Namn: Lösen:

Fullständig innehållsförteckning för intresserade

(Läst 1 394 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


För de som vill se lite mer i detalj av vad boken har att erbjuda, så listas här nedan den fullständiga innehållsförteckningen.

Innehåll
Förord
Författare
Räddningsdykning i Sverige
Ordlista
1. Certifiering
2. Lämplighet
Alla är inte lämpliga som dykare
Goda egenskaper hos en dykare – känner du igen dig?
Förbered dig inför utbildningen
3. Stress
Stress på gott och ont
Fysiska reaktioner
- Din förmåga begränsas av stress
Att träna in ett ryggmärgsbeteende
Större vikt vid stresstolerans vid rekrytering34,
Dyklarm innebär stress
Utbildningen balanserar mellan trygghet och krav
Övningar som nöter in rutiner
Larm med inarbetade rutiner
4. Dykmedicin
Immersion
Luftvägens anatomi
Andning
Blodcirkulation
Hypotermi, nedkylning
Drunkning
Dysbarism
Mellanörat
Bihålor
Tänder
Mage och tarm
Ansikte och kropp
Lungor
Lungbristning
Fri uppstigning
Alternobar Vertigo
Fridykning och hyperventilation
Shallow water blackout
Oxygen (Syrgas)
Kolmonoxidförgiftning
Koldioxidförgiftning
Djupberusning/kvävgasnarkos
Dekompressionssjuka
- Symptom traditionellt angivna som typ 1
- Typ 2 symptom
Behandling
Läkemedel
Läkarundersökningar
Dykning och sjukdom
5. Dykfysik
Ljus och färger blir annorlunda under vatten
Ljud låter på ett annat sätt under vatten
Luftens sammansättning
Luftens tryck
Vattnets tryck
Gasers tryck
Gasers vikt
Absolut tryck och övertryck
Tillgänglig luft
Gaslagarna
- Allmänna gaslagen
- Boyles lag
- Charles lag
- Daltons lag och Henrys lag
- Archimedes princip
6. Dekompression
Dykning med direktuppstigning
- Mindre än tolv timmar vid ytan – upprepade dyk
- Historik
- Mindre än tio minuters ytintervall – samma dyk
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
- Beräkning av maximalt dykdjup vid upprepad dykning
- Beräkning av kortaste möjliga ytintervall
Dyka med dykprofil
- Säkerhetsföreskrifter för dekompression
Uppstigningshastighet
Dekompressionsförfarande vid etappuppstigning
7. Dykmetoder
Dykning med livlina och ytluftförsörjning
Pardykning
- Säkerhetsföreskrifter vid pardykning
8. Sökmetoder
Linjesökning
Cirkelsökning
Halvcirkelsökning
Djupkurvesökning
Rutsökning
Modifierad ruta
Stråksökning – sökning med skärplan
- Förberedelser
- Utläggning
- Sökning
- Hemtagning
- Utmärkning
- Säkerhet
- Signaler vid stråksökning
- Dykarledaren
9. Dykning vid särskilda förhållanden
Dykning i strömmande vatten
- Metod 1: Lina till land
- Metod 2: Lina till båt
- Metod 3: Vajer till båt
- Metod4: Ankrad båt
Dykning i slutna rum (vrak, tunnlar och bergrum)
- Rekommenderad säkerhet
- Risker med vrakdykning
- Taktik
Dykning vid kall väderlek
- Förberedelser för dykning under is
- Säkerhet vid isdykning
- Efter dykning under is
10. Dykning vid farligt gods och i kontaminerat vatten
Riskområde
- Skydd
- Åtgärder vid olycka
- Skadeplatsfaktorer
Skyddsutrustning
- Dykardräkten
- Viktbälte
- Räddningsväst
- Kroppssele
- Verktyg
- Kniv
- Simfenor eller skor
- Mask och hjälm
- Navelsträng
Saneringsåtgärder
- Åtgärder på skadeplatsen
Identifiera farorna och fastställ riskområdet
- Fastställ aktuell skyddsnivå
- Genomför livräddning om människor är i fara
- Utrym och spärra av riskområdet
Begränsa konsekvenserna av olyckan
Olyckor med explosiva ämnen
Olyckor med gaser
Olyckor med brandfarliga vätskor
Olyckor med brandfarliga ämnen
Olyckor med oxiderande, brandbefrämjande ämnen
Olyckor med giftiga ämnen
Olyckor med radioaktiva ämnen Olyckor med
frätande ämnen
Olyckor med övriga farliga ämnen och föremål
Taktik för dykning i kontaminerat vatten
Att bärga flytande förpackningar
Bärgning av sjunkna förpackningar
11. Dykutrustning
Grundutrustningen
- Underställ
- Viktbälte
- Simfenor
- Kniv och andra verktyg
- Dykarlampa
- Djupmätare, manometer
- Dykarur
- Kompass
- Räddningsvästar
- Mellanlina
Dräkter med tillbehör
Utrustningsvård
Grupputrustning
- Luftförsörjning från ytan
- Dyktelefoner
- Kroppssele
- Dykapparaten
- Regulatortyper
- Komprimerad luft
Tillbehör och säkerhet
- Bojar
12. Säkerhet
Planera ett dykuppdrag
Förbereda ett dykuppdrag
Förbered för nödsituation
Dykarens och dykarledarens roller
- Höga kajer, höga fartyg
- Reservdykare
Standardrutiner vid dykning
13. Signaler vid dykning
Dykarflagga
Linsignaler
- Säkerhetssignaler
- Arbetssignaler
- Signaler mellan dykare samt mellan dykare och dykarledare/dykarskötare
14. Taktik vid räddningsdykning
- Vad och hur – insats och taktik
- Kriterier och mål
Gränsen mellan livräddning och eftersök
Teknik och metod
Samordning av resurser
Strategiskt tänkande och agerande vid vattendykarlarm
- Förberedelser
- Nödsituation
- Under dykningen
- Efter dykningen
När ska vi dyka?
Drunkningslarm under år
15. Dykning på fynd- eller brottsplats
Samarbete mellan räddningstjänsten och polisen
Rättegångsbalken och brottsbalken
Förundersökningssekretess
Brottsplatsen ska vara avspärrad
Redovisa till polisen
Frågor att få svar på före dykningen
Förstahandsinformation hjälper mycket
Arbetsmetod, dykning på brottsplats
Undersökning och beskrivning av fyndplats och fynd
Bärgning
- Åtgärder efter bärgning
- Redovisning när man inte hittar något
- Polisens checklistor som används i samband med dykolyckor
Fynd av vapen
Dykarolycka
16. Övriga dyksystem
Dykning med andra gaser än luft
- Olika slags gasblandningar
Problem med blandgaser
- Arne Zetterstöm
- Nitrogen (kväve)
- Oxygen (syre)
Mättnadsdykning
- En arbetsdag på 180 meters djup
17. Sökhundar
Vattensökhundar Arbete med vattensökhundar
18. Tekniska söksystem
Kustbevakningens räddningsdykare
- Avancerad teknisk utrustning
- Kostnader för att få hjälp av Kustbevakningen
Litteratur
Bildförteckning
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-02-13 09:03:03
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "RÄDDNINGSDYKNING" Pär Ahlgren 2009-02-13 08:59
svara Fullständig innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2009-02-13 09:03
svara Sv: Recension "RÄDDNINGSDYKNING"Michael Mattsson2009-02-13 21:56

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: