Namn: Lösen:

Recension "RÄDDNINGSDYKNING"

(Läst 5 992 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Räddningsdykning"

Författare: Dan Hedberg (red), 2004

Fakta: 194 sidor, 165x242x10 mm, ISBN 91-7253-229-7

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=235988

https://www.dykarna.nu/photos/2009/499420090213084936.jpgAllmänt:

Boken är utgiven av Räddningstjänsten och är skriven för räddningsdykare inom räddningstjänst, polis, kustbevakning och militär, och är för dessa en lärobok i dykning – inte bara med aspekter unika för räddningsuppdrag, utan boken innehåller även grundläggande dykkunskaper ungefär som en vanlig lärobok på en grundkurs likt PADO OW och motsvarande, även om huvuddelen självklart har fokus på räddningsdykning.
Genom sin blandning av innehåll så kan boken vara till nytta för fler än bara räddningsdykare, både sportdykare och andra yrkesdykare har information att hämta i boken.

Boken har flera bidragande författare, även om redaktören Dan Hedberg är den huvudsakliga författaren. Nedanstående personer har bidragit till boken som författare:
- Lars Angbo: Polisen Västra Götaland, hundförare.
- Per Arnell: Universitetssjukhuset i Göteborg, dykläkare och tryckkammaransvarig.
- Magnus Garpdal: Räddningstjänsten Helsingborg, brandman och vattensökhundsförare.
- Jörgen Hansson: Kustbevakningen, räddningsdykare, ROV-förare och dykhandläggare.
- Per Hassling: Räddningtjänsten Storgöteborg, fd brandman, röjdykare, samt dykinstruktör.
- Dan Hedberg: Räddningstjänsten Storgöteborg, fd röjd-/bärgningsdykare, samt instruktör i räddningsdykning.
- Lennart Jonasson: Räddningstjänsten Storgöteborg, utbildning räddningsdykare..
- Hans Kalla: Marinen, dykeriöverledare vid MTV/Berga och fd chef flottans dykarskola.
- Staffan Littorin: Försvarsmakten, arbetar med dykerisystem och RMS Dyk, fd röjdykare.
- Owe Magnusson: Kriminalpolisen Västra Götaland, utvecklat UV-brottsplatsundersökning.


Innehållet:

Boken är en lärobok/manual för räddningsdykning, och dess koppling till yrkesdykning i form av livräddning och eftersök genomsyrar hela boken, bland annat så är det mycket dykning med navelsträng (luftslang från ytan) och regelverk för hur man får dyka – vilket skiljer sig ganska mycket från hur sportdykare brukar bete sig. Vidare finns saker som inte alls berör sportdykaren, så som hur man säkrar bevis på en brottsplats eller dykning i förorenade (hälsofarliga) vatten. Trots det så finns det en hel del nyttomaterial i boken som kan var till nytta för sportdykare, bland annat dykfysik, dykfysiologi, sökmetoder, linsignaler, tecken under vattnet, tips kring utrustning, insikt om hur räddningsinsatser går till och mycket mera.

Boken inleds med en ordförklaring på 100 begrepp som även anges med engelsk motsvarighet, många av orden är dock rent militära begrepp (exempelvis "Attackdykare") och vissa skiljer sig mot vad som används inom sportdykningen (exempelvis "mellanlina" istället för "parlina"). Dock ett stort plus att det ligger först i boken, så att läsarna görs uppmärksamma på ordlistans existens innan man läser boken.
Utöver detta så inleds boken med grunderna inom dykning, så som certifiering av yrkesdykare, dykerimedicin, dykfysik, dykplanering och dyktabeller och andra grunder innan boken går in på aspekter mer specifika för räddningsuppdrag, så som sökmetoder, dykmetoder, dykning under olika förhållanden, farliga ämnen, bevishantering och hur man använder likhundar i arbetet.

I boken kan man bland annat återfinna dyktabellen "L-tabellen" som används av försvarsmakten och även finns i RMS Dyk. Det finns även exempel på hur polisen skall hantera dykutrustning vid olyckor för att säkra bevis


Ingående kapitel:

1. Certifiering
2. Lämplighet
3. Stress
4. Dykmedicin
5. Dykfysik
6. Dekompression
7. Dykmetoder
8. Sökmetoder
9. Dykning vid särskilda förhållanden
10. Dykning vid farligt gods och i kontaminerat vatten
11. Dykutrustning
12. Säkerhet
13. Signaler vid dykning
14. Taktik vid räddningsdykning
15. Dykning på fynd- eller brottsplats
16. Övriga dyksystem
17. Sökhundar
18. Tekniska söksystem

(Se separate inlägg nedan för fullständig innehållsförteckning)


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitel 4 "Dykmedicin" och avsnittet "Lungbristning", s 50:
"Lungan är mycket känslig för övertryck och tål enbart ett övertryck på 5 till 10 kPa., dvs. ett övertryck motsvarande 0,5 till 1 meters vattendjup. Den direkta orsaken till lungbristningen är vanligen att dykaren av någon anledning, panik eller luftstopp, smärta, okunskap eller sänkt medvetandegrad ej andats ut adekvat under uppstigningen, men kan också ses hos dykare där ett lungavsnitt av någon anledning stängts av och ej har kunnat tömmas under uppstigningen trots att dykaren i fråga gjort helt rätt. Orsaken till detta kan vara t.ex. en anatomisk defekt eller en slemplugg. Rökare samt individer med dåligt kontrollerad astma är på grund av detta omlämpliga dykare då en ökad risk för lungbristning föreligger. Vad som händer i praktiken är att ett antal alveoler brister och luft kommer ut i vävnaden. Beroende på mängd och på vart denna gas tar vägen kan en mångfald symptom uppstå. Vanligast är smärta vid djupandning, lufthunger samt blodhosta."

Utdrag från kapitel 8 "Sökmetoder" och avsnittet "Stråksökning – sökning med skärplan" om användande av så kallad skärplan som bogseras bakom en båt för att släpa en dykare över ett område, s 101:
"Dykaren bör inte bli bogserad fortare än 3 knop. Om botten är ojämn eller sikten dålig bör farten minskas så att den som dyker inte bara måste koncentrera sig på att manövrera skärplanet. Skulle sikt- och bottenförhållanden vara extremt gynnsamma kan man genomföra en 'löpning' i varje stråk. Normalt genomförs en löpning från vardera hållet i varje stråk. Vid ogynnsamma förhållanden, stor avdrift eller liknande, genomför ytterligare löpningar för att täcka stråket.
Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling om dykeriarbete, 28 § (AFS 1993:57) får du dyka utan navelsträng vid stråksökning, men inte djupare än 30 meter.
"

Utdrag från kapitel 10 "Dykning vid farligt gods och i kontaminerat vatten", avsnittet "Skyddsutrustning" och underavsnittet "Navelsträng", om hur man bör anordna en navelsträng vid dykning i förorenade vatten, s 119:
"Telefonkabeln och livlinan som ingår i navelsträngen är som regel svårsanerade på grund av det yttre skyddshöljet. De kablar och slangar som ingår i navelsträngen måste vara virade runt varandra, för att underlätta sanering. Om de sätts ihop på traditionellt sätt kan de lösas upp eller göra att kontaminerat vatten eller produkter från ett utsläpp fastnar i sammanfogningen. Ytterligare en fördel med virade navelsträng är att de ingående komponenterna lätt kan separeras från varandra och saneras på skilda sätt allt efter materialtyp."

Utdrag från kapitel 15 "Dykning på fynd- eller brottsplats" och avsnittet "Förstahandsinformation hjälper mycket", om hur man bäst återlokaliserar föremål i vattnet, s 171:
"Förberedelserna inför dykningen är som alltid A och O. Skall ni leta efter ett vapen som kastats i havet är det ovärderligt att få förstahandsuppgifter där den som kastat själv får tala om var han stod och hur han kastade (över- eller underhandskast) och så vidare. Skaffa ett likadant vapen, en replika, och provkasta på land. Mär upp hur långt ett par olika personer kan kasta vapnet. Kasta sedan replikan på samma ställe och samma sätt som angivits. Markera islagsplatsen med en boj och utgå därifrån i sökandet. Bärga replikan. Detta får två effekter, dels kan man ange att man hittat det vapen som kastats i, dels ges mera tyngd åt angivelsen vid ej fynd."


Kommentarer:

Boken är lättläst, men det förekommer en del facktermer som sportdykare kanske inte är vana vid, samt hänvisningar till andra publikationer och regelverk som man i boken tar för givet att läsaren är bekant med – dock inget som gör det besvärligt att läsa boken för oinsatta.

Boken är ganska väl illustrerad i färg med både teckningar, fotografier, samt funktions- och organisationsskisser.

Tyvärr saknar boken register för de som vill kunna söka efter speciella saker i boken. Innehållsförteckningen är dock ganska omfattande och kan ge bra hänvisning när man söker information, men är tyvärr ihopklumpad för att spara plats, vilket gör det lite bökigare att söka information i den.

Boken har beställningsnummer U30-635/04 för de som vill beställa den tjänstevägen.

Betyg: tre av fem, en välskriven bok med många praktiska tips och både sportdykare och yrkesdykare utanför räddningstjänsten kan ha nytta av, även om den egentliga målgruppen för boken är ganska smal och det därför finns mycket i boken som inte berör andra dykare. För bokens tänkta målgrupp så förtjänar den säkerligen ett högre betyg.


Relaterade länkar:
Räddningsverkets nedladdningsbara PDF-version av boken:
http://www.srv.se/Shopping/pdf/19618.pdf
Räddningsverkets sida för att beställa boken:
http://www.raddningsverket.se/shopping/srv_ShowItem.aspx?id=26992
Räddningsverkets PDF-dokument om sina publikationer, där bokens kommenteras på sida 6:
http://www.raddningsverket.se/upload/Publikationsservice/B%C3%B6cker%20fr%C3%A5n%20R%C3%A4ddningsverket.pdf
Boken kommenteras på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=166365&main_Id=166365&catId=12
Google Books sida om boken:
http://books.google.se/books?id=cJtvOgAACAAJ&dq=r%C3%A4ddningsdykning
"Anvisning för räddningsdykning", en finskt PDF-dokument för räddningsdykning:
http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/987636B7C35D11DBC22573AE002E3B88/$file/582007.pdf
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-02-13 08:59:01
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "RÄDDNINGSDYKNING" Pär Ahlgren 2009-02-13 08:59
svara Fullständig innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2009-02-13 09:03
svara Sv: Recension "RÄDDNINGSDYKNING"Michael Mattsson2009-02-13 21:56

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: