Namn: Lösen:

Recension "NATIONALISM ELLER VETENSKAP"

(Läst 3 768 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Nationalism Eller Vetenskap – Svensk Marinarkeologi I Ideologisk Belysning"

Författare: Carl Olof Cederlund, 1997

Fakta: 136 sidor, 155x225x10 mm, ISBN 91-7203-045-3

Bild på omslaget:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/294146.html

https://www.dykarna.nu/photos/2011/499420110321200430.jpg


Allmänt:

Boken skulle till en början bara ha varit en sammanställning av författarens tidigare publicerade artiklar, men fick under arbetet med boken en ny dimension och växte i omfång och innehåll. Bokens huvudsyfte är att ifrågasätta gamla värderingar och den skrivna historien, till förmån för att omvärdera gamla ställningstaganden, antaganden och arbetssätt.
Boken har väldigt lite med praktiskt marinarkeologi eller populärvetenskap att göra, utan är en ren teoretisk fördjupning i ämnet marinarkeologi och lämpar sig bäst för de som verkligen är intresserade av marinarkeologi som ämne inte kanske inte bara har ett vrakintresse, det vill säga mer inriktad på akademiker än på sportdykare. Boken kan dock hjälpa läsaren att förstå marinarkeologi bättre, exempelvis hur det har utvecklats och hur det skiljer sig idag om tidigare.

Författaren Carl Olof Cederlund är marinarkeolog med akademiska meriter omfattar filosofie kandidat i etnografi (Stockholms Högskola 1961), filosofie licentiat i nordisk etnologi (Stockholms Universitet 1967), Filosofie Doktor i arkeologi (Stockholm Universitet 1984), Professor i marinarkeologi (Södertörns Högskola 1999). Yrkesmässigt har Cederlund arbetat vid: Wasavarvet (amanuens 1961-1965), Sjöhistoriska Museet (intendent vid Wasavarvet 1965-1967, förste intendent och chef för fältundersökningsavdelningen 1967-1983), Stockholms Universitet (ansvarig för utbildning i marinarkeologi), Vasamuseet (ansvarig för forskning och universitetsundervisning 1983-1997), samt Södertörns Högskola (lektor 1997-1999, professor 1999). Varvid han bland annat har utbildat sportdykare i marinarkeologi vid Stockholms Universitet och Medborgarskolan, varit med vid bärgning och undersökningarna av regalskeppet Vasa, Concordia (alias Älvsnabbenvraket) och Jutholmsvraket.
Cederlund har tidigare även gett ut över 250 vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer, däribland böckerna (helt egna verk, eller skrivna tillsammans med andra): "Fiske från Wasa" (1966), "Arkeologi under vatten" (1969), "Hamnar i bruksbygd" (1971), "Folket som byggde Wasa" (1978), "Ett fartyg byggt med syteknik" (1978), "Dokumentation av arkeologiska lager under vatten" (1979), "Båtar i 1600-talets Stockholm" (1980), "The Old Wrecks of the Baltic Sea" (1983), "Vraket vid Älvsnabben" (1981), "Vraket vid Jutholmen" (1982), "Post-Mediaeval Boat And Ship Archaeology" (1985), "E. Nordevall om en marinarkeologisk hjulångare" (1999), "The Eric Nordewall" (2002) och "Vasa I" (2006).


Innehållet:

Boken är en rent teoretisk analys/ifrågasättande av marinarkeologin som den ser ut idag (eller åtminstone före 1997), där den ifrågasätter marinarkeologernas bristande intresse för andra lämningar än vrak, och hur man levt på de myter som finns i den skrivna historien och använt dessa för att dels skapa intresse för verksamheten, dels låtit dessa förblinda det marinarkeologiska arbetet. Boken försöker också förklara varför de rådande värderingarna har kommit ifrån, samt tittar på den andra stora intressenten för marina lämningar, det vill säga sportdykarna.

Boken har delvis ett kronologiskt perspektiv där den börjar med marinarkeologins tidiga utveckling, och fortsätter sedan med en beskrivning om hur marinarkeologin har utvecklas med tiden och vilka olika influenser som har spelat in och hur det har påverkat marinarkeologin.
För att beskriva utvecklingen så används många olika exempel på vrak och undersökningar, vilket underlättar för läsaren att relatera till det teoretiska ämnet. Ett plus för läsarna kan därför vara att det finns en hel del material att hämta om olika lämningar runt Sverige, vilket inte är avsikten med boken, men kan erbjuda en del nyttig information – dock knappast något som i sig motiverar till att köpa boken, men väl som kan vara intressant att kolla om man har tillgång till boken (se separat inlägg nedan för en förteckning över i boken förekommande lämningar).

Ett viktigt tema för boken är nutidens inverkan på marinarkeologin, dels genom att man med utvecklingen kan göra bättre undersökningar, men också att lämningarna i ökad grad skadas av den ökade dykturismen och att det därför är viktigt att agera nu och skydda samt undersöka lämningarna innan ovärderlig information går förlorad.

För den som söker information om praktiskt marinarkeologiskt arbete, så har boken inget att erbjuda, men för den som söker uppgifter om vissa marina lämningar så finns det faktiskt lite att hämta (se längre ner).


Ingående kapitel:

Förutsättningar och motiv
(Författaren redovisar sin avsikt med boken.)
Svensk marinarkeologi inför 2000-talet
(En reflektion över fokuseringen på regalskepp och vikingaskepp under 150 år, och vilka andra möjligheter som gömmer sig inom andra områden och med samarbete med andra intressenter för lämningarna.)
Ideologiska och symboliska tendenser i svensk marinarkeologi
(En analys av det symboliska värdet i olika lämningar, samt hur de påverkas oss och idag används till olika syften i vår tid.)
Marinarkeologiska begrepps- och rumsperspektiv
(Ett försök att belysa nya möjliga perspektiv inom marinarkeologin, dels hur man skall titta på lämningar, var man skall leta, hur man skall få informationen och nyttja den.)
Marinarkeologisk kulturmiljövård - Begräsningar, möjligheter, behov
(Belysande av de risker som idag hotar det kulturarv som legat skyddat under ytan i flera hundra år, men som idag är tillgängligt genom sportdyningens utbredning.)
Svanen som blev en anka – Om vrakidentifiering och marknadsföring av nationella myter
(En marinarkeoloigisk fallstudie om uppmärksammandet av ett fynd av ett av Gustav Vasa’s skepp, och marknadföringen av fyndet i medierna.)
De stora vrakens gåtor – Om utforskning av de många vraken av gamla handelsskepp
(En kort översikt över gammalt kunnande hos lokalbefolkning, och modern arkeologisk utgrävning av vrak.)
Fartyg utan namn – Om återfinnandet av fartyg, förlista i glömskans hav
(Exempel på hur man genom noggrant arbete kunnat identifiera flera vrak i Östersjön)

(Se separat inlägg nedan för fullständig innehållsförteckning)


Smakprov ur boken:

Utdrag från kapitel "Svensk marinarkeologi inför 2000-talet", avsnittet "Kulturmiljövård under vatten" om vikten av att agera nu och skydda de marina lämningarna, sida 18:
"Det kan synas världsfrämmande, inte minst för en landarkeolog, att på allvar tala om fornminnesinventering och kulturmiljövård under vatten. Det är likafullt ingen som helst tvekan om att det finns ett snabbt växande behov av detta. Skadegörelsen på gamla, flerhundraåriga skeppsvrak, idag kanske de vanligaste dykmålen överhuvud taget, ökar kraftigt. Dagens situation är säkert bar en 'idyllisk' början. Vi måste utveckla former för att aktivt vårda och bevara marinarkeologiska lämningar. Den första och viktigaste åtgärden för kulturvården är, som jag ser det, att utveckla en samverkan med de tusentals människor, vilka som fritidsdykare rör sig i det 'nya' landskapet under vatten."

Utdrag från kapitel "Ideologiska och symboliska tendenser i svensk marinarkeologi", avsnittet "Finansiering av skeppsvraksprojekt: några exempel" om vilken betydelse ett vrak kan ha för en nation, sida 44:
"De engagemang, som framträder kring det gamla hjulångfartyget, både genom bärgnings- och nybyggnadsarbeten, ger intryck av att det hittills inte minst speglar ett intresse från den 'officiella' delen av samhället. Det är förutom Göta Kanalbolaget till exempel länsstyrelse och riksdagsrepresentanter. Det kan tyda på att skeppet har en ideologisk bas i denna del av samhället. Är det för långsökt att relatera detta till den svenska riksdagens mycket stora engagemang i byggandet av Göta Kanal under 1800-talets första årtionden – det transportsystem för vilket E. Nordevall konstruerades och byggdes?"

Utdrag från kapitel "Marinarkeologiska begrepps- och rumsperspektiv", avsnittet "Sportdykare som amatörforskare" om sportdykares inverkan på marinarkeologin, sida 65:
"Det innebär att många sportdykare faktiskt egentligen är de första, som i större skala kan samla och föra vidare information om undervattensvärldens fornlämningar. Därigenom bör de stå i centrum för marinarkeologernas intresse. Den vanligaste, eller rättare sagt den mest iögonfallande, typen av arkeologiska lämningar i kustvattnen idag är vrak av gamla handelsfartyg eller andra slag av bruksfarkoster. De tillhör ofta perioden från 1600-talets början till 1900-talet. Omkring 90% av de äldre vraken, som lokaliserats i våra vatten av sportdykare, är av denna typ. Det är i hög utsträckning just de, som blir föremål för dykarnas besök."

Utdrag från kapitel "Marinarkeologiska begrepps- och rumsperspektiv", avsnittet "Nord-syd kontra öst-väst i vårt kulturbetraktande" om hur det kulturella arvet påverkar hur vi tolkar arkeologi, sida 79:
"I söder möter och anknyter de nordeuropeiska till starka kontinentala, ideologiska grupperingar av hög ålder. Detta har inneburit att vår historiesyn i norra Europa har erhållit en tydlig nord-sydlig orientering, med den kulturella kompassnålen pekande söderut mot kontinenten. Detta förhållande har påverkat och styrt de traditionella historiska och humanistiska vetenskapernas inriktning hos oss, och även format deras innehåll. Reflekterar vi till exempel över vår skoltids historieböcker och deras ideologiska innehåll skall vi finna att denna nordsydliga orientering betonas starkt i dessa."


Kommentarer:

Språket i boken är fullt av facktermer, men de flesta bör kunna klara av att läsa den i alla fall. Dock så är skrivsättet inte direkt upphetsande, så är man inte djupt intresserad av symbolvärden i marina lämningar och annat som tas upp i boken kan den bli seg att ta sig igenom.

Tyvärr saknas register och har en klart bristfällig innehållförteckning, varför det är svårt att söka information. Dock så är förteckningen över underavsnitten som angetts ovan en ledtråd om var man kan hitta information. För den som söker uppgifter om lämningar, se men sammanställning med sidhänvisning.

Boken är ganska sparsamt illustrerad med 31 svart-vita bilder bestående av undervattensfotografier, bilder på bärgade föremål, gamla målningar, ritningar, tidningsartiklar och bilder på vrak ovan och under ytan.

Boken används som kurslitteratur på Södertörns Högskolas introduktionskurs i marinarkeologi (5p).


Betyg: två av fem, för att den har relativt lite med sportdykning att göra, eller ens praktisk marinarkeologi, utan endast tittar på marinarkeologi som ämne/vetenskap – i ett rent sportdykarperspektiv så får den ett lägre betyg, men i perspektivet av marinarkeologiskt personer så förtjänar den ett högre betyg.


Relaterade länkar:
Boken kommenteras på abc.se:
http://www.abc.se/~pa/publ/national.htm
Boken kommenteras på Samlade Skrifter:
http://www.samladeskrifter.se/books/view/124
En kort recension av boken på Populär Arkeologi:
http://www.popark.nu/bokrec/bok2-97.html
Boken kommenteras på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/klockprocessen-kring-skeppsklocksmalet-131507/131635.html
https://www.dykarna.nu/forum/dykhistoria-247239/248173.html
https://www.dykarna.nu/forum/kursliteratur-345231/345235.html
Recension.se om boken:
http://www.bokrecension.se/9172030453
Wikipedia om författaren:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl-Olof_Cederlund
MoSS-projektets sida med presentation av bland annat Cederlund:
http://www.nba.fi/internat/MoSS/sve/staff.html
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2011-03-21 20:09:11
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "NATIONALISM ELLER VETENSKAP" Pär Ahlgren 2011-03-21 20:09
svara Fullständig innehållsförteckningPär Ahlgren2011-03-21 20:12
svara I boken nämnda marina lämningarPär Ahlgren2011-03-21 20:13

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: