Namn: Lösen:

Fullständig innehållsförteckning

(Läst 744 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Nedan är ingående kapitel redovisade med sidhänvisning.

Underavsnitten omfattar ½-2½ sida text i omfång, vanligast knappt en sida, vilket gör att man med listan kan få klar hjälp att hitta information man söker.

Förutsättningar och motiv
Svensk marinarkeologi inför 2000-talet
- Regalskepps-syndromet, 13
- Vikingaskepps-syndromet, 15
- Svenska marinarkeologi inför 2000-talet, 16
- Framtida perspektiv och forskningssprioritering, 16
- Hydrografiska och andra miljöförutsättningar, 17
- Interaktion mellan marinarkeologiska lämningar och miljön, 17
- Sedimentsstudier, 17
- Kulturmiljövård under vattnet, 18
- Bygdens maritima kultur och de marinarkeologiska lämningarna efter denna, 18
- Innanvattensarkeologi, 19
- Djupvattensarkeologi, 19
- Behovet av en förnyelse av skeppsarkeologin, 21
- Hamnarkeologi, 21
- Seglings-, navigations- och farledsarkeologi, 22
- Handelssjöfartens arkeologi, 22
- Örlogens arkeologi, 22
- Marinarkeologisk teori, 23
- Marinarkeologin och dess tvärvetenskapliga möjligheter, 24
- Ett ideologiskt perspektiv, 26
Ideologiska och symboliska tendenser i svensk marinarkeologi
- Begreppet marinarkeologi, 28
- Skeppssymbolik i den allmänna arkeologin, 29
- Vikingsskepps-syndromet, 29
- Det teknologiska inflytandet, 30
- Vikingaskepps intresset i Sverige, 32
- De stora skeppsutgrävningarna i Kalmar och på Helgeandsholmern i Stockholm – en ideologisk attribuering, 33
- Den svenska folkkulturens farkoster, 35
- Stockbåtens ideologi, 35
- Kogg-syndromet, 36
- Regalskepps-syndromet, 38
- Handelssjöfartens arkeologi, 40
- Skeppsbärgning som symbolisk handling, 41
- Finansiering av skeppsvraks-projekt: några exempel, 41
- Valfångstfartyget ”Vega” och upptäcksresanden Erik Adolf Nordenskiöld, 44
- Svenska ”upptäcksresande” och hjältesymbolen kring dessa, 47
- Från Jason till Neil Armstrong, 48
- Hjältens roll – i myten, i nutiden och i marinarkeologin, 49
- Kungar som hjältar och kungens hjältar, 50
- Hjältens skepp, 52
- Den traditionalistiska historieuppfattningens sega kontinuitet, 53
- Sponsring kontra idealitet!, 54
- Seglations- och farledsarkeologi, 55
- Historiker om forskningsresande kring den gamla sjöleden, 56
- Skärgårdsnaturen, havet och den svenska nationalismen, 56
- Marinarkeologin och våra föreställningars begränsningar, 57
- Lämningar av ”byggnadsverk” under vatten – bygdens marinarkeologiska lämningar, 58
- Hamnarkeologin och dess motiv, 59
- Marinarkeologin och det antikvariska etablissemanget, 60
- Marinarkeologin och den arkeologiska teoribildningen, 60
- Var finns den vetenskapliga helhetssynen?, 61
- Framtidsperspektivet, 62
- Vilken är då den ideologiska basen för den allmänna arkeologin?, 62
Marinarkeologiska begrepps- och rumsperspektiv
- Traditionalistiska värderingssystem, 63
- Undervattensvärldens ideologiska budskap, 64
- Sportdykarna som amatörforskare, 65
- Den kommersiella attityden, 66
- Marinarkeologisk kulturmiljövård i ett framtidsperspektiv, 66
- Genom att vända på det ideologiska kalejdoskopet…, 67
- Vasas undervattensarkeologiska miljö, 68
- Okända, arkeologiska lämningar i kust- och innanvatten, 69
- Tidigare värderingar av marinarkeologiska fornlämningar, 71
- Ett vidgat marinarkeologiskt rumsperspektiv, 73
-”Aqua incognita” – och dess framtida utforskning, 75
- Ideologiska rumsperspektiv i norra Europa, 76
- Nord-syd kontra öst-väst i vårt kulturbetraktande, 79
Marinarkeologisk kulturmiljövård - Begräsningar, möjligheter, behov
- Vattenytan – en gräns för vår varseblivning, 82
- Fritidsdykningen och undervattenslandskapets kulturinnehåll, 84
- Dykturismen och framtiden, 84
- Utbildningsbehovet, 86
- En marinarkeologisk kulturmiljövakt, 86
- Marinarkeologins nålsöga, 88
- Marinarkeologisk kulturmiljö som forskningsobjekt, 88
- För inträde i nästa århundrade, 90
Svanen som blev en anka – Om vrakidentifiering och marknadsföring av nationella myter
- Pressnyheten den 26 och 27 mars, 94
- TV-nyheterna den 26 mars, 95
- Mediauppföljningen den följande perioden, 95
-”Historia att minnas”, 98
- Tvivel och protester i Sverige och fortsatt marknadsföring i utlandet, 99
- Hösten 1991, 100
- Historien om Lybska Svan, 101
- Identifieringen, 102
- I tidens backspegel, 103
- Aktörer och motiv, 104
- Ideologiska grundmönster, nuet och dagspolitiken, 106
- Tekniker/officerare kontra humanister, 107
- Entreprenörer kontra byråkrater, 108
- Efter tre år, 109
- Och när projiceras regalskepps-syndromet härnäst?, 110
De stora vrakens gåtor – Om utforskning av de många vraken av gamla handelsskepp
- Kustbefolkningen och de gamla vraken, 112
- Den officiella kunskapsnivån, 112
- Vår syn på marinarkeologiska kulturvärden, 116
- Kulturmiljölagstiftningen som uttryck för samhällsvärdering, 117
- Vasaarkeologernas erfarenhet, 118
- Fritidsdykare och ”fyndplockning”, 119
- De första undervattensarkeologiska provundersökningarna, 121
- En gigantisk men okänd kulturresurs, 124
Fartyg utan namn – Om återfinnandet av fartyg, förlista i glömskans hav
- Skickliga vrakbärgare för flera hundra år sedan, 126
- Vrakbärgning, statsbyråkrati och fartygens historia, 127
- Målinriktat sökande, 127
- Vrakforskning i arkiv, 128
- Ett forskningsprojekt med många delaktiga, 129
- Studieförbundsundervisning i marinarkeologi, 129
- Dykarundersökningar i skärgården på sommaren, 130
- Marinarkeologiskt Utbildningscentrum i Nynäshamn, 130
- Sportdykare och universitetsstuderande blir vrakforskare, 130
- Den första fullträffen, 131
- Fler fullträffar, 133
- Framtidsperspektivet, 136
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2011-03-21 20:12:36
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "NATIONALISM ELLER VETENSKAP" Pär Ahlgren 2011-03-21 20:09
svara Fullständig innehållsförteckningPär Ahlgren2011-03-21 20:12
svara I boken nämnda marina lämningarPär Ahlgren2011-03-21 20:13

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: