Namn: Lösen:

"Plägning Till Konsten At Lefwa Under Watn"

(Läst 1 510 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Plägning Till Konsten At Lefwa Under Watn"

Författare: Mårten Triewald, 1741, 1994 års utgåvan

Fakta: 41 sidor, 53x215x9 mm, ISBN saknas

Omslag på 1994 års upplaga av boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/262870.html
Omslag på 1741 års upplaga av boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/262871.html


Allmänt:

Boken är en återutgivning från 1994 av Mårtens Triewalds egen komplettering (1741) till hans egen bok "Konsten At Lefwa Under Watn" (1734). I denna bok har han kompletterande erfarenheter från hans bärgningsverksamhet och ger detaljerande beskrivningar av en del verktyg som användes under bärgningsverksamhet, och det är en direkt uppföljning på "Konsten At Lefwa Under Watn", och fortsätter till och med på samma kapitelnumrering.

Mårten Triewald var född i Stockholm och uppväxt under de pågående arbetena med bärgningarna från Wasa, vilket inte helt osannolikt var en bidragande faktor till hans intresse för bärgning, en annan faktor var hans bekantskap med Edmund Halley (den brittiske vetenskapsmannen som bland annat gett namn till den berömda Halleys-kometen) som även gjorde experiment med dykarklockor, och som han lärde känna under sina år i England. Utöver att lära sig konstruera dykarklockor, så lärde Mårten sig även bygga ångmaskiner och en hel del naturkunskap, vilket han också tog med sig hem till Sverige och introducerade här efter sin tid i England.
1734 så gav han ut boken "Konsten At Lefwa Under Watn", vilken senare blev uppföljd med en lätt uppdaterad andra utgåva och en kompletterande bok med titeln "Plägning till Konsten at Lefwa Under Watn" som beskriver hur viss utrustning skall användas och hur man bärgar.
Triewald gav ut flera skrifter, bland annat: "Nödig tractat om bij" (1728), "Kort beskrifning, om eld- och luft-machin vid Dannemora grufvor" (1734), "Konsten at lefwa under watn" (1734), "Notification, om trettijo publique föreläsningar öfver nya naturkunnigheten - År 1728 och 1729 håldne föreläsningar öfver nya naturkunnigheten" (1735-36), "Plägning til konsten at lefwa under watn" (1741), "Nyttan och bruket af wäderwäxlings-machin på Kongl. Maj:ts och riksens örlogs flotta" (1742), "Läre-spån uti svenska skalde-konsten" (1756), mm.


Innehållet:

Boken inleds med en förtext bestående av beklaganden över de svårigheter och rättstvister som författarens företag, Norra Dykerie Societeten, blivit indragna i och hyllande av den goda gärning som företaget gjort när man bistått förlista fartyg och bärgat gods.
Därefter så övergår boken till att förklara ytterligare verktyg som användes vid arbetet, och som inte finns med i den första boken om bärgning.
Sist i boken finns en beskrivning av en maskin som Christopher Polhem konstruerat vid en ålder av 80 år.

Innehållet är inte alls lika intressant för som "Konsten At Lefwa Under Watn" ur ett dykeri- och/eller historieperspektiv, och beskriver inte dykningen på något mer omfattande sätt, utan beskriver kringfaktorer och verktyg. Det finns alltså inget om dykfysik, dykarklockor, praktiskt bärgningsarbete eller annat i boken.
Eftersom den är en ren komplettering, så är värdet av att läsa boken väldigt lågt om man inte redan läst "Konsten At Lefwa Under Watn" innan.


Ingående kapitel:

Bewågne Läsare
(Beskrivning av hur arbetet med Norra Dykerie Societeten varit, med egenhyllningar och beklagande över besvär som rättstvister och små vinster)
Cap. XIV
(Beskrivning av gripklor, kapare, fästen och brytjärn som kan användas med en "undervattenskran" som kan applicera kraft där man önskar, samt fler gripklor)
Cap. XV
(Beskrivning av ännu en gripklo, spett, hakar och kapverktyg)
Cap. XVI
(Beskriver tre verktyg – en vinschanordning konstruerad av Polhem, en anordning för att föra en lina under föremål så att den kommer upp till ytan igen, samt en flexibel undervattenssåg)


Smakprov ur boken:

Utdrag från "Bewågne Läsare" där Mårten Triewald beklagar sig över Norra Dykerie Sociteten motarbetas av andra intressen, onumrerad s 8 i boken:
"Detta har brakt alla de som sådane föd-krokar brukat, så uti harnesk emot Dykerie-Wärket; Ut de wågad den ena Riksdagen efter den andra, Dykeriet ei allena med ohemula beskyldningar at antasta, utan jämwål wijst en stor sidwördnad emot Riksens Ständers höga Lagstiftande Makt, i det de warit så dierfwe och med strösta ofog krandrad, hwad hans kongl. Ma:t, och Ständer för högst nödigt och nyttigt förklarad.
Til förtigande af de nog bekanta mord och röfwerier som för detta de Sjö-nödlidande utan barmhertighet öfwergådt, jemte de illgrepp som med falska eldar och andra påfund, at irra de Sjöfarande ifrån kosan, at dermed tilskynda dem oundwikeligit skiepsbrot.
"

Utdrag från "Cap. XIV" (kapitel 14) och §3 med beskrivningar av hur illustrerade bärgningsredskap skall användas, bokens s 13-14 och Triewald sidnumrering 3-4:
"När man nu will bryta op Decket eller Skiepsluckorna, af ett förolyckad Fartyg med beskrefne Machin, så betienar man sig af Instrumentet som Figur 3 föreställer, detta Instrumentet består af twenne särskilte delar, huru de sitta tillsammans wisar den 3 Figuren med den 9 Figuren allenast den nedre delen uti en sådan ställning, som då detsamma utöfwar sin wärkan, hwarom mera på sit rum.
Instrumentet Fig. 3 appliceras således til Machin den man hedanefter wattu-kran kalla wil; At Tappen t af Instrumentet föres inuti det fyrkantiga hålet h af klacken K på wattu-kranen, och fästes dersammanstädes förmedelst en läder-splint, sedan fästes detta Instrumentet således fästad, tillika med wattu-kranen A, B ända neder på Luckan eller Decket, som man sönderbryta wil.
"


Kommentarer:

Boken finns i följande utgåvor:
1741: Tillägget "Plägning til Konsten at lefwa under Watn" ges ut första gången som en ren fortsättning till "Konsten at lefwa under Watn".
1994: Anders Engwall ger ut en nytruckning av "Plägning til Konsten at lefwa under Watn" med text i orginalstil i form av snirklig 1700-talsskrift, dock bara producerad i en mycket liten skala (cirka 50 ex).
2004: "The Art of Living Under Water" ges ut av brittiska Historical Diving Society, som bland annat omfattade en engelsk översättning av både "Konsten at lefwa under Watn" och "Plägning til Konsten at lefwa under Watn", och även texter om författaren och hans verksamhet, samt en del kommentarer kring boken (ex felaktigheter inom fysiken). Boken är utgiven i flera omgångar.

Boken är utgiven i form av kopia av orginaltexten, dvs handskriven 1700-tals svenska, vilket gör boken lite svårläst – både språkmässigt (stavning, ordval och uttryckssätt) och skrivstilsmässigt (handstil och snirkliga bokstäver). Exempelvis är bokstäverna "s", "f" och "ck" förvillande lika, precis som "r" och "t", samt flera andra, dessutom skriva bokstäver olika beroende på om de är stora eller små, och "s" skrivs annorlunda än annars om det står sist i ett ord. Det skall dock tilläggas att 1994 års upplaga av boken är textjusterad digitalt, så till vida att bokstäverna är justerade för att kompensera för defekter på den tryckta förlagan, (exempelvis ifyllda där det varit blanka fläckar på bokstäverna).
Det förekommer bruk av romerska siffror i boken, exempelvis för kapitel och punkter, varför det underlättar lite för läsare att vara uppdaterad på användandet av "I", "V" & "X" (dock ej nödvändigt).
Originalboken har en egen numrering för de sidor som täcks av kapitel XIV-XVI (14-16) och lämnar inledningen "Bewågne Läsare" utan sidnumrering – Anders Engwall som gett ut 1994 års upplaga har lämnat bokens sidor utan någon annan sidnumrering.

Boken har originalillustrationerna av verktygen, och en sida har originalutgåvans omslaget återgivet (eftersom utgivningen från 1994 har ett annat omslag).

Namnet "Plägning til Konsten at lefwa under Watn" kommer av att det är ett tillägg (plägning) till boken "Konsten at lefwa under Watn".

Det finns för närvarande inga planer på att ge ut ytterligare exemplar av boken, varför den är svår att få tag på. Den som är intresserad av att få tag på exemplar kan kontakta Anders Engwall (som gett ut 1994 års upplaga) på telefon 0707-42 38 20 eller helt enkelt köpa den engelska översättningen där även den första boken ingår.


Betyg: två av fem, ur ett sportdykareperspektiv då den ger en intressant inblick i 1700-talet och den bärgningsverksamhet som då bedrevs, men med låg relevans för beskrivning av dykning på 1700-talet eftersom den endast är ett tillägg till "Konsten at lefwa under Watn".


Relaterade länkar:
Recension av "Konsten at lefwa under Watn" på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=265235&main_Id=265235&catId=0
Divernet om den engelska boken som omfattar både de svenska böckerna:
http://www.divernet.com/other_diving_topics/160189/the_art_of_living_under_water_by_marten_triewald.html
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-10-30 14:10:10
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: