Namn: Lösen:

Recension "HAVET"

(Läst 5 996 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Havet – Illustrerat Uppslagsverk"

Författare: R Beatty, K Bryan, D Burnie, R Dinwiddie, F Dipper, P Eales, M Halls, S Scott & M Scott, 2007, första utgåvan

Fakta: 512 sidor, 260x307x32 mm, ISBN 978-91-7166-080-0

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=222771

https://www.dykarna.nu/photos/2008/499420081017121133.jpgAllmänt:

Boken är en svensk översättning av boken "Ocean" och är en faktabok om havet, dess miljöer, fysik, samt djur- och växtliv. I sitt monsterformat och upplägg så är den mindre lämplig som reselitteratur, utan gör sig nog bäst som kaffebordsbok för människor med intresse för havet som miljö. Det är inte som namnet antyder, ett vanligt uppslagsverk med en massa ord i bokstavsordning, utan liknar mer en lärobok i sitt upplägg. För den som är intresserad av att läsa den så erbjuder den en hel del kunskap om havet, och kan läsas från pärm till pärm, men det går lika bra att läsa endast fristående avsnitt som intresserar. För den som har barn som är nyfikna på havet, så borde den utgöra en fantastisk tillgång, då bokens basering på bilder gör att den är tilltalande, förförisk och pedagogisk.
Boken ingår i en svit av liknande böcker på DK Publishing om olika delar av våran jord.

Boken har flera bidragande författare som skrivit olika avsnitt i boken.
Richard Beatty – Ordlista
Kim Bryan – Introduktion till det levande havet, Bacteria och archea, Protister, Svampar, Blätdjur, leddjur, Julöns krabbvandring.
David Burnie – Djurlivet, Kräldjur, Fåglar, Däggdjur
Robert Dinwiddie – Havets vatten, Cirkulation och klimat, Vågor och tidvatten, Kusten och stranden, Grunda hav, Polära hav, Havskappsegling, Kan Atlantens transportband stanna?, Orkanen Katrina, Global uppvärmning och havsnivåhöjning, Kustskydd, Titanickatastrofen.
Frances Dipper – Introduktion till det levande havet, Svampdjur, Nässeldjur, Ringmaskar, Plattmaskar, Slemmaskar, Mossdjur, Tagghudingar, Små bentiska fyla, Planktoniska fyla, Ryggsträngsdjur, Rundmunnar, Broskfiskar, Benfiskar
Philip Eales – Havets geologi, Atlas över haven, Oceanografi från rymden, Tsunamin i Indiska oceanen, Shelfisen bryts upp.
Monty Halls – Dykturism.
Sue Scott – Grunda hav, Röd- och brunalger, Växtliv, Grönalger, Mossor, Blomväxter, Fiske.
Mike Scott – Det öppna havet och dess botten, Utforskning med ubåtar och styrbara robotar, Kallvattenrev, Bioversitetshotspots, Migrerande valar, Vindkraft i Östersjön.


Innehållet:

Boken är inte som ett vanligt uppslagsverk där ord listas i bokstavsordning, utan boken är uppbyggd i avsnitt kring olika teman rörande havet, med start i utvecklingen och skapandet av haven, för att gå vidare med havsmiljöer, livet i havet och avslutas med hur haven ser ut idag i form av havsatlas där man beskriver de olika haven egenheter.

I boken kan man läsa allt om vattnets sammansättning, till hur havsbassängerna bildas, vattnets kretslopp, hur olika kusttyper bildas, väderförhållanden, olika havsfenomen, olika bottentyper, havsis, livet i havet, olika djurgrupper i havet, artbeskrivningar, havskartor och mycket annat.

Upplägget består av en uppdelning i en uppdelning i fyra huvudgrupp:
- Introduktion: 50 sidor som handlar om grunderna om vatten och hav.
- Havsmiljöer: 110 sidor som beskriver kuster, botten, zoner i havet, mm.
- Det Levande Havet: 200 sidor som beskriver växt och djurliv i havet.
- Atlas Över Haven: 60 sidor med kartor och tillhörande text om de olika havsområdena.
Dessa är sedan uppdelade i flera undergrupper som samlar vissa avsnitt och som inleds med en gemensam introduktion till avsnittet.
Varje avsnitt är sedan ungefär ett uppslag i boken, med några textblock och ett dominant inslag av bilder och tillhörande bildtext som utgör en mycket viktig del som informationsbärare i boken.

Boken är ganska lättläst, och får trots sin relativt kortfattade stil med en hel del information och detaljer, i en tilltalande framställning. Informationen i boken är inte på en professionell nivå, utan är avsedd för lekmän och kan med fördel läsas som förströelse, men lika gärna användas i utbildningssyfte.
Genom att boken är uppdelad i olika avsnitt, så är det dock inte alltid helt lätt att bara slå upp ett kort avsnitt för att läsa en sak, eftersom som man ofta måste läsa introduktionerna för underavsnitt och ibland även huvudavsnitt för att förstå hela sammanhanget på bästa sätt. En del avsnitt kan dock läsas helt fristående.

På genom boken finns korta sektioner med beskrivningar över djur- och växtarter som förekommer i beskriven miljö, samt även lokalbeskrivningar med exempel på platser med den beskrivna miljötypen eller fenomenet.

För den som söker svenska namn på vissa arter, så kan den vara till hjälp, då det finns en hel del svenska namn på utländska arter, dock inte alltid med specifikt artnamn, utan ibland ett övergripande namn som är samma för en grupp arter.


Ingående kapitel:

Om Boken
Förord (av Fabien Cousteau)
INTRODUKTION
Havets Vatten
Vattnets Egenskaper
Havsvattnets Kemi
Temperatur Och Salthalt
Ljus Och Ljud
Havets Geologi
Jorden Bildas
Havets Och Kontinenternas Ursprung
Havets Utveckling
Tektonik Och Oceanbottnen
Cirkulation Och Klimat
Oceanvindar
Ytströmmar
Cirkulation Under Vattnet
Global Vattenbudget
Hav Och Klimat
El Niño Och La Niña
Orkaner Och Tyfoner
Vågor Och Tidvatten
Oceanvågor
Tidvatten
HAVSMILJÖER
Kusten Och Stranden
Kusten Och Förändrad Havsnivå
Kustlandskap
Stränder Och Dyner
Estuarier Och Laguner
Marsk Och Tidvattenslätt
Mangroveträsk
Grunda Hav
Shelfen
Hårdbotten
Sandbotten
Sjögräsbäddar Och Kelpskogar
Korallbrev
Pelagiska Zonen
Det Öppna Havet Och Dess Botten
Zoner I Öppna Havet
Seamounts Och Guyots
Kontinentalbranten Och Sluttningen
Havsbottnens Sediment
Djuphavsslätter, Gravar Och Mittoceaniska Ryggar
Källor Och Sipprare
Polära hav
Shelfis
Isberg
Havsis
Cirkulation I Polära Hav
DET LEVANDE HAVET
Introduktion Till Det Levande Havet
Klassificering
Livscykler Och Energiflöden
Simmande Och Drivande
Bottenlevande
Havets Zoner
Havsdjurens Migration
Liv I Djupet
Bioluminiscens
Havslivets Historia
Riken I Det Levande Havet
Bacteria Och Archaea
Protister
Röd- Och Brunalger
Växtlivet
- Grönalger
- Mossor
- Blomväxter
Svampar
Djurlivet
- Svampdjur
- Nässeldjur
- Plattmaskar
- Slemmaskar
- Ringmaskar
- Blötdjur
- Leddjur
- Mossdjur
- Tagghudingar
- Små Bentiska Fyla
- Planktoniska Fyla
- Ryggsträngsdjur
- Rundmunnar
- Broskfiskar
- Benfiskar
- Kräldjur
- Fåglar
- Däggdjur
ATLAS ÖVER HAVEN
Världshaven
Norra Ishavet
Atlanten
Indiska Oceanen
Stilla Havet
Antarktiska Oceanen
Ordlista
Register
Kartregister
Tack Till

(Ytterligare en lägre nivå av rubriker finns i boken, och det finns dessutom sektioner med korta art- och lokalbeskrivningar insprängda, vilka saknar egen rubriknivå.)


Smakprov ut boken:

Utdrag från "Introduktion", "Havets Geologi", "Tektonik Och Oceanbottnen" och avsnittet "Hetfläckar Och Öbågar" om havsplattorna, s 51:
"Havsbotten mellan plattgränserna är långt ifrån händelsefattig. Kedjor av vulkaner, eller öbågar, kan påträffas långt från en plattgräns genom förekomsten av hetfläckar (djupt belägna och långlivade områden med hög vulkanisk aktivitet) i manteln. Vissa hetfläckar, som den under Island, förknippas med divergenta plattgränser medan andra kan ligga mitt under en oceanbotten- eller kontinentalplatta. Vulkankedjor slingrar sig bort från den mittoceaniska hetfläcken med de äldsta, sedan längre utslocknade, vulkanerna längst bort. Dessa öbågar visar alltså rörelseriktningen hos den underliggande plattan. Öbågarna ändrar riktning när plattans rörelsemönster förändras och kan avbrytas när en ny spridningsrygg öppnas upp, som vid hetfläcken mellan Indien och Réunion."

Utdrag från "Havsmiljöer", "Grunda Hav" och inledningstexten från avsnittet "Shelfen", s 140:
"KONTINENTALHYLLAN ELLER SHELFEN kallas den del av kontinenterna som dränktes vid den senaste istidens slut. Dess djup varierar mellan 0 till 200 m och dess bredd varierar – i undantagsfall upp till ett par hundra kilometer. Shelfens bottenbeskaffenhet och vattenkvaliteten där beror av landprocesser. Floder för med sig sötvatten och näringsämnen vilket gör dessa områden produktiva. Sediment från land avsätts och bygger på ända ut till shelfkanten. Här är artdiversiteten hög därför att livsförhållandena varierar mycket. Påverkan av föroreningar från land kan lokalt vara stor."

Utdrag från "Det Levande Havet", "Riken I Det Levande Havet", "Djurlivet" och en bildtext från avsnittet "Benfiskar", s 338:
"GÄLARNA UPPIFRÅN
Vatten passerar öven gälarnas lameller så att gasutbyte kan ske. Syre leds in i blodet och koldioxid går ut i vattnet. Gälarna fungerar enligt motströmsprincipen, blodet möter vattnet så att skillnaderna i gaskoncentrationer är stora, vilket möjliggör maximalt gasutbyte.
"
(Felstavningen är enligt boken)

Utdrag från "Det Levande Havet", "Riken I Det Levande Havet", "Djurlivet", "Rundmunnar" och hela artbeskrivningen av pirålen Eptatretus stoutii, s 323:
"KLASS MYXINI
Pirål
Art: Eptatretus stoutii
------------
LÄNGD Upp till 50 cm
VIKT Upp till 1,4 kg
DJUP 20-650 m
UTBREDNING Kustnära vatten och kontinentalsocklar i nordöstra Stilla Havet
------------
Denna art som lever i Stilla havet är mycket lik den atlantiska arten. Den är vanligtvis brunröd och kan ha en blå eller lila glans. Riktiga fenor saknas, den har bara ett dorsalt hudveck som fortsätter runt stjärten, men har liten funktion för simningen. Arten lever i mjuka sediment och äter mest as. Den kan orsaka stor skada på nätfångad fisk och kan ta sig in i större fiskar genom munnen eller anus för att äta upp inälvor och muskler inifrån.
"
(Texten kompletteras av utbredningskarta och bild på arten.)


Kommentarer:

Boken är tidigare utgiven i flera omgångar på engelska med andra omslag från 2006, bland: en paperback från 2006 med ett delfinomslag istället för det manetomslag som förekommer på senare engelska utgåvor (svenska utgåvan har ett vågomslag).
Boken är extremt välillustrerad, med en blandning av vyer, flygbilder, satellitbilder, närbilder, teckningar och kartor – allt i färg och nästan allt kompletterad med relevant bildtext. Bokens bilder är helt klart en av bokens absolut bästa egenskaper. En liten nackdel är dock att inte alla arter som tas upp under artbeskrivningar har bild som visar hur arten ser ut.

Språkmässigt är boken lite udda, den är skriven för vanligt folk och försöker vara enkel, men många facktermer som vi normalt inte använder förekommer i boken (och förklaras oftast, ex "estuarier"), samtidigt så lyser bokens engelskspråkiga ursprung igen om ibland (ex "settlade" och "eruption"). Dessutom så finns en del missar i stavning med bortfallna bokstäver och mellanslag, upprepningar av ord (ex "och och") samt tänka radbrytningar som inte blivit av, så att bindestreck förekommer mitt i ord (ex "kelptill-växt").

För den som söker information i boken, så är bokens relativt kortfattade register (1870 sökord) och innehållsförteckning en nödvändighet, då boken inte är uppbyggd i bokstavsordning som vanliga uppslagsverk. Registret saknar dock väldigt många ord som kan tyckas borde finnas med, exempelvis alla beskrivna djur- och växtarter är utelämnade – vilket gör det svårt att hitta arter man söker och att titeln uppslagsverk känns lite missvisande.

För den som söker en lämplig present till en dykande bekant, så borde denna bok vara uppskattad av de flesta med intresse för havet.

Betyg: fem av fem, en bra och välgjord bok som kan erbjuda intressant kunskap för alla med intresse i havet, och dessutom med många spännande och vackra bilder – dock så lever den inte upp till sin roll som uppslagsverk, då den är mycket svår att söka uppgifter i.


Relaterade länkar:
Google Books sida om den engelska versionen av boken:
http://books.google.se/books?id=y_TzAAAACAAJ&dq=ocean
Amazons (USA) sida om boken på engelska ("Ocean") med möjlighet till förhandstitt:
http://www.amazon.com/Ocean-Fabien-Cousteau/dp/0756622050
Amazon (UK) sida om boken
http://www.amazon.co.uk/Ocean-Robert-Dinwiddie/dp/1405312920
En kort faktasida om boken med innehållsförteckning:
http://tifo.btj.se/4943852904711758
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2008-10-17 12:27:43
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "HAVET" Pär Ahlgren 2008-10-17 12:27
svara Sv: Recension "HAVET"Lisa Manske2008-10-17 21:23
svara Monster- & flodvågor i "Havet"Pär Ahlgren2008-10-18 15:35
svara Sv: Monster- & flodvågor i "Havet"Lisa Manske2008-10-19 21:57
svara Sv: Sv: Monster- & flodvågor i "Havet"Fredrik Christiansson2008-10-19 22:08

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: