Namn: Lösen:

Recension "DYKENCYKLOPEDIN" (PADI)

(Läst 4 900 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Fullständig titel: "Dykencyklopedin"

Författare: Drew Richardson (chefsredaktör), Karl Shreeves (redaktör), Paul S Auerbach, Susan Bassenger, Hugh D Greer III, Wolf Krebs, Tom S Neuman, Stephen Pauley, Michael R Powell, Raymond E Rogers, Bayyr Shuster & Chris Wachholz, 1997/2002 andra upplagan (Swedish Metric version 2.0)

Förlag: PADI International / PADI Nordic AB

Fakta: 370 sidor, 210x298x20 mm, ISBN 91-973785-4-2

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/303887.html

https://www.dykarna.nu/photos/2011/499420111019221436.jpgAllmänt:

Precis som namnet antyder så är boken ett uppslagsverk i artikelformat, med olika avsnitt som förklara områden relevanta för dykning. Boken är framtagen och utgiven av utbildningsorganisationen PADI (Professional Association of Diving Instructors). Målgruppen för boken är alla sportdykare som vill lära sig mer eller ha ett referensverk att slå upp saker i hemma, men boken är även obligatorisk kurslitteratur för elever till Divemaster eller instruktör inom utbildningsorganisationen PADI. Utöver att vara kurslitteratur så är det uppenbara användningsområdet som referensverk i bokhyllan hemma, och det är nog ganska få personer som läser boken från pärm till pärm, även om den i så fall bjuder på ett stort och intressant kunskapstillskott.


Innehållet:

Boken är INTE utformat som ett klassiskt uppslagsverk i stil med en ordbok med listade ord som förklaras i alfabetisk ordning, utan texten är i artikelformat och kan läsas ungefär som vanlig kurslitteratur i dykning. Vill man därför slå upp något ord så får man gå via registret och där hitta vilka sidor ordet förklaras på, men tyvärr så representerar registret inte hela innehållet, och det finns mycket mer att läsa om än vad som listas i registret.

Boken inleds med olika avsnitt om för dykare relevant fysik och kemi, innan den går in på avsnitt om dykfysiologi (hur dykning påverkar människan). Därefter övergår boken till att handla om dykutrustning för att sedan beskriva livet i vatten som är bokens mest omfattande kapitel. Som avslutning går boken in på dykningens utveckling och framtiden för dykningen.
I fysik- och kemidelen kan man utöver grundläggande grundskolenivå, som exempelvis atomernas uppbyggnad och egenskaper för relevanta gaser, läsa om hur fysik och kemi påverkar den aquatiska miljön och hyperbarmiljö genom deras specifika förutsättningar, exempelvis hur ljus tränger ner i vatten, ljusets brytning vid övergång mellan två medier, hur vågmönster av ljus skapas på havsbotten, ljudets fortplantning i vatten, flytkraft, Boyles lag, Charles lag, Daltons lag, Henrys lag, hur hög höjd (lågt atmosfäriskt tryck) påverkar dykning, med mera.
I kapitlet om dykfysiologi kan man läsa om kroppens andning och syresättning, hur andning med dykutrustning påverkar andningen, hur olika halter av syre och koldioxid påverkar, faktorer kring fridyking, hur kväve beter sig i kroppen, tryckfallssjuka, PFO, djupberusning, temperaturaspekter, tryckutjämningsproblem i kroppen, graviditet, färgseende under vatten, med mera.
Utrustningskapitlet beskriver dels val av dykutrustning och dessskötsel, olika varianter på utrustning som finns och hur de fungerar, samt en del historik. Utrustning som berörs är mask, snorkel, fenor, våtdräkter, torrdräkter, body suits (lyrca-dräkter), våthuvor, våtsockor, handskar, avvägningsblåsor (DCB, mfl), viktsystem, flaskor, regulatorer, instrument, knivar, tabeller och andra olika tillbehör.
Kapitlet "Livet under vattenytan" beskriver först vattnets kretslopp, hur vatten rör sig i havet, hur vågor fungerar, för att sedan gå in på olika former av liv i havet. Först kommer växterna med cyanobakterier, kiselalger, pansar-/dinoflagellater, grönalger, brunalger, rödalger och fröväxter. Därefter kommer djuren med svampdjur, nässeldjur (hydroider, maneter, koralldjur), kammaneter, plattmaskar, slemmaskar, ringmaskar, leddjur (crustacea, rankfotingar, högre kräftdjur), blötdjur, (ledsnäckor, snäckor, musslor, bläckfiskar), mossdjur, hästskomaskar, armfotingar, tagghudingar och ryggradsdjur (brosk- & benfiskar, reptiler, däggdjur). Avsnittet är kompletterat med ett antal bildsidor i färg som inte ingår i tidigare utgåva och som visar exempel på olika arter i deras naturliga miljö. Kapitlet avslutas med några avsnitt som beskriver hur havet skiljer sig åt på olika platser och andra faktorer som kan vara relevant för dykare att känna till, exempelvis hur man kan påverka ekosystemen genom fiskmatning eller själv påverkas genom bett och stick.
Det sista kapitlet om dykningens utveckling gör dels historiska tillbaka blickar på utvecklingen, men pratar också om den digitala utvecklingen, återandningsapparater och pansardykare. Avsnittet kompletteras också om information om PADI AWARE och vad det innebär att utbilda sig till instruktör och divemaster inom PADI, samt vilka roller som finns för yrkesdykare inom myndigheter och näringsliv.

Tyvärr är boken inte så uppdaterad som den nog borde vara från dess första upplaga, utan man kan exempelvis läsa om olycksstatisk för de senaste tio åren och se att datan kommer från perioden 1986-1994, läsa om uv-foto och se att den digitala tekniken bara fått en liten kort notis på slutet, läsa om dykutrustning och sakna exempelvis återandningsapparater (rebreathers).
Den svenska upplagan brister (trots att det är den andra upplagan) klart i korrekturläsningen. Många läsare kommer säkert att finna det irriterande att boken är så full av bortfallna Å/Ä/Ö, konstiga radbrytningar i ord, stavfel och skrivfel.
Det förekommer även en del smärre sakfel i boken, exempelvis att boken gör skillnad på dekompressionssjuka och tryckfallssjuka – något som man medicinskt inte gör i Sverige (utan som gissningsvis är ett resultat av översättningen från engelskans decompression sickness, DCS, och decompression illness, DCI, som gör just den särskiljning mellan orden som beskrivs i texten). Andra exempel på fel är att boken uppger att koraller bara finns i tropiska och subtropiska områden (fast man idag vet att exempelvis finns utanför Norge) och att en fördel med öppna system (jämfört med slutna system) är att man alltid vet att man kan andas gasen på alla djup under hela dyket (vilket ju inte är sant eftersom man även kan fylla flaskorna med syrgas, nitrox eller trimix som gör att innehållet blir obrukbart på vissa djup). Att det smugit sig in fel och att utvecklingen gått vidare och byggt på dagens kunskap är dock inte konstigt i ett så omfattande verk som denna bok, men ytterligare en faktor som talar för att boken förtjänar en genom arbetad uppdatering.
Dessutom så finns mycket av innehållet i annan PADI-litteratur, vilket gör att de läsare som gått PADI-kurser kommer känna igen en del av innehållet.
Boken fyller dock trots bristande uppdatering, smärre felaktigheter och likheter med annan PADI-litteratur en plats i biblioteket genom att den går in djupare i många ämnen än annan kurslitteratur vanligtvis gör och samlar mycket fakta på ett enkelt och bra sätt – och så klart – dessutom på svenska.

De ämnen som främst saknas i boken är den utveckling som skett inom teknisk dykning och dykning med återandningsapparater, samt olika praktiska procedurer för dykning (exempelvis hur man isdyker, vilka olika sökmönster som finns, hur man bärgar en skadad dykare, hur man agerar som dykledare, med mera). Boken innehåller inte heller PADI's olika dyktabeller, vilket många kanske skulle förvänta sig. I övrigt så bjuder boken på omfattande information som presenteras på ett relativt överskådligt sätt, varför boken säkert är ett bra tillskott i de flesta dykares bokhyllor, vare sig man väljer att läsa hela boken eller bara har den som ett referensverk att slå upp i när man känner behovet. Bokens stora fysiska format gör dock att det nog är en bok man främst har hemma i bokhyllan, och inte gärna släpar med sig på dykresor och andra aktiviteter.
Det skall särskilt poängteras att boken inte främst hjälper till att förbättra personliga dykfärdigheter, utan främst kan öka det teoretiska kunnandet (att sedan omvandla det till praktiskt användabara kunskaper ligger snarare på läsaren själv).


Ingående kapitel:

1 - Kemi och fysik för dykaren
2 - Dykfysiologi
3 - Dykutrustning
4 - Livet under vattenytan
5 - Dykningens utveckling och framtid

(Se separat inlägg nedan för fullständig innehållsförteckning)


Smakprov ur boken:

Utdrag kapitel 1 "Kemi och fysik för dykaren" och del av delkapitlet "Tryck", som visar hur avsnitt om grundläggade fysik kan se ut, s 1-23:
"Ända sedan antiken har man förstått att luften har en vikt, vilket man kan inse när man känner vinden mot ansiktet. Galileo, en av renässansens vetenskapsmän, var den förste som påvisade luftens vikt. Även om vi normalt intte känner av denna. Baserad på denna idé, resonerade den italienske matematikern Evangelista Torricelli att vi måste vara under ett konstant tryck eftersom vi lever på botten av ett ”hav av luft” som omger oss hela tiden.
I hans numera klassiska experiment, med en upp-och-nervänd glastub med kvicksilver, visade Torricelli att luften utgjorde ett tillräckligt tryck för att hålla kvar 760 mm kvicksilver i tuben. Detta visade att luften inte bara har en vikt, utan en lätt mätbar sådan.
Den franske matematikern och filosofen Blaise Pascal intresserades av Toricellis nyss uppfunna barometer. Det som kanske är viktigast för oss är hans arbeten om vätsketryck. Det vi idag kallar för Pascals hydrostatiska paradox innebär att trycket på botten av ett kärl som är fyllt med en vätska enbart beror på vätskedjupet – kärlets form har ingen betydelse. Utan denna princip hade vi inte kunnat använda en djupmätare, utan vi hade varit tvungna att ha en graderad lina från ytan för att på ett säkert sätt veta hur djupt vi befinner oss (se bilden på nästa sida).
"
(Notera: stavfelet på "…normalt intte känner…" är enligt boken)

Utdrag från kapitel 2 "Dykfysiologi", delkapitlet "Öronen" och hela avsnittet "Trumhinnebristning" som exempel på medicinsk text, s 2-50:
"Om man inte tryckutjämnar under nedstigningen och den går så fort att vätska inte hinner tränga ut i mellanörat för att kompensera för volymminskningen, kan trycket på trumhinnan bli så stort att den brister. När trumhinnan brister upplever dykaren svår smärta, men denna avtar när vatten kommer in i mellanörat och på så sätt tryckutjämnar utrymmet. Eftersom vattnet är kallare än kroppstemperaturen kan det ge kraftig yrsel (vertigo) när det kyler ner båggångarna. Yrseln avtar när vattnet värms upp av kroppen. En bristning på trumhinnan kommer vanligtvis att läkas, men vatten som kommer in i mellanörat kan innehålla bakterier som orsakar infektioner. Behandling av en öron, näs och halsspecialist minskar risken för bestående hörselnedsättning."

Utdrag från kapitel 3 "Dykutrustning", delkapitlet "Egenskaper", avsnittet "Förstasteget" och hela underavsnittet "Typ av ventil", som exempel på teknisk kunskap som förmedlas i boken, s 3-63 till 3-65:
"Det finns två huvudgrupper av ventiler för andrasteg: Motströms- och medströmsventiler. Det är klart vanligast med medströmsventiler. Vid inandningen påverkar membranet en hävarm som är förbunden med ventilen. Hävarmen gör att ventilen öppnas och dykaren får luft. Eftersom ventilen öppnar åt samma håll som luftströmmen är riktad kallas den medströmsventil.
Fördelarna med denna konstruktion är att den är enkel, billig och friflödar om det skulle uppstå något problem istället för att helt stänga av luftflödet. Dykaren kan lätt nå ytan genom att andas från det friflödande andrasteget; den överflödiga luften försvinner genom utventilen. Denna typ av säkerhetstänkande kallas "fail-safe".
I en del andrasteg påverkar istället hävarmen en liten ventil som kallas servoventil. Denna öppnar sedan den större huvudventilen. Tanken med en sådan konstruktion är att ge större luftflöde med mindre ansträngning. Luften från förstasteget hjälper till med mycket av det arbete som dykaren annars måste göra själv vid inandningen med konventionella andrasteg. Andrasteg med servoventil placerar sig därför ofta mycket högt vid test av regulatorer.
Nackdelarna med andrasteg med servoventil är ofta en högre kostnad och att de kan vara mer komplicerade att reparera. De är också mer känsliga för störningar från sand eller saltkristaller. Vissa dykare klagar på störningar på grunt djup. Detta beror på en liten fördröjning mellan öppningen av servoventilen och huvudventilen och försvinner på ett par meters djup.
"

Utdrag från kapitel 4 "Livet under ytan", delkapitlet "Ryggradslösa djur i vattnet" och avsnittet "Stam Brachiopoda: Armfotingar", som exempel på marinbiologisk text, s 4-42 till 4-43:
"De knappa 300 arterna i denna grupp är avkommor från det stora och varierade fossila material som sträcker sig över 600 miljoner år tillbaka. Armfotingarna var som mest framgångsrika under paleozoikum (ungefär 225 miljoner år sedan) då det fanns tusentals arter och de kunde bli upp till 30 centimeter stora. Sedan dess har deras antal minskat radikalt.
Armfotingarna liknar till det yttre musslor eftersom de har ett tvådelat kalkskal. Gruppen är helt marin och de flesta arterna förekommer på kontinentalsockeln. Skalen blir upp till några centimeter breda. Till skillnad från musslorna, är armfotingarnas skal placerade över och under individen (hos musslorna på båda sidor). Skalen har oftast olika form och fästa till botten med en kort "stjälk". En de arter gräver istället i det mjuka bottensedimentet.
Deras släktskap med mossdjur och hästskomaskar är klar eftersom de har lofoforer, som hos armfotingarna har formen av två spiralvridna, håriga tentakler. Precis som för de andra grupperna med lofoforer används de hos armfotingarna till att fånga plankton i vattnet och dessa förs sedan till munnen med hjälp av de små håren.
Det finns dock en del skillnader mellan armfotingar och de andra två stammarna som har lofoforer. Vissa arter av armfotingar har inte en komplett matsmältningsapparat. Utan de saknar anus. Dessa arter släpper därför ut restprodukter samma väg de kom in, precis som nässeldjuren.
Könen är skilda och normalt sker befruktningen i den fria vattenmassan. Det finns en del undantag till denna regel, där honan behåller äggen i väntan på att frisimmande spermier skall komma och befrukta dem. I detta fall stannar äggen kvar tills de kläcks. I båda fallen tillbringar larven en tid i plankton innan den sätter sig och förvandlas till vuxen individ.
"
(Notera: felstavningen i form av det saknade L:et i "En de arter gräver…" är enligt boken.)

Utdrag från kapitel 5 "Dykningens utveckling och framtid" och delkapitlet "Dykinstruktör", med del av avsnittet "Instruktörsutbildning", som exempel på information om PADI:s utbildningssystem, s 5-14:
"Divemasters kan arbeta som assistenter under andra PADI-kurser och kan, om alla andra krav är uppfyllda, gå en PADI Instructor Development Course (IDC). Man måste dock inte bli instruktör direkt, Utan kursen PADI Assistant Instructor bygger vidare på de kunskaper och färdigheter man har som Divemaster genom självstudier och praktiska övningar i klassrum, bassäng och open water. Utbildningen till PADI Assistant Instructor är i stort sett de tre första dagarna på instruktörskursen, så detta innebär att en PADI Assistant Instructor bara behöver komplettera med de sista fyra dagarna för att blir instruktör. Som PADI Assistant Instructor är man behörig att, under överinseende av en instruktör, hålla delar av teoriundervisningen på vissa PADI-kurser och självständigt hålla några PADI-program. Dessa aktiviteter ökar självförtroendet och kännedomen om PADIs utbildningssystem, vilket underlättar vid en framtida instruktörskurs."

Kommentarer:

Boken kom i sin första upplaga 1988 och är ursprungligen skriven på engelska med titeln "Encyclopedia of recreational diving", men finns översatt till en rad olika språk och även i versioner med engelska måttenheter. På engelska finns den nu även i en tredje upplaga som bland annats uppges innehålla roliga fakta om vatten, senaste informationen om vattenvärlden, hundratals färgbilder och illustrationer, det senaste rörande dykdatorer och dekompressionsteori, samt viktiga saker rörande vård och underhåll av dykutrustning.
På svenska kom första utgåvan 1997 (ISBN 91-971549-5-4) i ett rött hardcover omslag med 13 fyrkantiga små fotografier, och den andra upplagan 2002 (ISBN 91-973785-4-2) med ett beigt paperback omslag med fem små fotografier och fyra små tecknade illustrationer.
Jämför den svenska första upplagan med den andra upplagan så är de i stort sett lika, jämför man på utdragen ur texten ovan så är citatet från kapitel 1 uppdaterat och kompletterat i andra upplagan (bland annat har stavfelet tillkommit), citaten från kapitel 2, 3 och 4 är identiska mellan upplagorna (så även stavfelet i citatet från kapitel 4). Citatet från kapitel 5 finns dock inte alls i första upplagan, eftersom kapitel 5 är helt utbytt och i första upplagan hette "Speciella dykaktiviteter" och beskriv exempelvis uv-foto, vrakdykning, sök- & bärgning, samt nattdykning och djupdykning ganska detaljerat – det vill säga helt saknar likheter med det senare kapitel 5 som tittar på utveckling och jobbmöjligheter inom dykning.

Boken är välillustrerad med svart-vita teckningar och fotografier på nästan alla uppslag i den tidigare klassiska PADI-stil som fanns i PADI-böcker från 1900-talet. Ett nytillskott från förra utgåvan är 24 sidor med fullspäckade med färgbilder på djur i havet som kompletterar kapitlet "Livet under vattenytan".
Illustrationerna i boken är förvisso pedagogiska, men det grafiska utseendet är idag inte riktigt säljande, så en uppdatering med fler illustrationer i färg (likt PADI’s nuvarande kurslitteratur) hade kunnat göra boken mer tilltalande.

Även om boken är en översättning från den engelska förlagan, så har den också anpassats till svenska förhållanden, dels i textinnehållet, men även genom att många bilder har anpassat till svenska förhållanden, exempelvis genom bilder på utrustningsexempel genom svensk utrustning och att man visar den internationella brå-vita dykflaggan (signalflagga A) istället den amerikanska röd-vita flaggan.

Språket i boken är inte allt för tekniskt eller komplicerat, utan klarar man av att läsa normal kurslitteratur på svenska, så ligger innehållet i boken på ungefär samma nivå. Även om det rent kunskapsmässigt går lite djupare och fördjupar sig i bakomliggande fysik och teknik en aning mer än annan PADI-litteratur. Det beskrivande artikelformatet som används i boken gör kanske även texten lite mer lättläst för de som tycker att det är jobbigt att läsa manualer och annan teknisk litteratur. Precis som omslaget säger på engelska, så är boken skriven på svenska och man använder det metriska systemet rakt igenom, vilket så klart är tacksamt för svenska läsare.

Boken har en översiktlig innehållsförteckning som listar alla rubriker (förutom faktarutor) och ett register med 600 söktermer vilket bör ge en god grund för den som söker information i boken. Tyvärr har man dock gjort rätt många fel i innehållsförteckningen och missat förekommande rubriker, delvis beroende på problemen med felaktiga rubrikformat, men även andra slarvfel – framförallt avseende kapitel 2, men även vissa fel avseende kapitel 1 och 4.
Rubrikformateringen i boken har skötts slarvigt, så att vad som borde blivit olika nivåer på underkapitel istället fått samma rubrikformatering (nivå), därför kan man exempelvis i kapitel 2 hitta två delkapitel som heter "Öronen" och två som heter "Lungorna", fast det ena av båda borde vara underkapitel till delkapitlet "Fysiologiska reaktioner på tryckskillnader i kroppens luftfyllda hålrum" och det andra till delkapitlet "Problem med kroppens luftfyllda hålrum". Med nuvarande formatering, så kan det så klart bli lite knepigt om man refererar till ett avsnitt som heter "Öronen" och den som kollar läser i fel kapitel med samma namn. Dessutom skiljer sig strukturen för hur man har använt olika nivåer mellan de olika huvudkapitlena 1, 2, 3, 4 och 5, och formateringen kan även variera inom ett av huvudkapitlena.

Sidantalet i uppgifter kring boken kan variera eftersom varje kapitel har en egen sidnumrering, och det dessutom tillkommer inledning, register och färgbildsavsnitt med egna numreringar, samt ett antal mellanliggande sidor utan numrering, varför det totala antalet sidor kan variera beroende på hur man räknar. Det här angivna sidantalet på 370 inkluderar allt ovan.

Betyg: fyra av fem, för att det är en bok rik på fakta som de flesta dykare skulle ha nytta av, men betyget dras ner på grund av dålig korrekturläsning och bristande uppdatering, från vad som annars hade varit en självklar femma.


Relaterade länkar:
PADI's webbsida om den tredje upplagan:
http://www.padi.com/english/common/products/catalog/encyclopedia.asp
Google Books sida om boken (dock utan förhandsgranskning):
http://books.google.se/books?id=IBfeSAAACAAJ
Recension på Skin-Diver om bokens andra upplaga i engelsk version:
http://www.skin-diver.com/departments/waterwork/PADIsEncyclopedia.asp?theID=355
Kritik mot boken (och PADI) på ScubaDiver.com:
http://www.scubaboard.com/forums/whine-cheeze/103860-padi-encyclopedia-recreational-diving.html
Sökning på Amazon.com (US) efter begagnade exemplar på engelska:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=Encyclopedia+of+Recreational+Diving
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2011-10-19 22:18:01
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "DYKENCYKLOPEDIN" (PADI) Pär Ahlgren 2011-10-19 22:18
svara Fullständig innehållförteckningPär Ahlgren2011-10-19 22:20
svara Sv: Recension "DYKENCYKLOPEDIN" (PADI)Christian Svärd2011-10-19 23:47
svara Galenskap?Pär Ahlgren2011-10-20 18:56
svara Sv: TackPelle Macs2011-10-21 11:48
svara Sv: Galenskap?Tomas Persson2011-10-21 13:02
svara Sv: Recension "DYKENCYKLOPEDIN" (PADI)Svante Hildesson2011-10-23 23:06
svara 3:e upplagen (engelsk)Pär Ahlgren2011-11-03 23:43

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: