Namn: Lösen:

Fullständig innehållsförteckning för intresserade

(Läst 1 748 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

För att ge en översikt över bokens innehåll, så listas nedan bokens innehållsförteckning.
Förteckningen är mer omfattande än bokens innehållsförteckning, då lägre nivåer på rubriker tas med nedan än som görs i innehållsförteckningen.

Innehåll
Förord
Författarpresentation


KAPITEL 1 – INLEDNING
Klassificering av dykare
Våt dykning
- Lätta dykare
- Tunga dykare
- Djupdykare
- Mättnadsdykare
- 1-atmosfärsdykare
Torr dykning
- Tryckkammararbete
- Kassunarbete
Verksamhet där dykning förekommer
- Försvaret
- Civila anläggningsarbetare
- Kustbevakning
- Räddningstjänst (bärgningsdykare)
- Media
- Sport och rekreation


KAPITEL 2 – FYSIK
Tryck
Gas
Boyles lag
Charles eller Gay-Lussacs lag
Allmänna gaslagen
Daltons lag
Definitioner av gasvolymer
Adiabatiska effekter
Täthet
Specifik värme och värmeledning
Brandfara
Vätska
Kompressibilitet
Löslighet
- Henrys lag
Flytkraft
Ljus
Absorption av ljus
Brytning av ljus
Ljud
Mekanik


KAPITEL 3 – OLIKA TYPER AV DYKNING
Andhållningsdykning
Lätt dykning
Öppna demandsystem
Återandningsapparater
- Helslutna system
- Halvslutna system
Tung dykning
Welterdykning
Blandgasdykning
Heliox
Nitrox
Mättnadsdykning
Dykarklockor
Kammare för ytdekompression och rekompressionsbehandling
Dykardräkter
Våta dräkter
Torra dräkter
Dräkter för attackdykare
Pansardräkter
Test av andningsapparatur
Statiskt tryck
Dynamiskt tryck
Andningsarbete
Inandad koldioxidhalt
Testapparatur
- Ämnesomsättningssimulator


KAPITEL 4 – VISTELSE I VATTEN
Effekter av immersion
Andningsorgan
- Lungödem
- Saltvattensaspirationssyndrom
Cirkulationsorgan
Hudproblem
- Extern otit, "Swimmers ear"
- Divers hand
Ämnesomsättning
Kyla
Symtom på hypotermi
Omhändertagande av hypoterma
- Behandling av hypotermi
Överlevnadsdräkter
- Däcksarbetsdräkter
- Räddningsdräkter för ubåtspersonal
- Enkla räddningsdräkter
Drunkning
Terapi


KAPITEL 5 – DYSBARISM
Problem under tryckhöjning
Squeeze
- Squeeze (engelska för press, kram, åtstramning)
- Lungor
- Hud- eller dräktsqueeze
- Ögonsqueeze
- Helkroppssqueeze
- Tandsqueeze
- Öronsqueeze
- Ruptur av runda fönstret
- Reversed ear
Tryckutjämning av mellanörat
- Tryckutjämningsteknik
- Problem med tryckgradienter under dykning
Problem under trycksänkning
Alternobar vertigo
Mag-tarmbesvär
Lungbristning
Fri uppstigning (FU)
Träning i fri uppstigning, FU


KAPITEL 6 – FRIDYKNING
Maxdjup
Lungpackning (grodandning)
Apnétid
Hyperventilation
- Risk med hyperventilation vid fridykning
Ytterligare risker vid andhållningsdykning
- Dekompressionssjuka vid andhållningsdykning
Dykreflex
Tävling i andhållningsdykning – apnea
- Konstant vikt
- Fri klass
- Dynamisk apnea
- Statisk apnea


KAPITEL 7 – KOLDIOXID
Akut koldioxidexposition
Kronisk koldioxidexposition


KAPITEL 8 – OXYGEN
Hypoxi
Hyperoxi
CNS-påverkan av oxygen
- Beräkning av CNS-skadande oxygendos enligt NOAA
Lungtoxicitet
- CPTD och OTU
Klinisk hyperbar oxygenbehandling, HBO
- Teknisk utrustning
-- Enmanskammare
-- Flermanskammare
Indikationer för HBO
- Dekompressionssjuka, AGE och iatrogen gas efter operation
- Svåra infektioner
- Gasgangrän
- Kolmonoxidförgiftning
- Multipel Scleros
- Autism


KAPITEL 9 – NARKOS OCH HPNS
Djupberusning
Att mäta djupberusning
High pressure neurological syndrome (HPNS)
Trimix
Hydrox
Kemisk dekompression
Vätskeandning


KAPITEL 10 – INERTGASTRANSPORT
Kompression och exposition
Dekompression – gasövermättnad
Dekompressionstabeller
- Dykning med ytdekompression
- Dykning på hög höjd
- Nitroxdykning/luftekvivalent djup
Dekomprimetrar och dykdatorer
Effekten av metabola gaser på inertgastransport
- Effekten av oxygen på inertgastransport
- Oxygen window
Transport av O2 och CO2 i blodet
Transport av nitrogen i blodet
- Oxygen window vid HBO
Bubbelbildning
- Ytspänning
- Foramen ovale
- Hur länge kan fri gas i form av bubblor bli kvar i kroppen?
- Isobar motdiffusion
Påvisande av bubblor med hjälp av ultraljud
- Ultraljudsdoppler
- Ultraljudsskanning och datortomografi
Bubblor i tårvätska
Trombocytförändringar
Flygning efter dykning


KAPITEL 11 – DEKOMPRESSIONSSJUKA
Symtom och fynd vid dekompressionssjuka
Dykarloppor
Marmoreringar
Lymfbends
Ledbends
Oförklarlig trötthet och matthetskänsla
CNS-bends
- PFO och dekompressionssjuka
Chokes
Vilka dykare får dekompressionssjuka?
- Sportdykning med scuba
- Dekompressionssjuka vid andhållningsdykning
"Oförtjänt dykarsjuka"
Behandling av dekompressionssjuka vid punktdykning
Rekompression
Oxygenandning
Behandlingstabeller för "svåra" fall
- Mättnadsbehandling
- Upprepade rekompressioner
- Extrema behandlingstabeller
Betydelsen av tid till behandling
Rekompression i vatten
Behandling av dekompressionssjuka under mättnadsdykning
DS i samband med exkursioner under mättnad
DS under pågående mättnadsdekompression
Medikamentell tilläggsbehandling vid dekompressionssjuka
Praktiska aspekter på rekompressionsbehandling
Möjlig framtida behandling
Behandling av arteriell luftemboli efter lungbristning (AGE)
"Konvalescens" efter dekompressionssjuka
Profylax
Osteonekros


KAPITEL 12 – ARBETE I ÖVERTRYCK
Andningsgas för djupdykeri
Gastäthet
Energiförluster
Fensimning


KAPITEL 13 – KVINNAN SOM DYKARE
Skillnad mellan man och kvinna
Kroppskonstitution
Attityd
Temperaturtolerans/DS-känslighet
Hormoner och menstruation
- P-piller
- PMS
- Menstruation
Graviditet
- Risker för fostret
- Teratogena effekter av höga gaspartialtryck
- Embolisering på grund av gasbubblor
- Risker för den gravida kvinnan
Retrospektiva studier av graviditeter där kvinnan dykt
Amning, bröst och bröstproteser
Dykreglementen och rekommendationer


KAPITEL 14 – LÄKEMEDEL, SJUKDOM OCH DYKNING
Medel som tas på grund av kronisk sjukdom
Astma
Epilepsi
Diabetes
Övriga ämnesomsättningssjukdomar
Cirkulationssjukdomar
- Migrän
- Hypertension
Koagulationsrubbningar
Psykiatrisk sjukdom
Smärttillstånd
Cancer
P-piller
Läkemedel som tas vid akut sjukdom
Antimalariaprofylax
Antisjösjukemedel eller medel mot rörelsesjuka
Smärtlindrande och antiinflammatoriska medel
Medel som kan användas eller har använts i samband med rekompressionsbehandling
Vätska
- Natriumkloridlösning
- Dextran
Steroider
Heparin
NSAID
- Acetylsalicylsyra
- Tenoxykam
Bensodiazepiner
Bronkdilaterare
Vasodilatantia
Antiinflammatorika
Lidokain (Xylocain)
Andra läkemedel
Läkemedel som inte får användas i samband med DS och AGE
Medel som tas i berusande syfte


KAPITEL 15 – HÄLSOUNDERSÖKNING OCH FRISKINTYG
Minimikrav för sportdykning enligt CEN-standard
Friskintyget
Skäl för friskintyg
Olika typer av friskintyg
Arkivering, sekretess och underkända
- Friskintyg för forskning
Kompetenskrav på läkare
Sverige
Norge
Danmark
Övriga länder
Ålder för dykning
Tidpunkt för undersökning
Anamnestagning och fysikalisk undersökning
Kroppskonstitution
Hud
Implantat
Öron, näsa, hals
- Absoluta kontraindikationer
- Relativa kontraindikationer
Ögon
Andningsorgan
- Absoluta kontraindikationer
- Relativa kontraindikationer
-- Astma
Cirkulationsorgan
- Absoluta kontraindikationer
- Relativa kontraindikationer
-- Septumdefekter
Fysisk arbetskapacitet
- Royal Army Fitness Test
- Andra sätt att bestämma arbetskapacitet
Buk- och endokrina organ
- Absoluta kontraindikationer
- Relativa kontraindikationer
-- Diabetes
-- Gastit och gastroesofageal reflux
-- Stomier
Rörelseapparaten
- Absoluta kontraindikationer
- Relativa kontraindikationer
-- Bennekros
-- Diskbråck och status efter diskbråcksoperation
-- Thoraxdeformiteter
Nervsystem
- Absoluta kontraindikationer
- Relativa kontraindikationer
-- Epilepsi
-- Resttillstånd efter neurologisk DS
Graviditet
Samlad information om hälsokrav vid dykning


KAPITEL 16 – SKADOR OCH DÖDSFALL
Allmänt om reglering av dykning
Skador i yrkesmässig dykning
Dödsfall
Skador
- Skador pga. tryckgradienter under dykning
Långtidseffekter av dykning
Skador inom rekreationsdykning
Om olycksfallsstatisktik från sportdykning
- Frivilliga uppgifter insamlade av organisationer
- Vem lämnar uppgifter?
- Formuläret
Officiell statistik från myndigheter
Dödsfall inom sportdykning
- Vad dödar sportdykare?
Dödsfall och skador vid fridykning
Skador inom sportdykning
- Skadepanorama vid sportdykning


KAPITEL 17 – UBÅTSMEDICIN
Vistelse i slutet rum
Luftrening "life-support"
- Tryck
- Vattenånga
- Oxygen
- Koldioxid
---Tekniska aspekter
---Medicinska aspekter
- Kolmonoxid
- Andra föroreningar
Räddning ur sjunken ubåt
Räddning genom bärgning av hela ubåten
Räddningsfarkost
- McCann klocka
- Remora
- Ubåtsräddningsfarkost, URF och DSRV
- Nato Submarine Rescue System, NSRS
Individuell räddning
Räddning från trycksatt ubåt
Framtida räddningsmöjligheter
- Räddningssfärer
- Fluorokarbon
Överlevnad på ytan efter FU


Referenser och vidareläsningslitteratur
Symosium- och workshop-proceedings
Periodika
Fackuttryckslexikon
Sakregister
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2011-08-21 13:41:45
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recens. "DYKERIMEDICIN OCH HYPERBAR FYSIOLOGI Pär Ahlgren 2011-08-21 13:40
svara Fullständig innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2011-08-21 13:41

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: