Namn: Lösen:

Recension "VRAK" (e-bok)

(Läst 6 763 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Vrak – Sällsamma Berättelser Från Östersjön"

Författare: Björn Hagberg & Martin Widman, 2014

Förlag: Historiska Media

Fakta: 165 sidor, ISBN 978-91-7545-113-8

Omslag på boken:

https://www.dykarna.nu/photos/2014/499420140305211310.jpg

https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/328094.html


Allmänt:

Boken är en e-bok och finns bara i digitalt format. Syftet med boken är att berätta om vrak i Östersjön och deras historiska koppling på ett sätt som tilltalar både dykare och icke-dykare som är intresserade av maritim historia och krigshistoria. Strukturen på boken gör att det blir en lättsam läsning för inspiration och underhållning, snarare än någon form av faktaspäckat referensverk eller studielitteratur. Det digitala formatet

Bakom arbetet som möjligtgjort boken står Jonas Dahm, Carl Douglas, Martin Widman och Björn Hagberg, där Jonas och Carl är de som drivit projektet med att leta och dokumentera vraken, och Martin och Björn är de som sammanställt boken till ett litterärt verk.
Björn Hagberg är utbildad marinarkeolog, teknisk dykare och jobbar som producent inom Deep Sea Productions och varit med och skrivit böckerna "Vrak i Östersjön" (2008) "DC-3:an - På jakt efter sanningen" (2004) och "Fossiljägarna" (2012), samt e-boken "Route of Death" (2011) och medverkat till flera filmproduktioner.
Martin Widman är utbildad arkeolog och arbetar som producent inom Deep Sea Productions och varit med och skrivit boken "Fossiljägarna" (2012).


Innehållet:

Hela bokens upplägg har en historiskt kronologisk struktur som inleds på 1500-talet och tar läsaren med fokus in på det 1900-talet, med avslutande inslag av 2000-talet. Berättelserna i boken kretsar kring de olika projekt som Deep Sea Production har varit delaktiga i och som används för att skilda historiens gång. I största möjliga mån försöker boken förmedla historien genom att ge samtidsskildringar från de personer som upplevde händelsen.

Boken inleds med en mycket kort introduktion om hur boken fungerar för den som är ovan vid e-böcker, därefter går den in på första kapitlet som beskriver processen att leta vrak och hur det är att dyka på och dokumentera vrak. Perspektivet är dock inte den vanlige sportdykarens perspektiv, utan ligger på en hög teknisk nivå där man använder sjömätningsfartyg för att leta och återandningsapparater (rebreather) när man dyker.

I nästa kapitel får läsaren ta del av historiska berättelser om dykning på 1500-talet och 1600-talet och en del kända vrak, samt en del fördjupningar i historien om bland annat fartyget Jungfru Katarinas färd över Östersjön innan hon blev vrak i Östergötland, det så kallade Spökskeppet som vilar på 125 m djup mitt i Östersjön och varför trävrak bevaras så bra i just Östersjön.

I tredje kapitlet beskrivs om hur fartyg blir vrak, och det berättas en del om Argos grund och strandpirater på Gräsö, och boken kliver därmed in på 1800-tal och avslutar kapitlet i början på 1900-talet.

Både fjärde och femte kapitlet beskriver tiden för första världskriget, kapitel fyra med fokus på hur kriget påverkade svensk sjöfart och Sverige i stort, medan kapitel fem fokuserar på hur ubåtskriget i Östersjön hade en förödande effekt på sjöfarten och även berättar en del om den så kallade "ubåtsmassakern" och dess vrak.

Kapitlen 6, 7 och 8 behandlar alla andra världskriget. Kapitel 6 berättar om hur kriget påverkade den svenska sjöfarten, och då främst malmtransporterna från Sverige till Tyskland och man kan bland annat läsa om den spektakulära planen för den brittiska operation Catherine där britterna skulle gå in i Östersjön för att stoppa trafiken. I kapitel 7 fokuseras på hur man försökte motverka ubåtarnas effekt på sjöfarten, och då främst med den så kallade operation Palmen där man tog till kontroversiella lösningar för att kunna slå ut ubåtarna, samt tittar närmare på sänkningen av gotlandsfärjan Hansa. Kapitel 8 berättar om de enorma förlusterna i människoliv under den tyska evakueringen av Ostpreussen, operation Unternehmen Rettung. En verksamhet som fick bevittna världshistoriens största sjökatastrofer utanför vad som idag är Polen.

Det sista och nionde kapitlet berättar om det kalla kriget genom att berätta om hur Sovjetunionen sköt ner först ett svenskt flygplan av modell DC-3 och sedan ett av flygplanen av modell Catalina, som ingick i sökoperationen efter DC-3:an och som senare fick ge namn till hela affären.

Sist i boken återfinns efterord och referenser.

Boken är inte främst skriven för dykare och är inte heller en dykbeskrivning. Även om den innehållet flera intressanta uppgifter för dykare (exempelvis sonar- och batymetribilder, samt en del djupuppgifter) är den inte skriven för att fungera som en vrakguide, utan fokus för boken är historien runt Östersjön och de omnämnda vraken där dykinslaget främst är ett sätt att visa vad som finns under ytan.

Den som läst mycket inom genren kommer känna igen många av sakerna som tas upp i boken, eftersom mycket redan finns beskrivet i andra böcker. Det blir därför en av bokens svagheter att det kunde vara mer unikt material i boken. Dock en detalj som delvis uppvägs av att man här blandar både text, stillbild, film, grafiska animeringar och ljudfiler, vilket skapar en mycket intressant blandning av innehållet som säkert kommer uppskattas av många läsare.


Ingående kapitel:

Inledning
1 – Konsten att leta vrak
2 – Dykvärldens stora hemlighet
3 – Den farliga kusten
4 – Nya tider nya vapen
5 – Ubåtskriget
6 – Rapporterad saknad
7 – Operation Palmen
8 – Dödens pärlband
9 – När det hettade till
Efterord


Smakprov ur boken:

Utdrag från kapitel 1 "Konsten att leta vrak" och avsnittet "Under ytan" som utgör bokens tekniska inledning och där tekniken som möjliggjort de senaste årens upptäckter förklaras, sida 7-8:
"Förutom batymetri används sidescan-sonar för att få en fotografisk avbildning av bottenytan med hjälp av ljud. Instrument släpas nära botten och är det vanligaste hjälpmedlet för vraksökning och identifiering av objekt på havsbotten. För att verkligen ta reda på hur botten ser ut används också lågfrekventa ekolod. De penetrerar havsbotten och gör det möjligt att se olika lager under botten. Ett vanligt användningsområde är oljeprospektering eller när underlag behövs för byggnationer på botten, exempelvis ett brofundament.
Ett mätsystem som levererar högupplösande data består av många komponenter. Först och främst behövs en högupplösande GPS-mottagare. När datan från satelliterna processas och jämförs med satelliternas banor uppnås en noggrannhet på centimeternivå, trots att fartyget befinner sig mitt ute på havet. Utöver GPS behöver man känna till fartygets kurs, vilket normalt sett görs via ett gyro. Eftersom ljudstrålarna från de olika instrumenten skickas ut snett genom vattnet måste hänsyn tas till fartygets lutning och höjdläge i både långskepps och tvärskeppsriktning. Då alla dessa data sammanställs kan varje ekos exakta position bestämmas.
"

Utdrag från kapitel 4 "Nya tider, nya vapen – första världskriget" och en återblick till det politiska läget som rådde i världen under juli 1914 som exempel på den övergripande historiska bild som ges i boken, sida 44:
"Det var en dag då allt skulle ställas på sin spets. Många av dem som var på plats kunde i efterhand minnas den oroliga och spända stämningen i Stockholm. Någon tyckte till och med att det var som att luften vibrerade på skeppsbron. Där stod kung Gustaf V, som normalt uppträdde korrekt och artigt, men nu undvek han omgivningen. Han hade kunnat prata med de utländska sändebuden om den ovanligt heta sommaren, eller om hur vacker huvudstaden var. Så brukade han göra, men inte denna dag den 25 juli 1914. Nu vägdes varje ord på en guldvåg och alla pratade lågmält med varandra. 'Det var ödet som svävade över den lysande församling och alla kunde höra dess vingslag'. Skrev det ryska sändebudet om stämningen i den svenska huvudstaden.
Ute på Stockholms ström låg slagskeppet France med sina fyra väldiga kanoner riktade mot Stockholm, en symbolisk gest som påminde om stundens allvar. Den franske presidenten Raymond Poincaré hade kommit seglande till Stockholm, med en fråga om hela världen väntade svar på. Vilken sida tänkte Sverige välja i den europeiska konflikt som höll på att utvecklas till ett fullskaligt krig på kontinenten?
"

Utdrag från kapitel 6 "Rapporterad saknad – andra världskriget" med ögonvittnesskildringar från sänkningen av Venersborg i december 1944 som exempel på dramatiska historier och bruket av fartygstermer i boken, sida 78-79:
"Av explosionen kastades jag upp från bänken i mässen och mössan flög av mig. I samma ögonblick slocknade den elektriska belysningen och jag ropade till den övriga besättningen i skansen, varefter jag kravlade mig uppför kappen. Jag hörde hur vatten började strömma in i akterskeppet. Utkommen på däck såg jag att aktermasten var avslagen och låg snett över poopen mot babord. Jag klättrade över massabalarna på akterdäck och uppför babords lejdare till genomgången i bryggdäck och vidare upp på båtdäck. Hela besättningen samlades efter på detta däck, en del nästan i avsaknad av kläder.
Styrbords livbåt firades i sjön. Samtidigt firades babords livbåt, men skadades mot fartygssidan och kom i sjön med kölen i vädret. I styrbords livbåt, där jag var med, var vi inalles 16 man. Cirka en halv minut efter det att vi satt av från fartygssidan sjönk Venersborg med aktern före och med babords slagsida. Styrbords bog var det sista som syntes ovan vattnet. Omedelbart efteråt upptäcktes flera personer hängandes på kölen av babords livbåt. Det var förste styrman Olsson, städerskan Jansson och eldaren Andersson. Vi bärgade dem, varefter vi rodde upp till arbetsbåten som befann sig drivandes strax intill. Sedan åtta av oss kommit över i arbetsbåten försökte vi få igång motorn, men detta lyckades ej. Under tiden hade styrbords livbåt satt segel, varefter den tog oss på släp och styrde mot land. Vi siktade ett fartyg och bloss tändes för att försöka påkalla uppmärksamheten från fartyget i hopp om att bli upptagna. Efter en stund kunde jag endast se akterlanternan, varefter även denna så småningom försvann.
"


Kommentarer:

Boken finns i nuläget endast på svenska, men kommer under 2014 även ges ut på engelska.

Språket i boken innehåller en del facktermer (främst fartygstermer) som inte förklaras, men är i övrigt inte svårläst och man behöver inte vara dykare eller marinarkeolog för att hänga med i texten. Boken hade dock varit betjänt av en begreppslista för läsare som inte har kunskap om alla begrepp som används i boken.

För att undvika problem med formatomställningar för alla olika media (text, bilder och film) kan boken bara läsas med surfplattan (iPad) i liggande format. För att zooma kan man dra med två fingrar på skärmen och tillfälligt öka teckenstorleken, men teckenstorleken kan inte justeras generellt.

Boken är rikt illustrerad med bilder (170 st), videofilm och grafiska animeringar (25 st), samt ljudfiler (2 st). Bland bilderna finns många fina och högkvalitativa undervattensbilder från Deep Sea Productions dykningar och sonarbilder (batymetri och sidescan) från Marin Mättekniks mätningar. Det mesta i färg och den del bilder kan förstoras. Liten nackdel är det dock att det är svårt att förutse vilka bilder som kan förstoras genom dubbelklickning, varför man tvingas att pröva sig fram om man vill titta på bilder i fullformat. Många av bilderna i boken saknar bildtext, och en del andra innehåller betydligt mindre uppgifter än man skulle önska, vilket sammantaget är ett av bokens klara brister.
Ibland kommer bildserier på samma sida i boken, det vill säga att man utan att byta sida kan bläddra mellan fler bilder. För den ouppmärksamma kan man då lätt missa bildserien om man inte noterar att det finns en rad prickar under den första bilden som indikerar vilken bild man tittar på i serien och som även visar att man skall bläddra på själva bilden (bläddrar man längre ner på sidan byter man sida utan att se alla bilder). Värt att notera är att på vissa av dessa bilder döljs bildtexten när bilden inte är förstorad, men många av bilderna saknar också bildtext.

För bokens bilder står Jonas Dahm, Carl Douglas, Erik Lindström, Jürgen Weise, Deep Sea Production och Marin Mätteknik.
För bokens videofilmer står Johan Candert, Carl Douglas, Tomas Larsson, Johan Andersson och Martin Iverus, några av sekvenserna kommer från TV-serien "Vrakletarna".

Boken saknar register, men har innehållsförteckning (dels i inledningen, dels som kan öppnas när som helst i via interaktiv meny) och har även sökfunktion.
För den som vill hänvisa eller återfinna sidor finns en sidnumrering, den syns sock endast när man zoomat ut till läget för kapitelöversikt.

Boken kan idag endast köpas på iBook Store och finns endast i format för iPad.


Betyg: fem av fem, för en trevlig, välgjord och inspirerande bok som blandar dykning, historia och upplevelse på ett intressant och snyggt sätt.


Relaterade länkar:
Historiska Medias sida om boken, inklusive filmsnutt:
http://www.historiskamedia.se/bok/vrak-interaktiv-e-bok
iBook Store om boken:
https://itunes.apple.com/se/book/vrak/id722095251
Deep Sea Productions
www.deepsea.se
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2014-03-05 21:20:34
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "VRAK" (e-bok) Pär Ahlgren 2014-03-05 21:20
svara Fullständig innehållförteckningPär Ahlgren2014-03-06 17:59
svara I boken förekommande vrakPär Ahlgren2014-03-06 18:00
svara Sv: I boken förekommande vrakHenrik Holmberg2014-03-06 20:25
svara Sv: Recension "VRAK" (e-bok)Henrik L Jonsson2014-03-06 20:04
svara Sv: Sv: Recension "VRAK" (e-bok)Henrik Holmberg2014-03-07 06:54
svara Sv: Sv: Sv: Recension "VRAK" (e-bok)Henrik L Jonsson2014-03-07 07:10
svara Sv: Recension "VRAK" (e-bok)Jonas Jönsson2014-03-07 13:22
svara Sv: Recension "VRAK" (e-bok)Jimmy Erlandsson2014-03-07 22:36
svara Sv: Recension "VRAK" (e-bok)Björn Berglöf2014-03-10 21:57

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: