Namn: Lösen:

Recension: DYKPRAXIS (SSDF)

(Läst 7 857 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Dykpraxis"

Författare: Svenska Sportdykarförbundet (SSDF), uppdateringsblad tom 2006-01-01

Fakta: pärm, 316 sidor, 210x235x53 mm, ISBN saknas.

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=115646


Allmänt:

För alla aktiva inom SSDF så kommer säkert denna recension kännas lite lustig (”Recensera Dykpraxis – den känner väl alla redan till?”), medan en stor del av dykarna är utbildade inom PADI, NAUI eller någon annan organisation där Dykpraxis knappast nämns, så att man inte vet något om den, än mindre sannolikt läst den. Så för alla som är välbekanta med Dykpraxis, så kan man ju hoppa direkt ner till avsnittet om uppdateringar och se lite vilka nyheter som fanns i årets uppdatering, för övriga så kommer kanske dimmorna kring det beryktade Dykpraxis att skingras.

Dykpraxis är en pärm med fakta, rekommendationer och regler för dykning inom SSDF's verksamhet. Boken är ett både ett regelverk, faktabank och referenslitteratur. Den är dessutom ett levande verk som regelbundet uppdateras för att vara aktuell (se vidare längre ner) – vilket är skälet till att det är en pärm, eftersom man då kan byta aktuella sidor till nya uppdateringar.
Syftet med boken är att det skall vara en handledning och referens för säker dykning genom att sammanfatta den praxis som kontinuerligt har utvecklas inom sportdykningen.


Innehållet:

Det går på intet sätt hävda att Dykpraxis är en spännande eller intressant läsning – den är ett referensverk och inget annat. Informationen är kortfattad, ofta i punktform och vanligtvis på en till två A5-sidor, den är dessutom sparsamt illustrerad med i svartvita skisser där så är absolut nödvändigt. Så den är definitivt ingen nöjesläsning på en resa, utan kan snarare vara bra som sänglitteratur om man har svårt att somna.

Delar av innehållet berör endast SSDF's medlemmar, som exempelvis dumpningsfonden och utbildningsstegen, men det finns även en hel del som kan vara intressant för andra.
Är man utbildad inom någon annan organisation, så kommer man här att stöta på saker som man inte sett förr. Är man till exempel utbildad på en dykskola i en storstad eller på en semesterort utomlands och aldrig har varit i kontakt med dykning som klubbverksamhet så kommer man här att stöta på saker man aldrig ens funderat över, eller ens kunde föreställa sig förekom vid dykning.

Boken innehåller få tips om hur man själv förbättrar sin dykning, eller om hur man som instruktör skall utbilda andra – så den är absolut inget självstudiematerial.
Innehållet är mest grundläggande, men ofta matnyttigt innehåll, även om vissa avsnitt ibland känns rent krystade, samtidigt som det kan upplevas som att vissa saker saknas i andra avsnitt.

Boken är uppbyggd för att man skall kunna använda den som referens och kontinuerligt byta ut sidor vid uppdateringar (se exempel längre ner), varför det kan vara lite rörigt att hitta den information man söker om man inte känner till boken och dess innehåll så pass bra att man vet hur den är uppbyggd och hur man söker informationen. För att exempelvis söka information om isdykning för att friska upp sina kunskaper inför årets första isdyk, så bör man kolla under avsnitt fyra "Dykmetoder" på:
1) dykning vid kall väderlek (flik 406) för saker att beakta vid kallt väder,
2) dykning med livlina (flik 409) för saker rörande dyk med livlina, och
3) dykning under is (flik 411) för saker att beakta vid isdykning, samt
läsa om livlina under avsnitt två "Dykutrustning" på:
4) livlina (flik 210) för att exempelvis se hur man knyter livlina.
Skulle man sedan dyka till ett vrak, i mörker, till ett djup större än 20 m, på hög höjd, eller med nitrox, så finns det ju även flikar att beakta för det om man känner behovet av att läsa på.

Boken saknar register, och innehållförteckningen på relevant detaljnivå ligger under respektive flik i pärmen, vilket inte underlättar att söka information.


Ingående avsnitt:

1 – Utbildning
(Steg, mål och krav för olika kurserna: fridykare steg 1-3, Viking fridykarcertifikat, livräddarprov, utomhusfridykare steg 1-3, 1-3-stjärnig dykare, nitroxdykare, gasblender, marinarkeologi, marinbiologi, sök- & bärgnings, isdykning, dyksamarit, dykorientering, klubbsäkerhetsombud, kompressor, service, höghöjdsdykning, dykledare, torrdräkt, vrakdykning, UV-foto, samt instruktörskurser för desamma. Avsnittet är relevant för de som berörs av SSDF's utbildningsorganisation.)
2 – Minimikrav på dykutrustning
(Vissa grundläggande krav gällande: avvägningsväst, djupmätare, dräkt, dykapparat, dykarur, dykarskärm, fridykning, kniv, livlina, mask, mellanlina, räddningsväst, fenor, snorkel. Avsnittet är grundläggande och innehåller mest tips för nya dykare, även om viss annan information också förekommer.)
3 – Extrautrustning
(Andra krav på viss utrustning: benvikter, dekompressionsboj, dekompressionsflaska, dykdator, pony-flaska, kompass, dyklampa, ledlina, lyftsäck, nitroxflaska, nitroxregulator, viktbälte, samt ytmarkeringsboj. Allmänna kommentarer och krav man skall ställa på utrustningen.)
4 – Dykmetoder
(Utbildning, utrustning, säkerhet och annat som krävs vid vissa former av dykning: avrostningsdyk, apparatdykning, upprepad dykning, vrakdykning, dykning vid kall väderlek, dykning med säkerhetsstopp, dykning till djup mellan 20-30 m, dykning med livlina, mörker-/nattdykning, dykning under is, UV-fotografering/-filmning, dykning på hög höjd, strömdyk, sökmetoder, dykning med UV-moped, dykning med sökdrake/skärplan, nitroxdykning, avancerad nitroxdykning, avancerad vrakdykning, grottdykning och dykning till djup mellan 30-40 m.)
5 – Dykmetoder vid tävling
(Särskilda krav vid tävlingar i: apparatsim, dykorientering, fensim, UV-foto, UV-hockey, UV-jakt och UV-rugby.)
6 – Dykplanering
(En blandning av regler, tips, referenslistor och rekommendationer rörande: dykledare, assisterande dykledare, räddningsdykare, dykledarens moraliska & juridiska ansvar, dykledarens planering, dykare, dykare som inte bör dyka, dykning och graviditet, dykledare för grupper om 2-4 dykpar, dykledare för grupper om mer än 4 dykpar, dykkontrollen, handsignaler, dykning från strand, dykning från båt, säkerhetsutrustning, oxygenterapiutrustning, uppkallningssignal, samhällets säkerhetsorganisation, tryckkammarförteckning, dykförbud, sjövett, skyltar för djurskyddsområden, väderdistrikten och väderförhållanden.)
7 – Tabeller och begrepp
(SSDF's dyktabell och relaterade tabeller: begrepp, nordisk standardtabell, gruppbeteckning efter ytintervall, justering för dykplatsens höjd över havet, transport på hög höjd efter dykning, nordisk standardtabell i miniformat, oxygen partialtryckstabell, luftekvivalent djup, NOAA oxygendostabell, oxygendosens anhopningshastighetstabell, OTU-tabeller, samt nitroxtabeller för EAN28, EAN32, EAN 36 och EAN40.)
8 – Dykrapportering
(Direktiv för dykrapport, dvs incidentrapport, samt dumpningsfonden för ersättning av förlorad utrustning. Rör endast SSDF's medlemmar.)
9 – Omhändertagande av dykeriolycksfall
(Orsak, symptom och åtgärder vid olika tillbud: alarmering vid dykeriolycksfall, handhavande av dykolycksfall, behandling av dykeriolycksfall, första hjälpen L-ABC/HLR, luftemboli, tryckfallssjuka, squeeze, kolmonoxidförgiftning, koldioxidförgiftning, kvävenarkos, oxygenbrist, oxygenförgiftning, gasexpansion i magsäck & tarmar, sjösjuka, örats tryckutjämningsproblem, subcutant emfysem, medistinalt emfysem, nedkylning, samhällets säkerhetsorgan, samt tryckkammarförteckning.)
10 – Lagar
(Lite allmänt om olika lagar som berör dykare: kort om författningar, kulturminneslagen, fiskerilagen/fiskeriförordningen, arbetsmiljölagen, dykeriarbete AFS1993:57, och allemansrätten.)


Smakprov ut boken:

För att ge en hint om innehållet, så återges här ett utdrag från avsnitt 4 Dykmetoder, flik 404 som är en kort sektion (halvt A5) om upprepad dykning:

"UPPREPAD DYKNING
Med upprepad dykning menas dykning som företas mer än 10 minuter och mindre än 12 timmar efter närmaste föregående dykning.

Utbildning
Dykaren skall ha lägst CMAS/SSDF enstjärnigt certifikat eller motsvarande.

Säkerhet
- Upprepat dyk betyder i en del fall att man dyker med dykapparat som inte är fylld till maximalt arbetstryck. Med tanke på tid och djup skall hänsyn tas till detta vid planering av dyket. Starta inte en dykning djupare än 20 meter om inte luftflaskan är fylld till maximalt arbetstryck.
- Är man osäker på tid eller djup från föregående dyk, vänta 12 timmar till nästa dyk.
- Stor noggrannhet skall iakttagas när man planerar ett upprepat dyk efter ett kallt eller arbetsamt dyk. Öka på gruppbeteckningen.
- Vid intensiva dykningar under en vecka (dykvecka/läger) bör 24-timmars dykfritt intervall läggas in efter var tredje dag.Uppdatering:

Som exempel på uppdatering så kommenteras här uppdateringen 2006 som var ganska omfattande.

En hel del smärre justeringar har gjorts, men som ändå lett till omfattande uppdateringar:
man har stuvat om och fått ändra bladnumrering på väldigt många sidor (som annars inte fått några ändringar),
tvingats göra om hänvisningar i stora delar av pärmen (till följd av omstuvningen ovan),
vissa stycken som blivit otidsenliga har tagits bort,
några begreppsförändringar har gjorts (exempelvis har dekompressionssjuka byts ut till tryckfallssjuka),
enstaka ord kan ha tagit bort eller lagts till (exempelvis ”tex” eller ”där sådan finnes”),
uppdateringar av faktorer i omvärlden (exempelvis rörande tryckkammare och sjöräddning), samt
att man verkar ha velat rensa upp lite bland saker som skapar onödigt uppdateringsbehov (exempelvis hänvisningar och dubbel förekomst av uppgifter).

En del större förändringar har också gjorts, nedan redovisade per avsnitt:
Del 1 ”Utbildning” har förändrats genom att avsnittet om helmask togs bort helt, medan tre steg för utomhusfridykare har tillkommit.
Del 2 ”Minimikrav på dykutrustning” kortades ner genom att avsnittet om räddningsväst togs bort helt, samt att delarna rörande biltransporter och godsdeklaration försvunnit ur avsnittet om dykapparater.
Del 3 ”Extrautrustning” kortades ner genom att följande avsnitt togs bort helt: frysskydd, fyndmarkeringsboj, fångstkasse, helmask, kompressor, nedstigningslina, säkerhetsljus, samt söklina.
Del 4 ”Dykmetoder” kortades ner genom att följande avsnitt togs bort helt: fridykning, påtagning av utrustning, dykning med ny utrustning, apparatdykning, samt dykning med helmask.
Del 5 ”Dykmetoder vid tävling” är helt opåverkat – inga uppdateringar.
Del 6 ”Dykplanering” har fått ytterligare ett blad på avsnittet om dykledarens moraliska och juridiska ansvar.
Del 7 ”Tabeller och begrepp” är helt opåverkat – inga uppdateringar.
Del 8 ”Dykrapportering” är helt opåverkat – inga uppdateringar.
Del 9 ”Omhändertagande av dykeriolycksfall” kortades ner genom att följande avsnitt togs bort helt: saknad dykare/uppkallningssignal, samhällets säkerhetsorgan, samt tryckkammarförteckning (de två senare finns på andra ställen i pärmen).
Del 10 ”Lagar” har blivit av med avsnitten om kompressorer och UV-jakt (vilka istället hänvisas till andra avsnitt i pärmen).

I arbetet så har det blivit så mycket ändringar, att 2006 års uppdateringsblad innebär att man får en bunt med samtliga sidor i pärmen, eftersom antalet blad som inte skall bytas är i minoritet. Tyvärr så har en del illustrationer i dessa arbete fått sämre kvalité än i förra upplagan, med en del andra blivit bättre mot tidigare upplaga.
I och med att man har tagit bort vissa blad och därför gjort om blandnumren, så kan det röra till det om man använder dessa som referens. Om någon exempelvis sitter med 2006 års uppdateringar och hänvisar till blad 119, som då skulle innebära utbildning för avancerad nitroxdykare, så skulle någon som tittar i exempelvis 2003 års utgåva ha en flik 119 som handlade om utbildning i gasblandarkurs nitrox.


Kommentarer:

SSDF har i vissa fall egna beteckningar som skiljer sig mot vad som ofta används i andra sammanhang, exempelvis är "etappstopp" detsamma som dekompressionsstopp, "oxygenterapiutrustning" är detsamma som oxybox och "dykskärm" är detsamma som dykflagga (dvs signalflagga A).

Bokens stora tillgång är otvivelaktligen som referenslitteratur, och inte som nöjesläsning.

Dykpraxis används som referens av myndigheterna vid utredning av dykeriolyckor.


Betyg: tre av fem, för att den ur ett allmänt dykperspektiv innehåller en hel del nyttig information, men samtidigt är trist som läsning (kortfattad, dåligt illustrerad) och har en del avsnitt som endast berör SSDF's medlemmar. Som referenslitteratur för en aktiv SSDF-funktionär så skulle den dock självklar få ett klart högre betyg.


Relaterade länkar:
SSDF's sida om Dykpraxis, med länkar till alla flikarna i PDF-format (vid publiceringsdatum dock endast 2005 års uppdateringar):
http://www.ssdf.se/t2.asp?p=57859
SSDF’s sida:
http://www.ssdf.se
Tekniska Kommittén (SSDF) som ansvarar för uppdatering av Dykpraxis:
http://www.ssdf.se/t2.aspx?p=343107
Statistikundersökning om Dykpraxis på Sportdykare.se
http://www.sportdykare.se/readForum.asp?id=3812
Debatt på Sportdykare.se om Dykpraxis
http://www.sportdykare.se/readForum.asp?id=3863
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2006-06-16 08:40:09
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension: DYKPRAXIS (SSDF) Pär Ahlgren 2006-06-16 08:40
svara Sv: Recension: DYKPRAXIS (SSDF)Erik Karlsson2006-06-16 08:54
svara Sv: Recension: DYKPRAXIS (SSDF)Fredrik Astlid2006-06-16 09:30
svara Sv: Recension: DYKPRAXIS (SSDF)Erik Lindberg2006-06-16 13:23
svara Sv: Recension: DYKPRAXIS (SSDF)Jan Ekström2006-06-16 14:26
svara Sv: Recension: DYKPRAXIS (SSDF)Jan Ekström2006-06-16 14:27

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: