Namn: Lösen:

Vrakseminariet 2012 (Sthlm) 26/5 UTVÄRDERING

(Läst 1 199 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Med en fördröjning publicerar vi här resultatet av den utvärdering som gjordes efter det Vrakseminarium som P2-Svenskt Vrakskydd och Sjöhistoriska Museet anordnade 2012 på Dykningens Dag lördag 26/5 på Vasamuseet, på Djurgården i Stockholm.
Vi publicera utvärderingen offentligt eftersom vi gärna delar med oss av våra erfarenheter till andra som kan finna det intressant (exempelvis för att göra liknande tillställningar eller för att man kanske överväger att delta själv i framtiden).

Med totalt 30 anmälda, deltog 23. Tyvärr vet vi att köerna till ingången på Vasamuseet, samt parkeringsproblematiken fick några att avstå från att delta trots att de åkt till Djurgården.
Totalt 16 personer av 23 närvarande har svarat på utvärderingsenkäten, vilket motsvarar 70% svarsfrekvens.

De flesta av frågorna har bara tillåtet ett svarsalternativ och redovisar svaren i procent, men några har varit av flervalstyp och redovisar svaren i antal röster.
På fyra frågor kunde man lämna kommentarer i form av fri text, vilka då redovisats som de är skrivna.

Procenttal inom parentes är resultatet på motsvarande fråga vid utvärderingen av vrakseminariet 2011 och är medtaget som jämförelse.
På några ställen har svaren från 2011 års utvärdering redovisats separat, eftersom frågorna inte varit identiska, men ändå kan visa på intressanta jämförelser.

Vi vill passa på att tacka alla som deltagit på seminariet och som svara på enkäten. Den är av stor vikt för oss som genomför seminariet och klart vägledande för framtida verksamhet (tidigare utvärdering av vrakseminariet ledde exempelvis till det separat vrakfotoseminarium P2-Svenskt Vrakskydd och MARIS arrangerar på hösten).

Ni är välkomna att kommentera utvärderingen nedan - alla synpunkter är välkomna.

Vill ni se förra årets utvärdering, så återfinns den här:
https://www.dykarna.nu/forum/vrakseminariet-2011-sthlm-28-5-utvardering-353441


-----------------------------------------------------------------------

1) ALLMÄNT: Betyg på tillställningen i sin helhet:

00,0 % (02,6 %) Lågt
71,4 % (64,1 %) Bra/OK
28,6 % (33,3 %) Mycket bra

Antal svar: 16 st

Kommentar på svaren: Jämfört med 2011 var det färre (ingen) som var missnöjd med tillställningen och gav den lågt omdöme, dock sjönk även antalet som tyckte att den var mycket bra.

-----------------------------------------------------------------------

2) ALLMÄNT: Totala längden på seminariet (4½ timmar inkl paus):

06,7 % (02,5 %) För kort
86,7 % (92,5 %) Lagom
06,7 % (05,0 %) För långt

Antal svar: 15 st

Kommentar på svaren: Seminariet var uppbyggt av ett 45 min föredrag, följt av 15 min rast, tre stycken 30 min föredrag, 30 min rast och två stycken 30 min föredrag. Till skillnad mot föregående år var det nu två pauser (en kort och en lång) och lika många ämnen som avhandlades. Omdömet motsvarar i stort tidigare års, trots att årets program var 1 timme längre. Det kan dock inte uteslutas att den aktuella längden även lockat besökare som ansåg att den var lämplig, vilket i så fall påverkat utfallet till fördel för alternativet ”Lagom”. Slutsatsen dock att längden med 4½ timmar inklusive pauser är en relativt bra längd.

-----------------------------------------------------------------------

3) ALLMÄNT: Hur var tidpunkten på dygnet (mellan kl 12:00-16:30):

13,3 % (02,5 %) Senarelägg
86,7 % (77,5 %) Bra tid
00,0 % (20,0 %) Tidigarelägg

Antal svar: 15 st

Kommentar på svaren: Förra året låg seminariet mellan kl 15:30-19:00 (och aningen ännu senare 2010), och flytten av tiden indikeras genom svaren vara bättre än den tidigare tidpunkten då fler angett att de varit nöjd med tidpunkten och färre velat flytta den. Klart märkbart är dock att ingen vill tidigarelägga seminariet, men fler vill senarelägga tidpunkten, varför en förskjutning till en aning senare tid kan vara lämplig.

-----------------------------------------------------------------------

4) ALLMÄNT: Hur föredraget har påverkat dig som besökare:
(Välj alla alternativ som passar)

06 st (21 st) Jag blev inspirerad
08 st (22 st) Jag har utökat mina kunskaper
03 st (07 st) Jag blev vägledd i min egen utveckling
02 st (04 st) Jag har skapat nya kontakter för framtiden
10 st (32 st) Jag fann tillställningen underhållande/intressant
00 st (02 st) Jag fick inte någon behållning från tillställningen

Antal svar: 29 st (dvs snitt 1,8 per svarande)

Antal kommentarer (fritext): 2 st

Fritextsvar från besökare:
- Intressant om Lybska flottan, kände inte till det.
- Intressant diskussioni slutet!

Kommentar på svaren: Ett av syftena med tillställningen är att hjälpa individen vidare i sin personliga utveckling, antingen genom att tillföra kunskap eller visa på nya utvecklingsmöjligheter, samt att bidra till bättre vrakdykning.
På grund av det mycket lägre andelen svarande besökare detta år, ser värdena klart sämre ut, men jämför man den procentuella fördelningen dem emellan, ser man att fördelningen mellan svaren är ungefär lika som tidigare år:
- en femtedel av svaren anger att man blivit inspirerad,
- en fjärdedel att man utökat sina kunskaper,
- var tionde att man blivit vägledd i sin egen utveckling,
- var tjugonde att man skapat nya kontakter för framtiden, och
- drygt var tredje att man fann tillställningen underhållande/intressant, dock
- anger ingen 2012 att man inte fått någon behållning av tillställningen.
Beaktar man att endast 16 personer svarade på utvärderingen, kan man konstatera att:
- 38 % av svarande blev inspirerande,
- 50 % av svarande utökade sina kunskaper,
- 19 % av svarande blev vägledda i sin utveckling,
- 12 % av svarande skapade nya kontakter,
- 63 % av svarande fann tillställningen underhållande/intressant, och
- 0 % av svarande fick ingen behållning av tillställningen.
Som arrangör hade det självklart varit kul med fler besökare som blev inspirerande, men framförallt fler som blev vägledda och fler som skapade nya kontakter. Något för oss att fundera över för framtiden. Dock självklart kul att över hälften ansett att tillställningen varit intressant.


-----------------------------------------------------------------------

5) ALLMÄNT: Vill du deltaga igen om vi gör ett nytt vrakseminarium:

00,0 % (00,0 %) Nej
06,7 % (17,5 %) Kanske
93,3 % (82,5 %) Ja

Antal svar: 15 st

Kommentar på svaren: Mycket glädjande att mer än 9 av 10 besökare anger att de vill komma igen i framtiden. Bakom svaret ”Kanske” kan det dölja olika skäl (exempelvis tidsbrist), men som arrangör får vi nog tolka det som att man inte är helt nöjd med tillställningen, varför man kanske inte kommer prioritera den utan först tittar på programmet innan man planerar att gå.

-----------------------------------------------------------------------

6) LOKALEN: Åsikt om att hålla seminarie på Djurgården (lokalens geografiska läge):

06,7 % (00,0 %) Dåligt
60,0 % (60,0 %) OK / Bra
33,3 % (40,0 %) Mycket bra

Antal svar: 15 st

Kommentar på svaren: Vi har avsiktligt valt att hålla seminariet på Djurgården eftersom det finns andra aktiviteter där på Dykningens Dag (ex Dyktankhuset) och vi vill bidra till en bättre helhet för dykare som besöker platsen på Dykningens Dag. Platsen har tidigare fått bra betyg, men vi vet också att det framförts en del åsikter om möjligheten att parkera på platsen, vilket kan tänkas vara en orsak till att någon anser att Djurgården är en dålig plats.

-----------------------------------------------------------------------

7) LOKALEN: Lokalens lämplighet för verksamheten:
(Fokuserar på lokalens fysiska lämplighet för framtida seminarier, dvs ex akustik, komfort, såg bra, ljus, faciliteter, mm)

00,0 % (30,8 %) Dålig
66,7 % (61,5 %) OK
33,3 % (07,7 %) Mycket bra

Antal svar: 15 st

Kommentar på svaren: 2011 huserade tillställningen i en lagerlokal iordningställ för seminariet och vi hade problem med en fest i grannlokalen och en mycket kall dag och avsaknad av uppvärmning i lokalen, vilket till stor del förklarar förra årets dåliga betyg. 2012 tog seminariet rum i lilla hörsalen på Vasamuseet, som var avsevärt bättre (dock inte perfekt), vilket också syns i betygen.

-----------------------------------------------------------------------

8) FÖREDRAGEN: Antal föredrag under eftermiddagen:
21,4 % (10,0 %) Ha fler
78,6 % (72,5 %) Lagom
00,0 % (17,5 %) Ha färre

Antal svar: 14 st

Kommentar på svaren: Jämfört med föregående år, var tillställningen längre i tid på grund av fler raster, dock med lika många föredrag. Trots det är det inga som vill ha färre föredrag denna gång, samtidigt som det är fler som önskar fler föredrag. Majoriteten anger dock att antalet är lagom, vilket gör att vi arrangörer får stöd i upplägget med sex föredrag. Svaret matchar inte helt svaret på fråga 2 som tyder på att längden på tillställningen är bra, medan var femte här vill ha fler föredrag. Ännu märkvärdigare blir det när man tittar på fråga 9 där det finns en viss antydan om längre föredrag.

-----------------------------------------------------------------------

9) FÖREDRAGEN: Föredragens längd (30-45 minuter vardera):

15,4 % (32,5 %) För kort
76,9 % (67,5 %) Lagom
07,7 % (00,0 %) För långt

Antal svar: 13 st

Kommentar på svaren: Fem av föredragen var i år 30 min, och ett 45 min, vilket skulle kunna förklara förskjutningen av svaren jämfört mot 2011. Tolkningen nu blir att längden 30-45 min är ganska lagom.

-----------------------------------------------------------------------

10) FÖREDRAGEN: Vilket föredrag uppskattade du mest under eftermiddagen?

35,7 % Tolkning av side scan sonar bilder (Pär Ahlgren)
07,1 % Fartygen i arkivet kan vara vraken på botten (Emmy Kauppinen)
00,0 % Marinarkeologiska Sällskapet (Sila Sokulu)
07,1 % P2-Svenskt Vrakskydd (Pär Ahlgren)
21,4 % Hur olika vi ser på vrak (Peter Lindberg / Pär Ahlgren / Emmy Kauppinen)
28,6 % Dansk-Lybska flottans förlisning 1566 (Göran Ankarlilja, Aquaarkeologen)

Antal svar: 14 st

Motsvarande resultat vid utvärderingen av förra vrakseminariet 2011 (som referens):
10,3 % Konsten att som privatperson hitta ett okänt vrak (Birger Faith-Ell)
35,9 % Tolkning av side scan sonar bilder (Pär Ahlgren)
12,8 % Berätta med rörliga bilder (Håkan Myhrberg)
02,6 % Hur en skills-kurs kan hjälpa dig bli en bättre vrakdykare (Stefan Hogeborn)
17,9 % Riddarholmen - Sveriges största marinarkeologiska undersökning (Marcus Hjulhammar)
20,5 % Vrakutbildning med penetration (Micke Bergström)

Kommentar på svaren: Notera att svaren INTE blir en rangordning av föredragen, eftersom den på intet sätt talar om vad som man tycker var näst bäst, osv – utan endast besvarar fördelningen av det föredrag som åhörarna klassade som mest uppskattat. Frågan besvarar inte heller frågan om innehåll kontra föredragshållare, utan tittar på helheten – samma ämne med annan föredragshållare, eller samma föredragshållare med annat ämne kunde ha gett helt annat resultat. Vad man dock lite grann kan utläsa är vilka teman som tilltalat besökarna, eftersom man sannolikt uppskattar ämnen man är intresserad av mer än ämnen som man är ointresserad av.
Ett av föredragen fanns med både 2011 och 2012, och fick båda gångerna högst uppskattning, den aktuella talaren Pär Ahlgren fick dock betydligt lägre betyg med ett annat ämne, vilket visar att ämnet har stor inverkan på bedömningen. Jämfört med 2011 kan man även dra slutsatsen att redovisning av arkeologiska undersökningar uppskattas bland åhörarna. Som arrangörer tycker vi att det är kul att den paneldebatt som vi provade gick ett så bra utslag, vilket visar att det kan vara värt att genomföra igen.


-----------------------------------------------------------------------

11) FÖREDRAGEN: Vilka föredrag ansåg du var relevanta / intressanta för dig?
(Markera alla alternativ som passar)

10 st Tolkning av side scan sonar bilder (Pär Ahlgren)
04 st Fartygen i arkivet kan vara vraken på botten (Emmy Kauppinen)
02 st Marinarkeologiska Sällskapet (Sila Sokulu)
04 st P2-Svenskt Vrakskydd (Pär Ahlgren)
07 st Hur olika vi ser på vrak (Peter Lindberg / Pär Ahlgren / Emmy Kauppinen)
08 st Dansk-Lybska flottans förlisning 1566 (Göran Ankarlilja, Aquaarkeologen)

Antal svar: 35 st (dvs snitt 2,2 per svarande)

Kommentar på svaren: Programmet är sammansatt för att utgöra en mix av olika ämnen, med förhoppningen att locka besökare med olika intressen och ge möjlighet för besökarna att både lyssna på saker man redan är intresserad av, men kanske även väcka intresse för nya ämnen. Som arrangörer är det kul att se att varje föredrag har ansetts som relevant eller intressant av minst 12 % av de svarande. Lite förvånande att ett ganska smalt ämne som tolkning av side scan sonar bildar uppskattas av nästan 2/3 av de besökarna.
Att det i snitt är 2,2 kryss per svarande betyder att man i genomsnitt uppskattat minst två föredrag, vilket vi som arrangörer självklart gärna hade sett var större, men vår målsättning att mixa ämnena gör att kommer anse att några ämnen inte är relevanta för dom själva.


-----------------------------------------------------------------------

12) PAUSEN: Vad ansåg du om innehållet i pausaktiviteterna?
(Denna gång gjordes inga speciella arrangemang enkom för seminariet, utan besökare hänvisades till museets ordinarie utställning, butik och kafeteria, arrangörerna fanns dock på plats under rasten för de som önskade samtal)

14,3 % (10,8 %) Dåligt / låg kvalité
71,4 % (83,8 %) OK / bra
14,3 % (05,4 %) Mycket bra

Antal svar: 14 svar

Kommentar på svaren: För andra året har vi planerat för att besökarna skall kunna mingla i pauserna, i år dock utan några speciella arrangemang annat än att kunna besöka Vasamuseet (där tillställningen hölls) och även prata med talare och arrangörer på plats. Betyget blev totalt lite förskjutet mot det bättre än året innan, även om några fler var missnöjde. Lokalen 2011 var enklare och vi bara hade speciella arrangemang för besökarna, varför vi som arrangörer ser det som lyckat att hålla seminariet på museet under 2012 när drygt 4/5 anser att det var bra eller mycket bra.

-----------------------------------------------------------------------

13) PAUSEN: Vad ansåg du om omfattningen på pausaktiviteterna?

42,9 % (45,7 %) För lite
57,1 % (54,3 %) Lagom
00,0 % (00,0 %) För mycket

Antal svar: 14 svar

Kommentar på svaren: Resultatet motsvarar föregående års svar, och indikerar klart att man önskar fler pausaktiviteter, vilket visar att vi även i år borde ha haft egna specialaktiviteter arrangerade i pauserna.

-----------------------------------------------------------------------

14) INFORMATION: Hur fick du kännedom / information om föredraget?
(Markera alla vägar du fick information)

00 st (00 st) Dykbåt - Moby Dick / Vrak och Äventyr
00 st (00 st) Dykbåt - Tessi
00 st (03 st) Dykcenter - Alpin & Dyksport
00 st (00 st) Dykcenter - Dykhuset
00 st (- - st) Dykcenter - Dyksport AB
00 st (00 st) Dykcenter - Eco Dive
00 st (- - st) Dykcenter - Eskilstuna Dykcenter
01 st (00 st) Dykcenter - Fantasea
01 st (00 st) Dykcenter - NOC Dyk
00 st (00 st) Dykcenter - Oceanic tech
00 st (- - st) Dykcenter - Scandyk
00 st (00 st) Dykcenter - Stockholms Dykcenter
00 st (00 st) Dykcenter - Team Divers
00 st (00 st) Dykcenter - Waterhouse
00 st (02 st) Dykklubb - Amöborna
00 st (00 st) Dykklubb - Aquatic
00 st (00 st) Dykklubb - Argos
00 st (- - st) Dykklubb - Baltic
00 st (01 st) Dykklubb - Baltic Sea Adventures
00 st (- - st) Dykklubb - Blåmusslans DK
00 st (- - st) Dykklubb - Bottenskraparna
00 st (- - st) Dykklubb - Calypso
00 st (- - st) Dykklubb - Christinehamns DK
00 st (01 st) Dykklubb - Dec Dyk
00 st (00 st) Dykklubb - Dyk Upp
00 st (- - st) Dykklubb - Dykare Svens Dykares DC
00 st (- - st) Dykklubb - Dykarstugan Grisslehamn
00 st (- - st) Dykklubb - Ekens Pärla
00 st (- - st) Dykklubb - El Rio
00 st (- - st) Dykklubb - Fagersta DK
00 st (- - st) Dykklubb - Fenan
00 st (- - st) Dykklubb - Filipstads SDK
00 st (- - st) Dykklubb - Gnesta Vrakdykarklubb
00 st (- - st) Dykklubb - Grisslehamn Dyk
00 st (00 st) Dykklubb - Grodmännen
00 st (- - st) Dykklubb - Grodorna
00 st (00 st) Dykklubb - Haninge SDK
00 st (- - st) Dykklubb - Hällefors SDK
00 st (00 st) Dykklubb - IBM-Klubben
00 st (- - st) Dykklubb - Karlskoga SDK
00 st (- - st) Dykklubb - Knattedykarna Uppsala
00 st (01 st) Dykklubb - KTH DK
00 st (- - st) Dykklubb - Kumla SDK
00 st (- - st) Dykklubb - Linköpings SDK
00 st (- - st) Dykklubb - Linköpingspolisens DK
00 st (04 st) Dykklubb - LM Dyk
00 st (- - st) Dykklubb - Mollusca
00 st (00 st) Dykklubb - Märsta SDK
00 st (- - st) Dykklubb - Nautic
00 st (- - st) Dykklubb - Nemo
00 st (- - st) Dykklubb - Nisses FDK
00 st (00 st) Dykklubb - Norrtälje DK
00 st (00 st) Dykklubb - Nätdykarna
00 st (- - st) Dykklubb - Octopus
00 st (00 st) Dykklubb - Polisens DK
00 st (00 st) Dykklubb - Putan
00 st (- - st) Dykklubb - Rana
00 st (- - st) Dykklubb - Sala SDK
00 st (- - st) Dykklubb - Sala Silvergruva
00 st (00 st) Dykklubb - Samantha
00 st (01 st) Dykklubb - S-E Banken IF
00 st (- - st) Dykklubb -Sjögurkan
00 st (- - st) Dykklubb - Skindiver
00 st (01 st) Dykklubb - Sollentuna SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Solnapolisen
00 st (- - st) Dykklubb - Spiggen
00 st (00 st) Dykklubb - Swedivers Bromma Caviar
00 st (- - st) Dykklubb - Teachers D T
00 st (00 st) Dykklubb - Telia IoFF
00 st (- - st) Dykklubb - Tranås VC
00 st (00 st) Dykklubb - Tumlaren
00 st (00 st) Dykklubb - UDS
00 st (- - st) Dykklubb - Waterfrogs
00 st (- - st) Dykklubb - Wreck Divers DF
00 st (- - st) Dykklubb - Åtvidabergs SDK
00 st (- - st) Dykklubb - Örebro SDK
00 st (- - st) Dykresearrangör - Diving Travel Network AB
00 st (- - st) Dykresearrangör - Dyk & Resespecialisten
00 st (- - st) Dykutrustning - CBM
00 st (- - st) Dykutrustning - Divex
00 st (00 st) Dykutrustning - SeaPro Divers
00 st (- - st) Dykutrustning - Stockholms Dykservice
00 st (- - st) Dykutrustning - TVM
00 st (- - st) Dykutrustning - Västerorts DC / www.nitrox.se
03 st (00 st) Förening - Marinarkeologiska Sällskapet
01 st (00 st) Förening - P2-Svenskt Vrakskydd - via Facebook
04 st (06 st) Förening - P2-Svenskt Vrakskydd - via officiellt mejl med inbjudan från styrelsen
00 st (01 st) Förening - P2-Svenskt Vrakskydd - via webbsidan
01 st (01 st) Förening - P2-Svenskt Vrakskydd - via Yahoo-gruppens månadsmejl
00 st (00 st) Förening - Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF)
00 st (00 st) Utbildningsorganisation - NAUI
00 st (00 st) Utbildningsorganisation - SweTechDiving
02 st (17 st) Webbcommunity - Dykarna.nu: forumet
01 st (03 st) Webbcommunity - Dykarna.nu: kalendern
01 st (03 st) Övrigt - Bekant tipsade mig
00 st (- - st) Övrigt - Facebook-gruppen för Dykningens Dag
00 st (00 st) Övrigt - Sjöhistoriska Museet
00 st (00 st) Övrigt - Svenska Sportdykarförbundet (SSDF): kalendern på webbsidan
00 st (00 st) Övrigt - Svenska Sportdykarförbundet (SSDF): utskick
00 st (02 st) Övrigt - Tidningen DYK / webbsidan DYK.net
00 st (00 st) Övrigt - Vasamuseet
06 st (09 st) Övrigt - Vrakseminariets mejlutskick till de som var anmälda förra året
00 st (04 st) Övriga kommentarer (fritextsvar)

Antal svar: 24 st (dvs snitt 1,5 per svarande)

Antal övriga kommentarer (fritext): 0 st

Kommentar på svaren: De listade alternativen är kanaler vi har försökt använda oss av för att sprida information om tillställningen. Märkbart är att utskick till tidigare besökare och P2’s och MAS’s utskick varit viktiga, så även dykarna.nu som dock sjunkit i betydelse mot tidigare år. Att det står noll på en kanal betyder dock inte att den inte gått ut med information, utan bara att ingen av de som svarat har fått information den kanalen. Som arrangörer tycker vi att det är trist att inte fler har fått information från fler olika kanaler. I snitt har de som svarat sett informationen via en eller två kanaler, vi arrangörer hade självklart hoppats på att nå ut bättre än så till potentiella besökare, och får skäl att fundera över hur vi når ut med informationen bättre i framtiden.

-----------------------------------------------------------------------

15) FRAMTIDA VRAKSEMINARIER: Vilket innehåll önskas i framtida föredrag på ett vrakseminarium:

(Svaren rangordnade för lättare översyn)

12 st (25 st) Fartyg - konstruktionskännedom (ex identifiering av fartygstyp och föremål)
10 st (24 st) Dykmål Sverige - beskrivning av vrak i Sverige
10 st (19 st) Vrakletning - praktisk sökning (tips och råd, praktiska erfarenheter, teknik, mm)
09 st (27 st) Fartyg - historia (berättelser om spännande fartygs öden eller utveckling)
09 st (18 st) Teknik - ekolod & Side Scan Sonar (teknik, bildtolkning, mm)
09 st (13 st) Marinarkeologi - amatör (utbildning, amatörprojekt, mm)
09 st (10 st) Marinarkeologi - samverkan sportdykare yrkesmän
09 st (10 st) Dykutbildning - vrakdykning (ex vrakpenetration, jämförelse organisationer, mm)
08 st (11 st) Dokumentation genom mätning och skisser
07 st (21 st) Vrakletning - identifiering av funna vrak
07 st (17 st) Vrakletning - arkivforskning (tips och råd för efterforskning för sökande i arkiv)
07 st (15 st) Teknik - ROV (teknik, olika modeller, förmåga, mm)
07 st (14 st) Dykföreningar med koppling till vrak funktioner, mm)
06 st (18 st) Dokumentation genom stillbild
06 st (15 st) Säkerhet vid vrakdykning
06 st (07 st) Vrakskydd (tips för individ, skadeorsaker, projekt, verksamhet i Sverige och utland)
05 st (17 st) Dokumentation genom video
05 st (10 st) Myndighetsinformation - lagar & regler, mm
05 st (09 st) Myndighetsinformation - Fornsök och andra arkiv (ex söktips, nya
05 st (08 st) Marinarkeologi - vetenskap (analys metoder, yrkesutbildning, mm)
03 st (15 st) Myndighetsinformation - pågående projekt, undersökningar, utveckling, mm
02 st (14 st) Dykmål utlandet - beskrivning av vrak i utlandet (ex Röda Havet, Åland, mm)
02 st (10 st) Bojning av vrak
02 st (06 st) Myndighetsinformation - allmän (ex KBV, Sjöfartsverket, RAÄ)


Antal svar: 188 st (dvs snitt 11,8 per svarande)

Antal övriga förslag (fritextsvar): 0 st

Kommentar på svaren: Antalet svar är åter igen betydligt färre än föregående år, varför en jämförelse av siffrorna blir missvisande, tittar man dock på den relativa fördelningen av antalet svar kan man se att jämfört mot föregående år har marinarkeologi gått upp i rejält i listan (från nedre halvan, till övre halvan), så även vrakskydd som gått från näst sist till strax under mitten, medan däremot dykmål utlandet har gått ner från mitten till tredje sista.
Kvar i topp ligger dock fortfarande fartygskunskap, vrakletning, sonarteknik och dokumentation.


-----------------------------------------------------------------------

16) ÖVRIGT: Övriga kommentarer som du har kring föredraget:
(Skriv fritt om vad du vill som rör vrakseminariet, så som brister, förslag, spontana reaktioner, mm)

Antal övriga kommentarer: 5 st

Fritextsvar från besökare:
- Kanske en annan tidpunkt på året skulle vara bättre. Nu var det på en bra dykhelg. En månad tidigare eller efter sommaren.
- Avskräckande köer till Vasamuseet.
Alltför lång kö till kafeterian, det hade behövts medtagen matsäck.
- Väldigt nöjt
Men mer konkret om hur vi kan hjälpas åt att hitta och bevara nya vrak som hittas samt lite mer info om vad som jag som privatperson kan göra för P2
- välj saker som ligger i samtiden och är aktuellt, vrak som precis hittats eller liknande
- skulle gärna se mer vrak-bilder och video vid all presentationer.

Kommentar på svaren:
- Att byta tidpunkt på året är inte en central punkt för oss, eftersom vi vill hålla arrangemanget på Dykningens Dag och för vår egen del behöver sprida ut vår verksamhet över året (P2 arrangerar även Vrakfotoseminariet på hösten).
- Köerna till Vasamuseet var en faktor vi missade i planeringen. De är dessutom väldigt beroende av eventuella besök av kryssningsfartyg i Stockholm (det kom in en just den aktuella dagen). Det gick dock bra att gå förbi köerna när man skulle till seminariet, men absolut en faktor vi behöver beakta om vi skall vara på Vasamuseet igen.
- För att hjälpa till att skydda vraken är det alltid en bra start att bli medlem i P2 och som medlem höra av sig till styrelsen med att man vill engagera sig i föreningens verksamhet.
- Vi vill självklart gärna ha med aktuella ämnen om det går, men det är inte alltid vi kan hitta talare som är beredda att ställa upp gratis och dessutom kan den aktuella dagen. Vi gör vad vi kan, men tar också gärna emot tips i frågan.
- Mer bild och video är självklart alltid intressant, men vi kan inte styra över innehållet på det sättet. Vi är beroende av frivilliga talare och kan inte beställa innehåll på det sättet. Vi kan dock självklart framföra önskemålet till talarna när de förbereder sina föredrag att bilder och video är önskvärt.


-----------------------------------------------------------------------

Dyk Väl!
Pär Ahlgren, arrangör Vrakseminariet 2012
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2013-06-26 23:19:37
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: