Namn: Lösen:

Fullständig innehållsförteckning Monitor 19

(Läst 809 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Nedan är den kompletta innehållsförteckningen från boken med kapitel och underrubriker för de som vill titta närmare på vad boken innehålelr.
Rubriker i kursiv stil inom hakparentes är faktarutor fristående från underrubrikerna med fördjupningstexter.


Förord

Innehåll och sammanfattning

1 - Inledning
Havsmiljön i mediernas fokus
Påverkan i det tysta
En förändrad syn på havsmiljöproblemen

2 - På randen mellan kontinent och ocean
En kort men växlingsrik historia
[Östersjön från istid till nutid]
Östersjön – ett hav skilt från alla andra hav
Östersjövatten även i Västerhavet
Varierande saltvatteninflöde genom danska sunden
Trösklar i vägen för djupvattnet också inne i Östersjön
[Sediment som blir kvar och sediment som flyttar sig]
Lång omsättningstid i Östersjön, kortare i Västerhavet
Stora temperaturskillnader mellan sommar och vinter

3 - Artrikt i väster, artfattigt i öster
Få arter tål Östersjöns låga salthalt
Planktonalger och bottenväxter står för havets primärproduktion
Djur i vattnet, djur på bottnarna
Bakterier underlättar återbruk av dött organiskt material
En väv av inbördes beroenden
Näringstillgång, inte artantal, avgörande för produktiviteten

4 - Näring i kretslopp
Kväve- och fosfortillgången reglerar algflorans tillväxt
Näring tillförs både från land och från bottnarna
Vårblomningen tömmer ytvattnet på närsalter
Näringsåtervinning och kvävefixering på sommaren
Mineralisering och nitrifikation förbrukar syre
Sedimenten eliminerar kväve men lagrar fosfor
Näringsrikt men syrefattigt i Östersjöns djupvatten
Syrebristen delvis ”inbyggd” i svenska havsområden

5 - Tiotusen år av mänsklig påverkan
Jakt med bestående effekter
Jordbruk, skogsbruk, utdikning påverkar avrinnande vatten
Grävskopor, byggen och betong sätter spår även utanför kusten
[Varför är svenska havsområden så kraftigt störda?]
Lokala föroreningsproblem har minskat; de storskaliga finns kvar
Tät sjötrafik innebär utsläpp till både luft och vatten
Fisket har blivit alltför effektivt
Tilltagande energiutvinning till havs

6 - Eutrofiering och syrebrist
Tätortsavlopp skapade problem redan för hundra år sedan
Utsläpp av organiskt material medverkade till lokal syrebrist
Tecken på eutrofiering även långt från lokala utsläppskällor
Ökad algproduktion påvisad främst på indirekt väg
Mer blågrönalger i Östersjön
[Giftalgblomningar]
Förvandlad algflora på bottnarna
Många orsaker bakom fiskfaunans förändringar
Fler djur på grunda bottnar bevis för Östersjöns eutrofiering
Mer näring inte enbart gynnsamt för Västerhavets bottenfauna
Både eutrofiering och väder styr syresituationen utanför västkusten
Kraftigt förvärrad syrebrist i egentliga Östersjöns djupvatten
Många år mellan större inflöden av syrerikt vatten från väster
Eutrofieringen huvudorsak till försämringen av syreförhållandena

7 - Vägen till eutrofiering – och vägen tillbaka
Förbättrad rening av tätorternas avloppsutsläpp
Även industrins och fiskodlingens utsläpp har minskat
Större fosforutsläpp på landsbygden än i tätorterna
Stort näringsläckage från jordbruksmark
Skogsmark läcker kväve främst efter avverkning
Större näringstillförsel från söder än från norr
När ökade näringstillförseln?
Minskat läckage på land har fått liten effekt på utflödet till havet
Mycket kväve anländer via atmosfären
Kvävefixeringen tidigare underskattad
Både interna och externa processer styr havsvattnets näringsinnehåll
Svårtolkad haltutveckling efter tidigare uppgångar
Syrebristen avgörande för näringsinnehållet i Östersjöns djupvatten
Har Östersjön hamnat i en ond cirkel?
Återhämtningen kan dröja
Nära till vissa delmål, men långt kvar till huvudmålet
Framgång i kampen mot eutrofiering kräver samverkan och tålamod
[Vilka näringsutsläpp är viktigast att begränsa?]

8 - Hälso- och miljöfarliga ämnen
Dumpade kemiska stridsmedel kvar på bottnen sedan kriget
Låga och avtagande halter av radioaktiva föroreningar
Minskande utsläpp av skadliga metaller…
… men stora metallmängder finns kvar i sedimenten
Långvarigt metalläckage från land
Mestadels sjunkande metallhalter i faunan
Kvicksilver i fisk ett hälsoproblem
Persistens och fetlöslighet kan göra organiska ämnen till miljögifter
Långväga spridning via luften, begränsad spridning i vattnet
Sjunkande gifthalter i svensk havsmiljö, men undantag finns
[Organiska tennföreningar]
Skadeeffekter med stor variation
Återhämtning för säl och havsörn efter svåra miljögiftsskador
Okända miljögiftseffekter skulle fortfarande kunna förekomma
Restriktioner mot Östersjöfisk som människoföda
Ett långlivat problem
["Fågeldöden" – Fler Frågor Än Svar]

9 - Olja och avfall
Hittills inga tankerkatastrofer i svenska vatten…
…men fortfarande många mindre oljeutsläpp trots förbud
Skadeverkningarna mestadels kortvariga, men inte på bottnarna
Ständig, diffus oljetillförsel, framför allt från land
Mängder av avfall på drift

10 - Fisk och fiske
Östersjötorsken trängd av både fiske och syrebrist
[När övergår fiske i överfiske?]
Fortsatt torskfiske i Västerhavet trots rekommendationer om stopp
Ökat industrifiske av strömming, sill och skarpsill
Många värdefulla arter utsatta för överfiske
[Fiskets inverkan på havets näringstillstånd och ekosystem]
Lax och siklöja har börjat repa sig
Bifångsterna har bidragit till utarmningen av fiskbestånden
Fåglar och däggdjur fastnar i näten
Spökfiske och trålningsskador
Sälskador ett tilltagande problem för kustfisket
Också skarven har blivit kontroversiell
Svensk fiskodling ännu av begränsad omfattning
Fortfarande mer ord än handling i europeisk fiskeripolitik
Inte säkert att utarmade bestånd kan återhämta sig
[Dålig återväxt bland kustfiskbestånd i Östersjön – men varför?]

11 - Främmande arter
Sjöfarten har brutit brackvattenområdenas isolering
Människans spridning av växter och djur har långa anor
Tusentals arter transporteras med barlastvatten
Avsiktliga utsättningar med oavsiktliga följder

12 - Exploatering och skydd av kustmiljön
Mindre betesmark, mer skog
Flitigt bykande vid kusten trots strandskyddet
Småbåtshamnar, muddring och bottenskador
[Fritidsbåtar och vattenskotrar som störningskällor]
Stranderosionen påskyndad av landsänkning och fartygssvall
Vindkraften kontroversiell såväl till havs som på land
Stora delar av kusten riksintressant för naturvård och friluftsliv…
… men områdesskydd behövs för att garantera långsiktigt bevarande
Arbetet för att skydda kustmiljön blir alltmer internationellt
Integrerad kustzonsförvaltning sammanjämkar skilda intressen

13 - Framtida klimatförändringar
Varmare vatten, mindre is
Uppvärmningen far vittgående följder, många av dem oönskade
Ökad nederbörd skapar risk för större näringsläckage
Minskad salthalt omvälvande för svenska havsekosystem
Både vindar och nederbörd inverkar på salthalten
Stigande havsnivå hinner ikapp landhöjningen, åtminstone i söder
Ett globalt problem som kräver internationella åtgärder

14 - Hoten mot kust- och havsmiljön – en översikt
Skilda hotbilder beroende på vad vi värdesätter mest
Ett försök att gradera hoten
Eutrofieringen den allvarligaste störningen?

15 - Från goda föresatser till praktisk handling
Höga miljöskyddsambitioner och åtskilliga positiva resultat…
[Ett urval internationella havskonventioner]
… men fortfarande många hinder i vägen för effektiva åtgärder
EU:s ökade inflytande inger både hopp och farhågor
Långsam återhämtning kräver skyndsamma insatser

Litteratur

Register
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-04-17 11:24:54
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "FÖRÄNDRINGAR UNDER YTAN" Pär Ahlgren 2009-04-17 11:21
svara Andra utgåvor i Monitor-serienPär Ahlgren2009-04-17 11:23
svara Fullständig innehållsförteckning Monitor 19Pär Ahlgren2009-04-17 11:24

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: