Namn: Lösen:

Recension "SJÖ&ÄLV"

(Läst 4 562 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Fullständig titel: "Sjö&Älv – En Bok Om Djur Och Växter I Sötvatten"

Författare: Inge Lennmark (och Evert Andersson), 1993

Fakta: 160 sidor, 216x284x12 mm, ISBN 91-630-1874-8

Bild på omslaget: https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=171630


Allmänt:

Boken är ett mycket ambitiöst försök att återge vårt marina sötvattensliv ur en dykarens perspektiv.
Boken är resultatet av ett långt arbete som började 1984 och avslutades 1993 med publiceringen av boken. Fotografierna kommer från svenska sjöar och vattendrag över hela landet, med några få undantag som är från Österrikiska sjöar.
Boken är en uppföljning till boken "Kusthav – En Bok Om Djur Och Växter I Havet" som gavs ut första gången 1983, och en andra utgåva 1992.

Författaren Inge Lennmark är huvudpersonen bakom boken, och han står för fotografierna, texten och grafisk formgivning. Han har varit aktiv uppdragsfotograf sedan mitten på 60-talet, varit aktiv inom SSDF sedan 1986, magisterexamen inom botanik, zoologi, naturgeografi och fysik, arbetat med dykning i Sudan, byggt egen syrgasdykutrustning, varit medarbetare i tidningen DYK, samt även gett ut böckerna ”Kusthav” och ”Vattenbilder”.
Inom SSDF har han bland annat förärats med förtjänsttecken i guld, varit ordförande i utbildningssektionen, lett den vetenskapliga kommittén, och fått pris för sitt arbete inom miljöfrågor.
Inom fotograferingen så har han bland annat fått patent för ”skuggmaskmetoden” (reglerar kontrast vid färgkopiering), byggt UV-hus för kameror och blixtar, gjort UV-fotodokumentation åt Stockholms Landsting och Stockholm Vatten, gjort uppdrag för Greenpeace, samt utsågs av Naturvårdsverket till "Årets Naturfotograf 2002".

Bokens andra författare är Evert Andersson som tillsammans med Inge ansvarat för uppgifter i texten.


Innehållet:

Innehållet är uppdelat i två delar, den första delen har rubriken ”Vattnets innevånare”, och är också den största delen (65% av boken), och den andra delen har rubriken ”Vattnets livsmiljöer” (24% av boken). Därutöver så finns även innehållsförteckning, förord, litteraturreferenser, bildreferenser, och register.
Vattnets innevånare” går igenom de arter som är vanliga i våra sötvatten och synliga för blotta ögat (eller i vissa fall har ett synligt resultatet av deras närvaro).
Vattnets livsmiljöer” beskriver olika förutsättningarna och särdragen som olika typer av vattensamlingar och vattendrag har.

Boken kan till stor del beskrivas som ett bildverk, kring vilken man har byggt upp kompletterande text, texten är dock inte ren utfyllnad utan innehåller intressant och relevant information – dock utan allt för djuplodande och artspecifik information, utan håller sig på en nivå som oftast är av allmänt intresse för den som är nybörjare på det marina livet och vill veta mer. Dock så är det fullt av latinska namn (framförallt eftersom många arter faktiskt saknar ett allmänt känt svenskt namn), biologiska begrepp, och textmassan är inte försumbar i omfång, varför den varken skall tas för en barnbok eller hafsverk.
Samtliga bilder i boken är tagna in situ, dvs det finns inga bilder tagna i en fotostudie mot en vit bakgrund eller liknande, utan alla bilder är tagna i den miljö där vi kan se arterna.

Omfattningen på informationen mellan arterna varierar, vissa får några rader tillsammans med besläktade arter, medan andra får flera sidor. Ofta tas uppgifter om härkomst, fortplantning, livsmiljöer, särdrag och beteende upp i texten.
Boken utgör dock ingen komplett artförteckning, utan ger bara exempel på vissa arter.


Ingående avsnitt:

Eftersom bokens rubriksystem inte är helt enkelt upplagt, och använder andra rubriker än namnen på de arter som ingår i avsnittet, så att många arter dessutom beskrivs under 2-3 rubriker i följd, samt att många av dessa rubriker är vitsiga (exempelvis ”Hålla masken” för avsnittet om maskar, eller ”Näckens rosor” för näcksrosor), så återges nedan istället de arter respektive miljöer som finns upptagna i de olika avsnitten – och inte de olika rubrikerna – för att ge enklare översikt.

- VATTNETS INNEVÅNARE -
Fiskar
Aborre
Gädda
Lax, öring och andra laxartade fiskar
Mört och andra karpfiskar
Elritsa, groplöja, grönlingar
Ål, lake
Simpa, gärs
Spigg
Groddjur
Grodor, paddor
Salamander
Leddjur
Flodkräfta
Signalkräfta, smalkload kräfta
Småkräftdjur
Troll-, jungfru- och flicksländor
Dagsländor
Sävsländor, bäcksländor
Nattsländor
Skinnbaggar
Skalbaggar
Tvåvingar
Spindlar
Kvalster
Blötdjur
Snäckor
Musslor
Småkryp
Maskar
Iglar
Bryozoer
Spongier
Hydror, urdjur
Fanerogamer
Vass, säv, starr med flera
Näckrosor
Nate, igelknopp, vattenpilört
Notblomster, vattenbläddra med flera
Hårslinga, hornsäv, vattenpest
Kryptogamer
Braxengräs, fräken, kransalger
Mossor
Gröna tofsalger
Alger, gröna och röda
Bakterier

- VATTNETS LIVSMILJÖ -
Sjöar och andra stillastående vatten
Fjällsjön
Klara skogssjön
Bruna skogssjön
Slättlandsjön
Småvatten
Rinnande vatten
Bäcken
Anpassning till strömvatten
Älven
Kulturmiljöer i vatten
Regleringsdammar, vattenmagasin
Övergödning, giftämnen
Försurning
Brackvatten, skärgårdar


Smakprov ut boken:

Kort utdrag från ”Sargassohavet tur (och retur?)” om ål sida 26:
Alla svenska ålar är födda i sargassohavet. Därifrån har de kommit drivande med havsströmmarna som platta, halvgenomskinliga larver. Larverna omvandlas till glasålar, när de möter det utsötat brackvatten vid en kust. Glasålarna är smala, spolformade och märkligt nog lite kortare än det bladliknande larvstadiet.
Någon blir kvar vid kusten och tillbringar hela sin uppväxt i brackvatten. Andra väntar i grunda kustområden ett till fem år innan de går upp i åar och älvar.


Kort utdrag från ”Ersättningskräftor” om signalkräftor sida 42:
Kräftor har mycket primitivt immunsystem, de klara så att säga bara en stressfaktor i taget. I pestinfekterade vatten kan en snabb ändring i temperatur eller surhetsgrad vara nog för att utlösa pest, även hos arter som normalt är immuna.

Kort utdrag från ”Bakterier som syns” om svavelbakterierna (bland annat Beggiatoa) sida 113:
Svavelbakterierna oskadliggör det giftiga svavelvätet och fäller ut svavelblomma, som lägger sig som ett fint puder på bottnen. Det vi ser på en ’vitmögelbotten’ är mera det utfällda svavlet än bakterierna själv.

Kort utdrag från ”Svart och hemlighetsfull” om bruna skogssjöar sida 124:
Neddykning från ytans dagsljus till säg, tre meters djup, kan vara som att stoppa huvudet i en kolsäck. Först verkar det fullständigt mörkt. När ögonen vant sig, framträder bottens detaljer i ett märkligt, rödbrunt dunkel. Skiner solen på himlen, tränger enstaka strålar ner som ljusknippen från strålkastare. Möjligen skulle det ge samma känsla att dyka i rödvin.


Kommentarer:

Boken har ett omfattande bildregister i slutet, där man kan spåra alla bilder i boken och se vart bilden är tagen.

Boken har ett omfattande register där man kan söka på alla i boken förekommande arter, och mycket annat som kan vara intressant. Man kan exempelvis söka på arters svenska namn, smeknamn, latinska namn, relaterade saker som ”rom”, ”skal”, ”ryggfena”, mm).

Det finns en annan bok i samma serie som kom ut första gången 1983, ”KustHav” (första utgåvan ISBN 91-1-824492-0 är slutsåld, andra utgåvan via SSDF ISBN 91-630-0889-0 finns att köpa som ny) som handlar om det marina livet i havsvatten.
Kusthav” och ”Sjö&Älv” skiljer sig lite åt trots det liknande upplägget, och är därför inte helt jämförbara. Bland annat så fokuserar ”Sjö&Älv” mer på arter och har mindre bildtext, medan ”Kusthav” är uppdelad i flera olika avsnitt och känns inte lika proffsigt gjord (det är ju också den första av de två böckerna).
En tredje bok i sviten kommer handla om livet i bräckvatten, ”Innanhav”, men beräknas komma ut tidigast 2007, ett annat projekt är ”Korallhav” utan något preliminärt utgivningsdatum.


Betyg: fyra av fem, för att den är en bra, vacker och intressant bok som borde höra hemma i alla sötvattensdykares bokhylla, men ett litet minus för att den är aningen ostrukturerad och vissa arter tas upp väldigt kort.


Relaterade länkar:
Huvudförfattarens egen webbsida:
http://www.lennmark.se
Bokrecension.se om ”Sjö&Älv”:
http://www.bokrecension.se/9163018748
Recension av ”KustHav” på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=220014&main_Id=220014&catId=0
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2007-09-21 08:46:47
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "SJÖ&ÄLV" Pär Ahlgren 2007-09-21 08:46
svara Sv: Recension "SJÖ&ÄLV"Markus Nord2007-09-21 21:11
svara tillägg...Markus Nord2007-09-21 21:12

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: