsäganden och dennes hustru] å andra sidan. Vidare är det av betydelse att det mellan [den tilltalade och målsäganden] rådde ett förhållande där man brukade hjälpa varandra vid behov."

Arbetsmiljölagen ansågs inte tillämplig, eftersom gränsen för vad som får bedömas som väntjänst inte ansågs ha överskridits (se Göta hovrätt, dom 1999-10-21 i mål B 1350-98).

Bedömning:
Anna Rossander, som jag uppfattar det, uppträder helt privat och utan att bedriva någon näringsverksamhet. Hon pysslar med sin båt och tappar ett verktyg i vattnet och ber någon om hjälp. För detta erbjuder hon en symbolisk ersättning, det handlar om ett s.k. ad hoc uppdrag. Det saknas varaktighet. Ersättningen är försumbar. Någon utrustning tillhandahålls inte. Det handlar om en enda och mycket begränsad uppgift - sök och bärga. Omständigheterna talar därmed starkt för att bärgningen inte omfattas av Arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Anna Rossander är således, enligt min bedömning, inte arbetsgivare i den föreliggande situationen.

Tilja ska uppdatera mitt gamla inlägg från "tidernas begynnelse2 :) i enlighet med ovan.

Med vänlig hälsning,

Claude D Zacharias


Claude Zacharias
Foto saknas
2020-05-04 15:52:12
133 postningar

mail 
Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg hjälp önskas i Göteborg att ta upp tappad sak Anna Rossander 2020-04-12 18:01
svara Sv: hjälp önskas i Göteborg att ta upp tappad sakStaffan von Arbin2020-04-14 08:01
svara Sv: Sv: hjälp önskas i Göteborg att ta upp tappad sakMicke Tilja2020-04-14 08:20
svara Sv: Sv: Sv: hjälp önskas i Göteborg att ta upp tappad sakStaffan von Arbin2020-04-28 10:02
svara Sv: Sv: Sv: Sv: hjälp önskas i Göteborg att ta upp tappad sakMicke Tilja2020-04-28 13:59
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: hjälp önskas i Göteborg att ta upp tappad sakMarcus Sundberg2020-04-28 22:07
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: hjälp önskas i Göteborg att ta upp tappad sakAnders Vilhelmsson2020-04-30 21:31
svara AFS 2010:16Micke Tilja2020-05-01 11:36
svara Sv: AFS 2010:16Anders Vilhelmsson2020-05-01 19:34
svara hjälp önskas - det har löst sig!Anna Rossander2020-04-14 12:16
svara Mitt bidrag till den principiella frågeställningenClaude Zacharias2020-05-04 15:52

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: