Namn: Lösen:

Rec. "MARINARKEOLOGISKT UTBILDNINGSMATERIAL"

(Läst 3 346 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Marinarkeologiskt Utbildningsmaterial"

Författare: Mona Ahlm (redaktör) och Sven Rosborn (redaktör), 1996

Fakta: 440 sidor, 315x270x58 mm, ISBN saknas

Omslag på boken:

https://www.dykarna.nu/photos/2010/499420100704232733.jpg



Allmänt:

Det är inte en bok, utan en pärm med studiematerial framtaget av Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum som främst är avsedd för studiecirklar av arkeologiskt intresserade amatördykare och att då användas för studiecirklar. Materialet går dock lika bra att läsa själv eller använd i organiserad utbildning och sälj genom Svenska Sportdykarförbundet (SSDF).
Det är otaliga människor som bidragit till materialet i boken, men det sammanhållande gruppen människor som skapat materialet är projektledare Björn M Jakobsen, redaktörer Mona Ahlm och Sven Rosborn, redaktionsmedarbetare Harry Alopaeus, Andres Bunse, Johann Ingolfsson, Marcus Nilsson, Staffan O'Bar och Christer Westerdahl. Därutöver listas 36 personer och 35 organsisationer i tacklistan över inblandade parter.


Innehållet:

Pärmen är uppdelad i olika fristående avsnitt om 12-48 sidor som alla representerar olika områden och aspekter inom marinarkeologin, och som alla kan läsas var för sig så att läsaren kan sålla eller hoppa i materialet. Nivån på informationen förutsätter inte heller att man har läst marinarkeologi tidigare och börjar på en grundläggande nivå och undviker komplicerade fackuttryck – i de fall det förekommer mer udda facktermer så finns en kort ordförklaring i slutet på en del av avsnitten. Eftersom de olika avsnitten är så varierande så kommer vissa avsnitt säkert uppfattas som mer intressanta, och vissa säkert som ganska tråkiga beroende på det personliga intresset, men sammantaget så ger de en god plattform inom ämnet marinarkeologi med en klar präglig på nordiska förhållanden.

I pärmen får läsaren dels läsa om skeppskonstruktion, fartygskonstruktion, pålspärrar, stenåldersboplatser, dykplanering, dateringsmetoder, konservering, uppmätning, dokumentering, sökmetoder över och under ytan, men man får även läsa om landhöjning för att förstå förändring av kustlinjen, vilka träslag som används till vilka delar på ett vrak, juridik kring fornlämningar, tolkning av ortsnamn med koppling till förlisningar, navigation förr och nu, skeppshistoria och arkivforskning. Det förs även dialog om ämnet marinarkeologi. Något som dock inte tas upp är stålvrak – en klar brist för dykare som är intresserade av vrak som inte är fornminnen ochäven lite tråkigare för dykare på västkusten eftersom trävrak bevaras sämre där. Det stora fokuset på trävrak gör dock att de flesta läsare dock nog kommer att se lite annorlunda på så kallade "brädhögar" efter att ha läst pärmen, eftersom den ger en god hjälp till att tolka det man ser och även att förstå deras sammanhang.

Eftersom texten är avsedd för egenstudier, så finns många praktiska exempel från Sverige och övriga Norden, och även en del praktiska övningar som kan hjälpa till i den egna utvecklingen. För att placera de fysiska vraken i ett historiskt perspektiv, så finns även en hel del översiktlig historia med i texten.

Till materialet så finns även en handledning för cirkelledare på tolv sidor med tips på hur studiecirkelarbetet kan genomför och frågor att diskutera i gruppen.


Ingående kapitel:

Till dig som ska vara cirkelledare
1. Introduktion till marinarkeologi
2. Inlandsisen och människan
3. Att söka det förgångna
4. Arkivforskning
5. Transportleder
6. Spärrade vattenvägar
7. Navigation
8. Sökmetoder och hjälpmedel
9. Vad säger lagen?
10. Förberedelsearbete inför dyk på vrak
11. Vrakbesiktning
12. Mäta och rita – allmän ritteknik
13. Mäta och rita – avancerad undervattensteknik
14. Skeppsteknologi
15. Last och utrustning
16. Dateringsmetoder
17. Utgrävningar av vrak och hamnar
18. Undersökningsmetoder
19. UV-fotografering och videofilmning
20. Allmän skeppshistoria
21. Skeppet i nordisk historia

(Se separate svarsinlägg för fullständig innehållsförteckning)


Smakprov ur boken:

Utdrag från kapitel 2 "Inlandsisen och människan", avsnitten "Temperaturväxlingar, isavsmältning och landhöjning", "Landhöjningens inverkan i olika delar av Sverige" och "Några exempel" med hela texten från exemplet "Hälsingland" om landhöjningens inverkan på kustlinjen, s 2:7-8:
"Hudiksvall blev isfritt omkring 7 000 f Kr men man behöver inte gå längre tillbaka i tiden än till slutet av medeltiden för att kunna observera mycket stora nivåskillnader. Platser som då låg vid vattnet ligger idag långt upp på land. Ett tydligt exempel är Drakön, en ö i Hudiksvalls kustband. Under medeltiden låg här en naturhamn i en vik som gav gott skydd åt en liten kustbosättning. Idag kan viken endast skönjas som en svag bukt i den nuvarande strandlinjen. Själva viken ligger uppe på land och är idag ett sankmarksområde omgivet av höga klippblock."

Utdrag från kapitel 4 "Arkivforskning", avsnittet "Något om hur man söker på
arkiv och vad man kan finna där
" och hela underavsnittet "Förvaltningen för sjöärenden" med tips om hur man söker i arkiv, s 4:7:
"Ett material som inte finns i SMA är förlisningsrapporterna från Förvaltningen för sjöärenden (FSÄ), som inrapporterades länsvis efter rapporter (även från kronofogdar och länsmän) året efter händelserna. Dessa finns på Krigsarkivet. Ska man leta efter skonerten Albion, förlist 1838, ska man alltså titta på rapporten från 1839. Är det Falsterbo rev man är intresserad av får man gå genom rapporterna från Malmöhus län. Här rapporteras även, i ett och samma material, vad som hände med vraket, om det totalförliste, bärgades och/eller såldes på auktion. Det finns dock bara rapporter för vissa år (fjärde kvartalet 1833) till 1869 (obs med olika registrering E l a för åren 1833 till 1844, E ll b för åren 1845-1869). Här finns även fartygsnamn, men i de senare rapporterna från Lsub (ovan; lotsstyrelsen) finns bara skeppstypen, ursprungsort, samt last och destination: t ex "galeas, från Söderhamn, på väg från West Hartlepool till Sandön med ballast" (samt t ex: "orsaken till grundstötningen var tjocka och strömsättning"). I Lsub står nästan aldrig om skeppet totalförliste eller bärgades."

Utdrag från kapitel 8 "Sökmetoder och hjälpmedel", avsnittet "Sökmetoder", underavsnittet "Avsökning av större områden" och texten "Sökning med skärplan/trapets" om olika sätt att söka om områden under ytan, s 8:7:
"För att söka efter objekt under vatten enbart med synens hjälp, krävs att det inte är allt för djupt vatten samt att det är tillräcklig sikt. Det finns tillfällen då sikten i vattnet är obefintlig och det inte finns någon annan möjlighet än att känna sig för med händerna. Man bör därför begränsa det område som ska avsökas. Efter att ha bestämt område väljer man utrustning. Ska man snorkla, dras efter båt eller dyka med apparat? Kombinationer kan givetvis göras. Nu gäller det att välja en metod som täcker in området. Är det mindre ytor kan man söka i rutor. Är det större kan man med hjälp av båt dra en eller flera dykare över ett område. De kan dras på eller under ytan.
Dykare som dras efter båt, och som ska hålla sig under vattenytan kan välja att använda sig av ett s k skärplan. Det är en träskiva med fasta handtag och lininfästen i ytterändarna. Man håller i handtagen och vinklar planet ner under ytan när båten börjar bogseringen. Man kan endast i liten utsträckning styra i sidled. Det gäller för båtföraren att hålla en låg och jämn hastighet. Max två knop rekommenderas. Annars kan det bli arbetsamt att hela tiden ha strömmen emot sig. Det är ett bra sätt att söka av grunda vattenområden där djupet inte är mer än 2-3 meter. Med längre lina kan man söka på 4-5 meters djup. Har man inte tillgång till skärplan kan man använda en enklare variant, en s k trapets. Det är i princip ett liknande handtag som vattenskidåkare använder sig av. Enda skillnaden är att man får använda simfenorna att reglera djupet med.
"

Utdrag från kapitel 14 "Skeppsteknologi", avsnittet "Formstudie" och texten "Ankarspel och andra spel" om olika skeppsdetaljer, sida 14:20-21:
"Liggande ankarspel (liggande bråspel) har genom seklerna använts i handelsskepp. De påträffas ofta i vrak. I större krigsskepp ersattes detta av en kapstan (eng capstan; stående bråspel). I åtminstone ett fall finns liggande bråspel även i ett mindre ryskt krigsskepp från 1790-talet. Även om det gick ganska trögt att få upp ankaret med ett sådant liggande spel behövdes inte så mycket manskap för arbetet.
I början av 1800-talet utvecklades s k pumpspel för handelsfartyg. Med kugghjul och dragstång överfördes pumpens upp- och nedgående rörelse till axelstocken för ankaret. Man sparade därvid både tid och kraft. Liggande spel har också använts för att hissa upp rår i masten eller vid andra tyngre arbeten ombord.
"


Kommentarer:

Materialet håller på fasas ut av Svenska Sportdykarförbundet och resas nu ut för det facila priset av 150 SEK. Delar (och senare förhoppningsvis hela) finns att leda ner på Internet via Fogtevikens Museum (se länk nedan) som tagit fram materialet.

Den största nackdelen med materialet är formatet, bestående av lösa A4-blad i en pärm. Förvisso lätt att ta ut sidor, men hade varje kapitel varit inbundet så hade man lättare kunnat ta ut ett avsnitt och hantera det löst utan att behöva hålla på med den otympliga pärmen.

Språket i boken är relativt enkelt, så även lekmän skall kunna klara av att läsa boken utan större problem. I några av avsnitten så avslutas det med några ordförklaringar för att förklara tekniska termer eller äldre begrepp. Över lag måste materialet nog betecknas som lättläst.

Det finns en mycket enkel innehållsförteckning i början, men det innehåller endast kapitelrubrikerna.

Alla illustrationer i boken är i svart-vit och är till huvuddelen tecknade men även en del fotografier förekommer. De tecknade illustrationerna är relativt enkla men håller över lag en hög kvalité och är lätta att tolka och förstå, samt kompletterar texten på ett mycket bra sätt.


Betyg: fyra av fem, ett fantastiskt välbearbetat material som relativt enkelt, men mycket tydligt, förklarar en stor bredd av området marinarkeologi, dock med nackdelen att det bara fokuserar på fornminnen och i vissa mindre avseenden blivit föråldrade i vissa tekniska aspekter som exempelvis utrustning.


Relaterade länkar:
Materialet kan delvis laddas ner och skrivas ut från:
http://www.foteviken.se/marinarkeologi/index.htm
Sven Lagman informerar lite om materialet:
http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php?topic=3571.0
Fotevikens Museum som tagit fram materialet:
http://www.foteviken.se
Materialet kommenteras på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/marinarkeologiskt-kursmaterial-pa-internet-324421/
https://www.dykarna.nu/forum/marinarkeologi-vrak-freak-20408/20474.html
https://www.dykarna.nu/forum/marinarkeologi-vrak-freak-20408/20545.html
Materialet kommenteras på akreologiforum:
http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php?topic=2262.0




Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2010-07-04 23:51:26
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Rec. "MARINARKEOLOGISKT UTBILDNINGSMATERIAL" Pär Ahlgren 2010-07-04 23:51
svara Fullständig innehållsförteckningPär Ahlgren2010-07-04 23:54
svara Sv: Fullständig innehållsförteckningBirger Faith-Ell2010-07-08 06:28

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: