Namn: Lösen:

Recension "Kort 1"

(Läst 6 630 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Kort 1 – Symboler Förkortningar Begrepp i Svenska Sjökort"

Författare: Sjöfartsverket, 2008, utgåva 6

Fakta: 87 sidor, 210x296x6 mm, ISBN 978-91-86502-37-9

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/254206.html

https://www.dykarna.nu/photos/2009/499420090731124703.jpgAllmänt:

Boken är utgiven av Sjöfartsverket och är en förteckning över alla tecken i våra svenska och internationella sjökort. Eftersom boken även måste kunna användas av internationella besökare i svenska vatten, så är den parallellt skriven på svenska och engelska och jämför även svenska med internationella tecken där avvikelse förekommer – dock så har skillnaderna mellan svenska och utländska tecken drastiskt minskat från 2008 då man i Sverige genomförde en reform för att i större omfattning likrikta våra svenska sjökortsmarkeringar med de internationella. Därför kan det även vara av intresse för de som redan har Kort 1 av äldre upplaga (eller föregångaren Kort A), att byta till den senaste upplagan som är mer uppdaterad och kommer stämma bättre överens med nya sjökort.
Målgrupp för boken är självklart båtfolk som behöver tolka sjökort för navigering, men det finns även en del som kan vara intressant för dykare utan båt att känna till.


Innehållet:

Ingen av avsnitten är långa förklarande texter, utan det handlar nästan uteslutande om teckenförklaringar, så det är ingen bok man sätter sig och läser pärm till pärm på semestern – utan det är ett rent uppslagsverk, även om man kan hitta vissa kortare avsnitt med mer utförlig text.

I de flesta avsnitten så är förklaringarna uppbyggda av fem kolumner:
- Längst till vänster: Symbolens numrering enligt "IHO's Standard List of Symbol"
- Andra från vänster: Internationellt fastställda symboler enligt IHO
- Mitten kolumnen: Förklarande text på svenska (överst) och engelska (underst)
- Andra från höger: Symbolik i svenska sjökort som avviker från IHO
- Längst till höger: Symbolens numrering enligt "Chart Specifications of the IHO"
För de som redan är vana vid att använda tidigare utgåvor av Kort 1, så bör man notera att de vanliga svenska symbolerna tidigare låg i den kolumn där de internationella idag ligger, och att våra unika svenska specialtecken ligger i den kolumn där de internationella tidigare låg – det blir dock ganska uppenbart när man läser, eftersom kolumnen med våra unika svenska tecken är klart reducerad efter 2008 och är i huvudsak tom eftersom anpassningen har lämnat ganska få unika svenska tecken kvar (främst sådana tecken som inte finns internationellt och symboler som används på land) samtidigt som man har tagit bort de dubbla redovisning av symboler som fanns tidigare när vi i Sverige redan använda de internationella symbolerna.

Boken inleds med en del enkla förklaringar om hur boken skall tolkas och hur informationen är uppbyggd. Det finns även en del enklare information om sjökort generellt och uppdateringar i sjökort.

Därefter fortsätter den med avsnitt A till G om hur svenska och internationella sjökort är uppbyggda, detaljer kring positionering/navigering och därefter om saker som finns ovan ytan.

Avsnitt H till O är hydrografi, dvs tidvatten, djup, bottenförhållanden och är väl ett av de avsnitt som rör dykare mest eftersom man med hjälp av informationen kan se djupkurvor, vilken typ av botten det är, samt hur vrak, undervattenskablar och rör markeras i sjökort. Avsnittet innehåller även sjökortsmarkeringar för farleder och olika områden (ex fågelskyddsområde).

Avsnitt P till U avser främst fyrar och olika typer av bojar, mm, men den innehåller även serviceinrättningar som marinor, toaletter, lotsstationer och annat.

Avsnitt G "Topografiska begrepp" och O "Hydrografiska begrepp" är översättningstabeller där man kan slå upp svenska begrepp och översätta dem till en engelsk förklaring (eller tvärt om).

För den som behöver hjälp hur man praktiskt tolkar innebörden av olika sjömärken så är detta fel bok, det finns vissa enklare förklaringar om vilka prickar som sitter på vilken sida och så vidare, men fokus för boken är att förklara symbolerna, inte utbilda i navigering eller sjöregler.


Ingående kapitel:

Inledning
- Schematisk uppbyggnad av Kort 1
Allmänt
A Kortnummer, korttitel, upplysningstexter
B Positioner, distanser, riktningar, kompassen
Topografi
C Terräng
D Byggnader m m
E Landmärken
F Hamnar
G Topografiska begrepp
Hydrografi
H Tidvatten, strömmar
I Djup
J Bottenbeskaffenhet
K Grund, vrak, sjöfartshinder
L Offshoreanläggningar
M Farleder
N Områden, gränser
O Hydrografiska begrepp
Säkerhetsanordningar Och Service
P Fyrar
Q Flytande och fasta sjömärken
R Mistsignaler
S Radar, radio, Elektroniska positionsbestämningssystem
T Service
U Anordningar för fritidsbåtar
Alfabetiskt Register
V Förkortningsregister
X Sökordsregister Symbolregister


Smakprov ut boken:

Utdrag från "Inledning" om vissa grundläggande förklaringar rörande Kort 1, s 2
" 'Kort 1/INT 1' utges av Sjöfartsverket och innehåller beteckningar, förkortningar och begrepp som används i såväl svenska som internationella sjökort. Denna Utgåva bygger på 'Chart Specification of the International Hydrographic Organization' (IHO)."

Utdrag från "Topografi" och avsnittet "D Byggnader m m" och den svenska förklaringen av segelfri höjd som är exempel på de mindre utläggningar med förklaringar som finns utspridda i boken (siffror inom parentes är fotnoter i texten som förklaras längst ner), s 20:
"Segelfri höjd
Vid kraftledningar, broar och andra hinder över farbara vatten finns tavlor som anger hindrets höjd över vattnet i meter. Den angivna höjden benämns 'segelfri höjd' och det är denna höjd som anges i sjökortet.
'Segelfri höjd' beräknas enligt följande:
Kraftledningar
Avståndet från
medelhögvattenytan(1) till hindrets lägsta punkt reducerat med ett skyddsavstånd².
Broar och andra hinder
Avståndet från medelhögvattenytan(2) till hindrets lägsta höjd, inom segelbar bredd, reducerat med en säkerhetsmarginal(3).
Låga broar(4) över skyddade farvatten
Vanligtvis anges den faktiska höjden över
medelvattenytan(5), utan säkerhetsmarginal.
1.
Medelhögvattenytan är medelvärdet av högsta vattenavstånd beräknat under en lång följd av år.
2.
Skyddsavståndet är 1,5 m – 2,75 m, beroende på ledningens spänning.
3.
Säkerhetsmarginalen är 0,5 m – 2 m beroende av förväntad sjöhävning i farvattnet.
4. Med
låga broar avses de broar där man med lätthet från en mindre båt själv kan bedöma höjden under bron d.v.s. upp till ca 3 m höjd.
5.
Medelvattenytan är medelvärdet av vattenytans nivå vid fleråriga observationer. Observera att vattenytan kan vara mer än 1 m över denna nivå.
Se även sidan 36
"

Utdrag från "Topografi" och avsnittet "F Hamnar" med exempel på teckenförklaring (symbolens numrering enligt "IHO's Standard List of Symbol", förklarande text på svenska och engelska, samt symbolens numrering enligt "Chart Specifications of the IHO"), s 24:
"4.3
Vågbrytare (murad eller betong)
Breakwater (slope of concrete or masonry)
322,1
"

Utdrag från "Hydrografi" och avsnittet "J Bottenbeskaffenhet" med exempel på teckenförklaring (symbolens numrering enligt "IHO's Standard List of Symbol", Internationellt fastställda symboler enligt IHO, förklarande text på svenska och engelska, Symbolik i svenska sjökort som avviker från IHO, samt symbolens numrering enligt "Chart Specifications of the IHO"), 37:
"12.2
fS.M.Sh
Blandningar anges efter huvudbottentypen t ex fin sand med gyttja och snäckskal
Admixtures are shown behmd the main conslituent of the deposits, e.g. fine Sand with Mud and Shells
fSMSh / fSdGaSk †
425.9
"

Utdrag från "Hydrografi" och avsnittet "O Hydrografiska begrepp" med översättningar svenska/engelska och förkortningar som används i sjökorten, s 54:
"3 / Havsbukt / Bay / G
4 / Bukt / Bay / B
5 / Fjord, fjärd / Fjord / Fd
6 / Havsvik / Loch, Lough / L
7 / Liten vik / Creek / Cr
"


Kommentarer:

Kort 1 ersätter den tidigare Kort A som gällde fram till 1993 då Kort 1 kom.
Kort är utgiven sex gånger: 1993, 1995, 1998, 2001, 2005 och nu senast 2008.

Boken har både en innehållsförteckning och register på både svenska och engelska. Registret innehåller över 1.100 söktermer och det på sista uppslaget samt även på bokens baksida finns en kombinerad innehållsförteckning/symbolregister – vilket gör det ganska lätt att hitta uppgifter i boken.
Vid första anblick så kan boken förefalla rörig och komplex, men med förståelse för hur den skall användas så blir det lätt att hitta i den.

All information i boken är angiven både på svenska och engelska.

Samtliga sjökortstecken i boken förklaras i färg


Betyg: tre av fem, för att det är en bra och välstrukturerad referens, men främst relevant för båtfolk även om den innehåller en del som är intressant även för dykare – dock så förutsätter boken att man även har tillgång till sjökort för att man skall ha någon praktisk nytta av den.


Relaterade länkar:
Sjöfartsverket som ger ut Kort 1:
http://www.sjofartsverket.se
Sjöfartsverkets sida om boken:
http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____956.aspx
Information från Sjöfartsverket om de 40 tecken som ändrats från tidigare utgåva:
http://www.sjofartsverket.se/pages/770/Detaljerad_lista_m4.pdf
Exempel på tecken som förklaras i Kort 1 (med en helt annan och enklare uppställning):
http://www.sjofartsverket.se/pages/378/beteckningar_INT.pdf
Översikt över tecken från gamla Kort A (delvis fortfarande giltiga):
http://lagerlof.name/diverse/Kort%20A.htm
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-07-31 12:54:23
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: