Namn: Lösen:

Recension "GASBLANDING"

(Läst 5 659 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Fullständig titel: "Gasblandning – Specialkurs"

Författare: Adam Rubil (DSF) / Mats Gunnarsson (SSDF), 2012

Förlag: Svenska Sportdykarförbundet (SSDF)

Fakta: 120 sidor, 140x210x8 mm, ISBN 978-91-637-0826-8

Omslag på boken:

https://www.dykarna.nu/photos/2012/499420120624234239.jpg

https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/311762.html


Allmänt:

Boken är kursbok för Svenska Sportdykarförbundets (SSDF) utbildning i gasblandning för dykning. Även om målgruppen för boken är medlemmar i SSDF-anslutna klubbar, kan den dock mycket väl utgöra kompletterande litteratur eller referensverk för någon som utbildat sig i ett annat utbildningssystem. Även många erfarna fyllare kan hitta användbar information eller detaljer man inte kände till tidigare i boken, då boken har försökt ta ett bredare grepp om gasblandning än många andra böcker har gjort.

Boken är ursprungligen skriven av Adam Rubil från danska sportdykarförbundet, men en svensk omarbetning har skett under ledning av Mats Gunnarsson (SSDF).


Innehållet:

Boken inleds med ett kort kapital som förklarar hur SSDF ser på en gasblandares ansvar, innan den går på svenska lagar och regler som en gasblandare för hobbybruk behöver känna till.
Därefter går boken in på fysik som är relevant att känna till för gasblandare och berör då fysik kring gaser som förekommer in om dykningen. Bland annat går boken in på allmänna gaslagen och avvikelser från den.
I kapitlet "Oxygenkompatibilitet" beskrivs varför och hur man undviker bränderna när man håller på med höga halter syrgas. Där ingår också en kort översikt hur olika organisationer ser på hantering av höga syrgashalter, hur man ser på vad som är syrgaskompatibelt och man tvättar för att få bort föroreningar som kan leda till syrgasbrand (så kallad syrgastvätt).
Nästa kapitel handlar översiktligt om hur man blandar gas. Till skillnad från många andra böcker inom ämnet, fokuserar boken inte enbart på partialtrycksfyllning, utan går även in på inline-fyllning, blandning baserat på vikt, membranfiltrering och PSA-metoden, samt berör kort bruket av boosterpump (tryckförstärkare). Allt kompletterat med principskisser som visar hur det i stort ser ut när man riggar för fyllning, dock innehåller inte kapitlet några formler, utan dessa kommer i ett senare kapitel.
I det korta kapitlet "Gasanalys" försöker boken förmedla en förståelse för gasanalysen och de faktorer som påverkar analysen, samt kort beskriva en del tekniska skillnader mellan olika metoder. Kapitlet kommenterar även kort märkning av flaskor.
Därefter går boken tillbaks till gasblandning, dock nu med ett praktiskt fokus och med formler för beräkningar vid fyllning. I kapitlet förklaras hur man blandar nitrox både med partialtrycksfyllning och inline-fyllning, både från tom flaska och genom att utgå från en flaska med en annan nitrox blandning i. För att underlätta nitroxblandning har boken även en blandningstabell som förklaras i kapitlet och boken går även in på temperaturens effekt vid partialtrycksfyllning. I kapitlet förklaras även hur man beräknar optimal mix för trimix och hur man blandar trimix, både genom partialtrycksblandning och genom att toppa helium med färdigblandad mix (ex inline-blandad nitrox).
Bokens två avslutande kapitel är korta. Det näst sista handlar om hur en fyllningsanläggning kan se ut och saker man bör beakta (exempelvis mätare, materialval, struktur i lokalen, mm), och den sista är en mycket kort överkurs i fysik om allmänna gaslagen och van der Waals tillståndslag.
Appendix består av en enkel källförteckning med tjugo olika referenser, samt registret.

På insidan av pärmen har boken en blandningstabell som kan användas för att räkna ut partialtryck vid olika fyllningar. Del 1 finns på första uppslaget, del 2 på sista uppslaget.
Utspritt i boken kan man även hitta tabeller som visar temperaturens inverkan vid fyllning (sida 84), avvikelser från allmänna gaslagen vid ökat tryck för luft och helium vid 20° (sida 27-30), de viktigaste renlighetskraven på luft enligt SS-EN 12021 (sida 16), samt antändningstemperatur för olika gummityper och föroreningar relevanta för syrgashantering (sida 34).

Det finns räkneexempel, men då presenteras underlag och lösning sida vid sida, vilket inte är optimalt om man skall testa sig själv. Eftersom boken är en lärobok hade det också varit bra med separata övningsuppgifter eller en kompletterande övningsbok för studenter.

Det är uppenbart att personerna bakom boken har stor kunskap inom området, och man har också lagt stor möda vid att göra saker enkelt och översiktligt för nybörjare samtidigt som man försökt få med mycket och bred information inom området. Boken är dock i mindre grad skriven som referensverk för personer som redan är utbildade och kunniga inom området. Tekniskt intresserade gasblandare kanske skulle önska mer teknisk data i boken, och vill man använda boken som referenslitteratur hade det varit trevligt med alla formler och tabeller samlat på ett ställe.
Ur ett utbildningsperspektiv är det en liten brist att inte alla bilder, formler och beräkningar har fått en referens. Nu är det endast vissa bilder och presentationen av en formel (inte de olika beräkningsexemplena) som fått ett referensnummer.

En brist i boken är att det saknas en samlad ordlista som förklarar olika begrepp som används. Något som helt klart skulle underlätta för läsare som inte är vana med begreppen som används inom gasblandning. Boken har inte heller tabeller för maxdjup för olika gasblandningar, vilket många också skulle ha uppskattat när man skall märka upp flaskor man har fyllt.


Ingående kapitel:

1. Ansvar & kompetens
2. Lagar & regler
3. Fysik
4. Oxygenkompatibilitet
5. Blandningsmetoder
6. Gasanalys
7. Gasblandning i praktiken
8. Fyllningsanlaggning
9. Överkurs-fysik
Appendix

(se separate inlägg nedan för fullständig innehållsförteckning)

Smakprov ur boken:

Utdrag från "Förord" som visar SSDFs egen inställning till boken, sida 3:
"Den här boken är på intet sätt ett komplett utbildningsmaterial. För att lära sig att blanda gaser för dykning måste man gå en utbildning för en utbildad instructor. Det är till exempel omöjligt för mig att I boken beskriva hur det ska låta när man fyller oxygen med rätt hastighet, det kan bara en instruktör demonstrera i praktiken."

Utdrag från kapitel 3 "Fysik", avsnittet "Gaslagarna" och del av underavsnittet "Daltons lag – partialtryck" som exempel på hur enkelt tydlig och förklarande texten kan vara, sida 21:
"Daltons lag säger: Totaltrycket av en gasblandning är summan av de enskilda komponenternas partialtryck. Partialtryck betyder deltryck, det vill säga det tryck den enskilda gasen skulle ha ensam, om den uppfyllde hela volymen. Vad detta tryck är, kan mycket enkelt räknas ut eftersom det är den procentandel av totaltrycket som den enskilda gasen utgör. Detta kan skrivas som en formel, men innan vi gör det skall vi gå igenom ett par förkortningar. "

Utdrag från kapitel 4 "Oxygenkompatibilitet", avsnittet "Oxygenbrand" och hela underavsnittet "Sammanstötning av partiklar" som exempel på detaljinformation som ofta saknas i annan litteratur, sida 35:
"Små partiklar kan finnas i vårt system i form av orenheter som till exempel damm eller smuts. De transporteras av gasströmmarna och stöter då samman med systemets väggar, till exempel vid rörkopplingar och ventilsäten. Dessa sammanstötningar utlöser energi i form av mycket lokal uppvärmning vilket kan vara tillräckligt för att starta en brand."

Utdrag från kapitel 4 "Oxygenkompatibilitet" och hela avsnittet "SSDF:s Policy för oxygenanpassning" som förklarar Svenska Sportdykarförbundets syn på oxygenkompatibel, sida 41:
"Denna policy berör dykutrustning som kommer i kontakt med oxygenberikad andningsluft (nitrox). All dykutrustning som kommer i kontakt med gas som innehåller mer än 40 % oxygen ska vara oxygenanpassad (syrgastvättad och oxygenkompatibel).
För dykutrustning som kommer i kontakt med gasblandningar med en oxygenhalt på till och med 40 % gäller samma krav som om det skulle ha varit luft, förutsatt att inte tillverkaren anger något annat. Tillverkarens rekommendationer gäller alltid i första hand.
SSDF har valt att inte följa Arbetsmiljöverkets regler om oxygenanpassning för yrkesdykare. SSDF:s policy är baserad på den stora erfarenhet som finns inom sportdykning och teknisk dykning när det gäller användandet av nitrox och oxygen. Med denna inriktning ansluter sig Svenska Sportdykarförbudet till den i dykkretsar utbredda uppfattningen om att blandningar med upp till och med 40% oxygen kan behandlas som om det var luft i dykutrustningar.
"

Utdrag från kapitel 5 "Blandningsmetoder" och hela avsnittet text (inklusive bildtext) "Pressure Swing Adsorption" som exempel på förklaring av fyllningsmetoder, sida 61 -62:
"Som alternativ till membranfiltrering kan luftens nitrogen avlägsnas genom så kallad Pressure Swing Adsorption (PSA). Luft pressas genom en zeolitbaserad adsorptionsmassa – en molekylär sil. Här adsorberas nitrogen på en mycket stor yta. Oxygen passerar däremot fritt. På detta sätt är det möjligt att framställa upp till 95 % rent oxygen. Det är primärt argon som utgör den resterande delen av gasen, då argon liksom oxygen passerar genom den molekylära silen. Ytan i den molekylära silen mättas efterhand med nitrogen. Därför växlar anläggningen automatiskt mellan två adsorptionssilar. Medan den ena filtrerar bort nitrogen, utvädras den andra – här av namnet Pressure Swing. En fyllningsanläggning baserat på PSA är utformad på mostvarande sätt som en anläggning baserad på membranfiltrering. Figur 5.6 visar en skiss på en sådan anläggning.
En PSA-anläggning är mycket mer komplicerad än en membranfiltreringsanläggning. I gengäld kan den framställa oxygen med en renhet på upp till 95 %. Utbredningen av PSA-anläggningar för nitroxframställning är mycket begränsad på grund av den tekniska komplexiteten och ett högt pris.
----
Figur 5.6. Skiss på en anläggning baserad på Pressure Swing Absorption. Luften leds från en bankflaska till absorptionssilarna (1), där luftens nitrogen absorberas. Genom att växla mellan de två silarna kan de växelvis vädra ur absorberat nitrogen (2). Det framställda oxygenet, blandas med luft från insugningen (3). Blandningen komprimeras i en oljefri kompressor (4). Gasens oxygeninnehåll övervakas av en oxygensensor (5). Anläggningen möjliggör även fyllning av bankflaskan med luft.
"

Utdrag från kapitel 7 "Gasblandning i praktiken", avsnittet "Blandning av nitrox med partialtrycksfyllningsmetoden" och del av underavsnittet "Temperaturen vid fyllningen" som exempel på praktisk information som finns i boken, sida 83:
"När man fyller på oxygenet kommer dykflaskan att bli lite kallare på grund av tryckminskningen som sker mellan bankflaskan och dykflaskan. Den temperaturändringen är så liten att man inte behöver ta hänsyn till den. När man sedan fyller på med luft är det inte ovanligt att temperaturen i dykflaskan stiger med 20-30 grader och det kommer att påverka slutresultatet på blandningen.
Om man fyller en flaska till 300 bar och temperaturen stiger till cirka 50 grader, kommer trycket att ha sjunkit till cirka 270 bar när flaskan sedan har svalnat till rumstemperatur (se Figur 7.1 på nästa sida). Det betyder att man inte har tillsatt så mycket luft som man önskade och att blandningen blir för 'fet', det vill säga att det blir högre procenthalt oxygen än önskat.
"


Kommentarer:

Boken finns tidigare utgiven i dansk version.

Språket i boken är på grund av innehållets karaktär ganska tekniskt. För den som är obekant med ämnet och försöker läsa boken kan det bli många konstiga begrepp som man inte riktigt förstår, dock har man försökt hålla nivån enkel och inte allt för vetenskaplig.
Eftersom boken är skriven för svenska läsare är innehållet också baserat på metriska enheter till skillnad från en del utländsk litteratur inom området.

Boken har 87 olika illustrationer i form av fotografier, skisser och grafer, varav de flesta i färg.

Boken har en översiktlig innehållsförteckning, och ett register med 114 sökbegrepp, vilket lätt skulle kunna ha varit ännu fler för att underlätta sökning av uppgifter i boken.


Betyg: fem av fem, för att det är en lättläst och kortfattad, men samtidigt omfattande bok rörande gasblandning på svenska som även många erfarna gasblandare kan ha både nytta av och hitta nya kunskaper i.


Relaterade länkar:
Svenska Sportdykarförbundets webbsida:
http://www.ssdf.se
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2012-06-24 23:47:29
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "GASBLANDING" Pär Ahlgren 2012-06-24 23:47
svara Fullständig innehållförteckningPär Ahlgren2012-06-24 23:49
svara Sv: Recension "GASBLANDING"Björn Berglöf2012-06-26 10:40
svara Sv: Sv: Recension "GASBLANDING"Patrik Falk2012-06-26 11:17
svara Sv: Sv: Sv: Recension "GASBLANDING"Joakim Lind2012-06-30 00:10
svara Sv: Sv: Sv: Recension "GASBLANDING"Anders Florinus2012-07-01 14:30
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Recension "GASBLANDING"Patrik Falk2012-07-01 15:36
svara Sv: Recension "GASBLANDING"Göran Sarri-Blomqvist2012-06-30 19:12
svara Vad är felet med omslaget?Pär Ahlgren2012-07-01 13:26
svara Sv: Vad är felet med omslaget?Jonas Pavletic2012-07-01 17:44
svara Sv: Sv: Vad är felet med omslaget?Göran Sarri-Blomqvist2012-07-01 22:47
svara Sv: Sv: Sv: Vad är felet med omslaget?Pär Ahlgren2012-07-01 23:37
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Vad är felet med omslaget?Petter Johanson2012-07-02 06:26
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Vad är felet med omslaget?Göran Sarri-Blomqvist2012-07-02 10:16
svara Det där med Omslaget på boken...Åke Larsson2012-07-02 20:23
svara Sv: Recension "GASBLANDING"Anders Welander2012-07-02 22:09
svara Sv: Sv: Recension "GASBLANDING"Fredrik Astlid2012-07-03 17:54
svara Beställa bokenPatrik Falk2012-07-06 17:12

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: