Namn: Lösen:

Vrakseminariet 2013 (Sthlm) 2/6 - UTVÄRDERING

(Läst 1 582 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Vi publicerar här resultatet av den utvärdering som gjordes efter årets Vrakseminarium som P2-Svenskt Vrakskydd och Sjöhistoriska Museet anordnade lördag 2/6 på Sjöhistoriska Museet på Gärdet i Stockholm.
Vi väljer att publicera utvärderingen offentligt eftersom vi gärna delar med oss av våra erfarenheter till andra som kan vara intresserade av att dela våra erfarenheter.

Av totalt 55 anmälda närvarade (avprickade) 48, det vill säga ett frånfälle på 13 %.
Även om det kan finnas ett fåtal närvarande som inte blivit avprickade, tycker vi att det blev onödigt många tomma platser när vi fick många sena avanmälningar kvällen och morgon innan som var svåra att fylla med personer från reservlistan. Några uteblev även utan att avanmäla sig. Trist att vi inte kunde hålla våra relativt begränsad besöksplats helt fyllda.
Av 48 avprickade har 37 valt att svara på utvärderingsenkäten. Det motsvarar 77 % svarsfrekvens, vilket jämfört med tidigare år får anses som ganska bra.

De flesta av frågorna har bara tillåtet ett svarsalternativ och redovisar svaren i procent, men några har varit av flervalstyp och redovisar svaren i antal röster.
På fyra frågor kunde man lämna kommentarer i form av fri text, vilka då redovisats som de är skrivna.

Procenttal inom parentes är resultatet på motsvarande fråga vid utvärderingen av vrakseminariet 2012 och är medtaget som jämförelse. Där parentesen innehåller ”- -” anger det att svarsalternativet inte fanns föregående år.
På fråga 10 har svaren från tidigare års utvärdering redovisats separat, eftersom frågorna inte varit identiska (avser programmet), men ändå kan vara intressant som jämförelse.

Vid tolkningen av svaren skall följande beaktas:
- Svaren kan påverkas positivt med anledning att de som svarat även fann tillställningen intressant och passande (vilket exempelvis kan förskjuta svaren på fråga 2, 3 & 6). En rent slumpmässig förfrågan om exempelvis tider och innehåll hos potentiella framtida besökare skulle kunna ge andra indikationer om tider, längd och innehåll som skulle göra att de lockades att delta.
- De som svarat på enkäten kanske inte helt motsvarar genomsnittsbesökaren, eftersom vissa grupper (exempelvis missnöjda besökare) kan vara mer eller mindre benägna att svara på utvärderingen, och därmed vinkla genomsnittssvaret en aning.
- Alla besökare har inte deltagit hela dagen, vilket exempelvis kommer påverka deras svar på fråga 10 och 11.

Vi vill passa på att tacka alla som deltagit på seminariet och som svarat på enkäten. Den är av stor vikt för oss som genomför seminariet och klart vägledande för framtida verksamhet (tidigare utvärdering av vrakseminariet ledde exempelvis till det separata vrakfotoseminarium P2-Svenskt Vrakskydd och MARIS arrangerar på hösten).

Känn er fria att kommentera utvärderingen nedan.

Vill ni se förra årets utvärdering, så återfinns den här:
https://www.dykarna.nu/forum/vrakseminariet-2012-sthlm-26-5-utvardering-384696

-----------------------------------------------------------------------

1) ALLMÄNT: Betyg på tillställningen i sin helhet:

00,0 % (00,0 %) Lågt
54,1 % (71,4 %) Bra/OK
45,9 % (28,6 %) Mycket bra

Antal svar: 37 st

Kommentar på svaren: Jämfört med 2012 har andelen som gett betyget ”mycket bra” ökat markant, vilket vi som arrangörer självklart tycker är mycket roligt.

-----------------------------------------------------------------------

2) ALLMÄNT: Totala längden på seminariet (4½ timmar inkl paus):

05,6 % (06,7 %) För kort
88,9 % (86,7 %) Lagom
05,6 % (06,7 %) För långt

Antal svar: 36 st

Kommentar på svaren: Av totalt 36 svarande är det två som tycker att det borde varit längre och två som tycker att det borde varit kortare, och resten anser att längden var lagom. Vilket i stort motsvarar responsen förra året, då vi för första gången gick upp till 4½ timme (mot tidigare 3½) genom att införa längre raster. Det stödjer oss i tron på att detta koncept är bra och uppskattat. Svaren indikerar inte att vi behöver ändra längden för att göra tillställningen bättre.

-----------------------------------------------------------------------

3) ALLMÄNT: Hur var tidpunkten på dygnet (mellan kl 12:15-16:45):

05,6 % (13,3 %) Senarelägg
80,6 % (86,7 %) Bra tid
13,9 % (00,0 %) Tidigarelägg

Antal svar: 36 st

Kommentar på svaren: Jämfört mot föregående år har det i år skett en förskjutning mot att tidigarelägga seminariet, trots att tiderna för seminariet varit i stort sett samma (2012: 12:00-16:30). Men eftersom huvuddelen av besökarna ansett att tiden varit bra, samtidigt som seminariet under 2010 och 2011 låg på kvällen, och man då såg en tydlig önskan att tidigarelägga tillställningen, kan man nu anta att tiden i stort sett är bra för de flesta besökare.

-----------------------------------------------------------------------

4) ALLMÄNT: Hur har föredraget påverkat dig som besökare:
(Välj alla alternativ som passar)

26 st (06 st) Jag blev inspirerad
24 st (08 st) Jag har utökat mina kunskaper
05 st (03 st) Jag blev vägledd i min egen utveckling
11 st (02 st) Jag har skapat nya kontakter för framtiden
27 st (10 st) Jag fann tillställningen underhållande/intressant
02 st (00 st) Jag fick inte någon behållning från tillställningen

Antal svar: 95 st (dvs snitt 2,6 per svarande)

Antal kommentarer (fritext): 5 st

Fritextsvar från besökare:
-Jag tycket att det var intressant med marin arkeologi. Ska leta litteratur o läsa mera om skepps byggnads konst.
-Som "vanlig" vrakdykare som gillar rost så var detta lite väl arkeologinördigt. Dyker knappt någonting på brädhögar så skulle väl mer säga detta event kan kallas
vrakdyknings arkeologiseminarium
-Jag blev mer intresserad av att fördjupa mig i marinarkeologi.
-Ska på vrakresa snart och ser på den resan med lite nyare ögon, är mer intresserad av hajar men nu smyger sig vraken inpå en, vem vet det kanske blir nästa
projekt...små steg framåt:) Mkt ibtressant!!
-Förståelsen för forn/kulturminnes lagar.

Kommentar på svaren: I stort motsvarar fördelningen av svaren resultaten av de två tidigare tillställningarna (notera att svarsfrekvensen förra året var lägre, varför man måste jämföra fördelningen och inte jämföra svarstalen för att ge en rättvisande bild vid jämförelse mellan åren), där ungefär 1/4 blev inspirerade och utökade sina kunskaper, ungefär 1/10 blev vägledd i sin vidare utveckling och skapade nya kontakter för framtiden, 1/3 fann tillställningen underhållande/intressant och ett fåtal inte fann att den gav dom något. I snitt har de svarande angett 2-3 av svarsalternativen. Som arrangörer vore det självklart önskvärt att dessa svar ökade, och i avseendet målsättningen att skapa vägledning och nya kontakter för framtiden har vi en del att göra. Även om andelen som skapat nya kontakter procentuellt ökats mest mot tidigare år, är det ganska låga svarstal även på den. Vi tar därför tacksamt emot förslag på åtgärder som kan gynna dessa effekter för framtiden. Lite förbryllande bland svaren är att ungefär hälften av besökarna gett betyget ”mycket bra” på fråga 1 om hela tillställningen, men bara var tredje anger att man fann den ”underhållande/intressant” på denna fråga – skall man tolka det som ”bra kvalité, men inte riktigt min grej” eller är det bara så att man inte kryssar i ”underhållande/intressant” om man gett den andra kvalitéer på fråga 4? Svaret lämnar en del frågetecken för oss arrangörer.

-----------------------------------------------------------------------

5) ALLMÄNT: Vill du deltaga igen om vi gör ett nytt vrakseminarium:

00,0 % (00,0 %) Nej
18,9 % (06,7 %) Kanske
81,1 % (93,3 %) Ja

Antal svar: 37 st

Kommentar på svaren: Även om det är positivt att 8 av 10 vill komma på nästa vrakseminarium, är det en försämring mot föregående år. Bakom svaret ”Kanske” kan det dölja sig flera olika skäl (exempelvis tidsbrist), men som arrangör får vi nog tolka det som att man inte är helt nöjd med tillställningen och kanske skulle önskat sig ett annat innehåll eller omfattning (även om svaret på fråga 1 tyder på att man är ganska nöjd), varför man kanske inte kommer prioritera vrakseminariet framför annan verksamhet.

-----------------------------------------------------------------------

6) LOKALEN: Åsikt om att hålla seminarie på Sjöhistoriska på Gärdet (lokalens geografiska läge):

00,0 % (06,7 %) Dåligt
62,2 % (60,0 %) OK / Bra
37,8 % (33,3 %) Mycket bra

Antal svar: 37 st

Kommentar på svaren: I år hölls seminariet för första gången inte på Djurgården och inte heller på Dykningens Dag. Responsen om den geografiska platsen har dock varit motsvarande, varför vi tolkar det som att både Vasamuseet och Sjöhistoriska museet är bra platser att hålla seminariet på ur ett geografiskt perspektiv.

-----------------------------------------------------------------------

7) LOKALEN: Lokalens lämplighet för verksamheten:
(Fokuserar på lokalens fysiska lämplighet för framtida seminarier, dvs ex akustik, komfort, såg bra, ljus, faciliteter, mm)

24,3 % (00,0 %) Dålig
67,6 % (66,7 %) OK
08,1 % (33,3 %) Mycket bra

Antal svar: 37 st

Kommentar på svaren: Jämfört med förra året när seminariet hölls i lilla salen på Vasamuseet, har året lokal fått betydligt sämre betyg. Vår gissning är att det beror på några faktorer som var uppenbara under tillställningen: 1) värmen i lokalen, 2) ljud från andra museibesökare som passade på andra sidan en skärmvägg, samt 3) att lokalen inte gick att mörklägga helt och inträngande ljus och belysning som inte gick att stänga av störde den visuella upplevelsen en del. Faciliteter som toaletter och kafeteria borde denna gång inte varit ett problem.

-----------------------------------------------------------------------

8) FÖREDRAGEN: Antal föredrag under eftermiddagen:
02,7 % (21,4 %) Ha fler
89,2 % (78,6 %) Lagom
08,1 % (00,0 %) Ha färre

Antal svar: 37 st

Kommentar på svaren: Fler deltagare var i år nöjda med antalet föredrag (6 st), och i klar kontrast mot föregående år tyder inte svaren på att man önskar fler föredrag. Svaret passar väl in med svaren på fråga 2 och 9, och tyder på att upplägget är ganska bra.

-----------------------------------------------------------------------

9) FÖREDRAGEN: Föredragens längd (30 minuter vardera):

05,4 % (15,4 %) För kort
94,6 % (76,9 %) Lagom
00,0 % (07,7 %) För långt

Antal svar: 37 st

Kommentar på svaren: Alla föredragen var i år cirka 30 minuter (förra året var ett föredrag 45 min, resten 30 min), vilket var uppskattat av årets besökare och svaret tyder på att vi skall fortsätta ha det så.

-----------------------------------------------------------------------

10) FÖREDRAGEN: Vilket föredrag uppskattade du mest under eftermiddagen?

10,4 % Vrakresor världen runt (Diana Dulau, Dyk & Resespecialisten)
27,0 % Utbildning för säker vrakdykning (Michael Bergström, SwedTech Diving)
08,1 % Teori och praktik om vrakuppgifter (Emmy Kauppinen, Södertörns Högskola)
16,2 % Nya Kulturminneslagen (Göran Ekberg, Sjöhistoriska Museet)
24,3 % Marinarkeologi för sportdykare (Sven Berglöf, Marinarkeologiska sällskapet)
13,5 % Karlsövraket vid Gotland (Göran Ankarlilja, Aquaarkeologen)

Antal svar: 37 st

Motsvarande resultat vid utvärderingen av förra vrakseminariet 2012 (som referens):
35,7 % Tolkning av side scan sonar bilder (Pär Ahlgren)
07,1 % Fartygen i arkivet kan vara vraken på botten (Emmy Kauppinen)
00,0 % Marinarkeologiska Sällskapet (Sila Sokulu)
07,1 % P2-Svenskt Vrakskydd (Pär Ahlgren)
21,4 % Hur olika vi ser på vrak (Peter Lindberg / Pär Ahlgren / Emmy Kauppinen)
28,6 % Dansk-Lybska flottans förlisning 1566 (Göran Ankarlilja, Aquaarkeologen)

Kommentar på svaren: Notera att svaren INTE blir en rangordning av föredragen, eftersom den på intet sätt talar om vad som man tycker var näst bäst, och så vidare, så att placeringarna kan viktas mot varandra – utan endast besvarar fördelningen av det föredrag som åhörarna klassade som mest uppskattat. Frågan besvarar inte heller frågan om innehåll kontra föredragshållare, utan tittar på helheten – samma ämne med annan föredragshållare, eller samma föredragshållare med annat ämne kunde ha gett helt annat resultat. Vad man dock lite grann kan utläsa är vilka teman som tilltalat besökarna, eftersom man sannolikt uppskattar ämnen man är intresserad av mer än ämnen som man är ointresserad av. Svaret på frågan blir starkt påverkat av att inte alla besökare varit där hela dagen, och därmed inte sett alla föredrag.
Svaren i år skiljer sig mot svaren föregående år, trots att det i vissa fall förekommit motsvarande föredrag och samma talare med liknande ämnen. Kul att se att ett föredrag om lagar, som vid första anblick förefaller ganska trist, varit så uppskattat. Kul också att se att föredragen om Marinarkeologiska sällskapet som inte var så populärt föregående år, blev mycket mer uppskattat i år.


-----------------------------------------------------------------------

11) FÖREDRAGEN: Vilka föredrag ansåg du var relevanta / intressanta för dig?
(Markera alla alternativ som passar)

19 st Vrakresor världen runt (Diana Dulau, Dyk & Resespecialisten)
20 st Utbildning för säker vrakdykning (Michael Bergström, SwedTech Diving)
15 st Teori och praktik om vrakuppgifter (Emmy Kauppinen, Södertörns Högskola)
21 st Nya Kulturminneslagen (Göran Ekberg, Sjöhistoriska Museet)
21 st Marinarkeologi för sportdykare (Sven Berglöf, Marinarkeologiska sällskapet)
16 st Karlsövraket vid Gotland (Göran Ankarlilja, Aquaarkeologen)

Antal svar: 112 st (dvs snitt 3,0 per svarande)

Kommentar på svaren: Precis som fråga 10 får svaren på denna fråga ett klart genomslag på att inte alla besökare var där hela dagen, men trots det har alla föredragen varit uppskattade av nästan hälften av besökarna eller mer, och besökarna har i snitt uppskattat hälften av föredragen, vilket är bättre omdöme än förra året och känns kul för oss arrangörer. Även om ännu högre siffror självfallet hade varit ännu roligare, är ändå utfallet bra med tanke på den breda blandningen av ämnen och talare.

-----------------------------------------------------------------------

12) PAUSEN: Vad ansåg du om innehållet i pausaktiviteterna?
(Möjlighet att prata med Dyk & Resespecialisten, Swedtech Diving, P2-Svenskt Vrakskydd, få gratistidningar från Marinarkeologiska sällskapet och titta på utrustning som Waterhouse visade, samt besöka museets normala utställningar)

02,8 % (14,3 %) Dåligt / låg kvalité
66,7 % (71,4 %) OK / bra
30,6 % (14,3 %) Mycket bra

Antal svar: 36 svar

Kommentar på svaren: Betyget på frågan har fortsatt gått upp i år, jämfört mot 2012 då vi höll till i Vasamuseet utan speciella pausaktiviteter utöver vad museet kunde erbjuda normalt. Dock visar svaren på att man önskar bättre innehåll i pausaktiviteterna, vilket kanske skall tolkas som mer pausaktiviteter som är målinriktade för att passa mot föredragen. Vi mottager gärna kompletterande förslag på innehåll i pausaktiviteterna.

-----------------------------------------------------------------------

13) PAUSEN: Vad ansåg du om omfattningen på pausaktiviteterna?
(Möjlighet att prata med Dyk & Resespecialisten, Swedtech Diving, P2-Svenskt Vrakskydd, få gratistidningar från Marinarkeologiska sällskapet och titta på utrustning som Waterhouse visade, samt besöka museets normala utställningar)

13,9 % (42,9 %) För lite
86,1 % (57,1 %) Lagom
00,0 % (00,0 %) För mycket

Antal svar: 36 svar

Kommentar på svaren: Jämfört mot föregående år blev betyget bättre, sannolikt för att vi hade fler specialinriktade utställare i år, både som var talare och som i enbart ställde ut. Svaret visar dock att det finns utrymme för att öka utställningsdelen en del.

-----------------------------------------------------------------------

14) INFORMATION: Hur fick du kännedom / information om föredraget?
(Markera alla vägar du fick information)

00 st (00 st) Dykbåt - Tessi
00 st (00 st) Dykcenter - Alpin & Dyksport
01 st (- - st) Dykcenter - Deco2
00 st (00 st) Dykcenter - Dykhuset
00 st (00 st) Dykcenter - Dyksport AB
02 st (00 st) Dykcenter - Eco Dive
00 st (00 st) Dykcenter - Eskilstuna Dykcenter
00 st (01 st) Dykcenter - Fantasea
00 st (01 st) Dykcenter - NOC Dyk
00 st (00 st) Dykcenter - Oceanic tech
00 st (00 st) Dykcenter - Stockholms Dykcenter
00 st (00 st) Dykcenter - Team Divers
01 st (00 st) Dykcenter - Waterhouse
01 st (00 st) Dykklubb - Amöborna
00 st (00 st) Dykklubb - Aquatic
00 st (00 st) Dykklubb - Argos
00 st (00 st) Dykklubb - Baltic
00 st (00 st) Dykklubb - Baltic Sea Adventures
00 st (00 st) Dykklubb - Blåmusslans DK
00 st (00 st) Dykklubb - Bottenskraparna
00 st (00 st) Dykklubb - Calypso
00 st (00 st) Dykklubb - Christinehamns SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Dec Dyk
01 st (00 st) Dykklubb - Dyk Upp
00 st (00 st) Dykklubb - Dykarstugan Grisslehamn
00 st (00 st) Dykklubb - El Rio
00 st (00 st) Dykklubb - Fagersta DK
00 st (00 st) Dykklubb - Fenan
00 st (00 st) Dykklubb - Filipstads SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Gnesta Vrakdykarklubb
00 st (00 st) Dykklubb - Grisslehamn Dyk
01 st (00 st) Dykklubb - Grodmännen
00 st (00 st) Dykklubb - Grodorna (Örebro)
00 st (- - st) Dykklubb - Gävlegrodorna
00 st (00 st) Dykklubb - Haninge SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Hällefors SDK
00 st (00 st) Dykklubb - IBM-Klubben
00 st (00 st) Dykklubb - Karlskoga SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Knattedykarna Uppsala
00 st (00 st) Dykklubb - KTH DK
00 st (00 st) Dykklubb - Kumla SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Linköpings SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Linköpingspolisens DK
00 st (00 st) Dykklubb - LM Dyk
00 st (00 st) Dykklubb - Mollusca
00 st (00 st) Dykklubb - Märsta SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Nautic
00 st (00 st) Dykklubb - Nemo
00 st (00 st) Dykklubb - Nisses FDK
00 st (00 st) Dykklubb - Norrtälje DK
00 st (- - st) Dykklubb - Näcken
00 st (00 st) Dykklubb - Nätdykarna
00 st (00 st) Dykklubb - Octopus
00 st (00 st) Dykklubb - Polisens DK
01 st (00 st) Dykklubb - Putan
00 st (00 st) Dykklubb - Rana
00 st (00 st) Dykklubb - Sala SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Sala Silvergruva
00 st (00 st) Dykklubb - Samantha
00 st (00 st) Dykklubb - S-E Banken IF
00 st (00 st) Dykklubb - Sjögurkan
00 st (00 st) Dykklubb - Skindiver
00 st (00 st) Dykklubb - Sollentuna SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Spiggen
00 st (- - st) Dykklubb - Stockholms Aquanautklubb
00 st (- - st) Dykklubb - Strängnäs SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Swedivers Bromma Caviar
00 st (00 st) Dykklubb - Teachers D T
00 st (00 st) Dykklubb - Telia IoFF
00 st (00 st) Dykklubb - Tranås VC
01 st (00 st) Dykklubb - Tumlaren
00 st (00 st) Dykklubb - UDS
00 st (00 st) Dykklubb - Water Frogs
00 st (00 st) Dykklubb - Wreck Divers DF
00 st (00 st) Dykklubb - Åtvidabergs SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Örebro SDK
00 st (00 st) Dykresearrangör - Diving Travel Network AB
00 st (00 st) Dykresearrangör - Dyk & Resespecialisten
00 st (- - st) Dykresearrangör - PH Travel
00 st (- - st) Dykresearrangör - Scuba Travel
00 st (00 st) Dykutrustning - CBM
00 st (00 st) Dykutrustning - Divex
00 st (00 st) Dykutrustning - SeaPro Divers
00 st (00 st) Dykutrustning - TVM (Agir)
00 st (00 st) Dykutrustning - Västerorts DC / www.nitrox.se
01 st (03 st) Förening - Marinarkeologiska Sällskapet
03 st (01 st) Förening - P2-Svenskt Vrakskydd - via Facebook
09 st (04 st) Förening - P2-Svenskt Vrakskydd - via officiellt mejl med inbjudan från styrelsen
01 st (00 st) Förening - P2-Svenskt Vrakskydd - via webbsidan
02 st (01 st) Förening - P2-Svenskt Vrakskydd - via Yahoo-gruppens månadsmejl
00 st (00 st) Förening - Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF)
00 st (- - st) Utbildningsorganisation - GUE
00 st (00 st) Utbildningsorganisation - NAUI
01 st (00 st) Utbildningsorganisation - SwedTech Diving
09 st (02 st) Webbcommunity - Dykarna.nu: forumet
02 st (01 st) Webbcommunity - Dykarna.nu: kalendern
00 st (- - st) Webbcommunity - Sportdykare.se
07 st (01 st) Övrigt - Bekant tipsade mig
05 st (- - st) Övrigt - Facebook (på annat sätt än genom att någon delat P2's information)
00 st (00 st) Övrigt - Sjöhistoriska Museet
00 st (00 st) Övrigt - Svenska Sportdykarförbundet (SSDF)
00 st (00 st) Övrigt - Vasamuseet
06 st (06 st) Övrigt - Vrakseminariets mejlutskick till de som var anmälda förra året
06 st (00 st) Övriga kommentarer (fritextsvar)

Antal svar: 61 st (dvs snitt 1,6 per svarande)

Antal övriga kommentarer (fritext): 6 st

Fritextsvar från besökare:
-Dykklubb- DK Polar (Luleå) vidarebefordrade den riktade inbjudan från P2.
-Dykklubb i DK Polar saknas i listan
-dykarna.nu
-Email med inbjudan skickat till VDS (Västerdalarnas Dyksällskap) där jag är styrelsemedlem.
-FB-gruppen Daladykning (samlings-forum för de flesta dalaklubbarna).
-SwedTech Diving email

Kommentar på svaren: De listade alternativen är några av de kanaler vi har försökt använda oss av för att sprida information om tillställningen. Märkbart är att arrangörernas och talarnas egna utskick varit viktiga för att locka besökare, men även dyksajten dykarna.nu har varit viktig för att locka besökare. Viktigt att påpeka är dock att bara för att det står noll på en informationskanal, innebär det inte att information inte gått ut den vägen, det säger bara att ingen av de som svarat på enkäten har fått information den vägen (eller glömt fylla i alternativet).
Bland fritextkommentarerna kan man se att en inbjudan som skickats till DK Polar i Luleå gett oväntat bra respons och att det finns ett värde i att skicka inbjudningar även långt bort från Stockholm, även om de flesta dykklubbar som fått inbjudan inte har genererat några besökare.
I snitt har de som svarat sett informationen via en eller två kanaler, vilket självklart ur ett arrangörsperspektiv gärna hade fått varit högre.


-----------------------------------------------------------------------

15) FRAMTIDA VRAKSEMINARIER: Vilket innehåll önskas i framtida föredrag på ett vrakseminarium:

(Svaren rangordnade för lättare översyn)

26 st (10 st) Dykmål Sverige - beskrivning av vrak i Sverige
20 st (10 st) Vrakletning - praktisk sökning (tips och råd, praktiska erfarenheter, teknik, mm)
19 st (12 st) Fartyg - konstruktionskännedom (ex identifiering av fartygstyp och föremål)
19 st (09 st) Dykutbildning - vrakdykning (ex vrakpenetration, jämförelse organisationer, mm)
19 st (05 st) Säkerhet vid vrakdykning
17 st (09 st) Marinarkeologi - samverkan sportdykare yrkesmän
17 st (09 st) Marinarkeologi - amatör (utbildning, amatörprojekt, mm)
17 st (05 st) Dokumentation genom video
16 st (07 st) Vrakletning - identifiering av funna vrak
16 st (07 st) Vrakletning - arkivforskning (tips och råd för efterforskning för sökande i arkiv)
15 st (09 st) Teknik - ekolod & Side Scan Sonar (teknik, bildtolkning, mm)
15 st (09 st) Fartyg - historia (berättelser om spännande fartygs öden eller utveckling)
15 st (06 st) Dokumentation genom stillbild
15 st (02 st) Dykmål utlandet - beskrivning av vrak i utlandet (ex Röda Havet, Åland, mm)
13 st (05 st) Myndighetsinformation - Fornsök och andra arkiv (ex söktips, nya
11 st (08 st) Dokumentation genom mätning och skisser
11 st (05 st) Marinarkeologi - vetenskap (analys metoder, yrkesutbildning, mm)
10 st (07 st) Dykföreningar med koppling till vrak funktioner, mm)
10 st (03 st) Myndighetsinformation - pågående projekt, undersökningar, utveckling, mm
09 st (06 st) Vrakskydd (tips för individ, skadeorsaker, projekt, verksamhet i Sverige och utland)
09 st (05 st) Myndighetsinformation - lagar & regler, mm
08 st (07 st) Teknik - ROV (teknik, olika modeller, förmåga, mm)
08 st (02 st) Myndighetsinformation - allmän (ex KBV, Sjöfartsverket, RAÄ)
08 st (02 st) Bojning av vrak
Antal svar: 343 st (dvs snitt 9,5 per svarande)

Antal övriga förslag (fritextsvar): 2 st

Fritextsvar från besökare:
-Fotografering
-Om jag hittar ett helt okänt vrak. Hur kollar jag att det är okänt och rapporterar till?

Kommentar på svaren: När svaren de senaste tre åren jämförs kan man se klara trender i fördelningen av svaren på frågan och klart är att dykmål i Sverige och fartygsinformation står högt i kurs, följt av vrakletning och dokumentation. Intressant mot föregående är dykmål i utlandet, som förra året dök rejält, men i år när det fanns ett sådant föredrag åter igen sköt upp till en bra placering. Uppenbart när man tittar över tiden är att ämnen som visar sig uppskattade på föredraget även skapar förväntningar på liknande föredrag i framtiden, medan avsaknad av föredrag inom en kategori även drar ner svarsfrekvensen.
Önskemålet om ett föredrag om fotografering har vi avsiktligt avstått från i år, eftersom vi har ett specifikt vrakfotoseminarium planerat i höst.


-----------------------------------------------------------------------

16) ÖVRIGT: Övriga kommentarer som du har kring föredraget:
(Skriv fritt om vad du vill som rör vrakseminariet, så som brister, förslag, spontana reaktioner, mm)

Antal övriga kommentarer: 9 st

Fritextsvar från besökare:
-De olika talarna kändes helt frikopplade från varandra. Vore klart bättre med en röd tråd som olika talare ger sina perspektiv på och att det hålls ihop bättre. Även ordningen mellan olika talare kändes ologisk. Mer vrakinfo först följt av utbildning och slutligen vart detta kan upplevas (Diana) hade varit mycket mer rationellt.
-Det är en väldigt varm lokal så det kan vara bra att i förebyggande syfte öppna fönster och lägga in fläktar. Men annars tycker jag inte att seminariet ska flytta till annan lokal eftersom det förhöjer stämningen att man är på sjöhistoriska.
-Otroligt dålig luft i lokalen. Dessutom varmt. Fanns ingen A/C! Hårda obekväma stolar med tanke på att man satt flera timmar... För övrigt så var det mesta posotivt. Fick mig som varit bosatt utomlands och dykt en massa att äntligen bli lite mer intresserad av vad Sverige har att erbjuda :) Kanske blir det vrakdykning även i Sveriges trista mörka vatten för min del en dag ;)
-Alldeles för varmt i lokalen. Man stördes också av andra som passerade och pratade. Ett större avlägset rum med bättre luft skulle vara toppen till nästa år.
-Trevligt ställe, härlig uteplats en dag som vi hade det. Lokalen var ok men inte lika smut som på SH
-Kunde inte närvara på sista så det hade kanske varit bästa! Lät spännande!:)
-Bra jobbat utefter resurserna.
40ºC inomhus var lite mycket kanske ;-)
-Jag har ett par förslag / kommentarer
Först och främst tycker jag att det är ett kanoninitiativ och är jätteglad att kunna ta del av "gratis" lärdom.
1. Saknar en "röd tråd" i alla föredrag. Vet inte om arrangörerna ger tillräckligt med underlag om vad som är syftet med seminariet. I detta fallet var det inspiration till att vrakdyka som ibland försvann under presentationerna.
2. Vissa områden kan kännas lite för insriktade och siktar kanske inte till den bredare publiken utan väldigt defragmenterat. Återigen tillbaka till syftet och hur det är relevant till oss som vill veta mer/lära oss om vrakdykning.
3. Kunde vara kul i ett seminarium att ha någon praktisk del. Dels för att variera ifrån endast presenationer men också för att vara aktiva. Det kan vara allt från enkla demonstrationer på lindragning eller snabb tipspromenad till kaffeterian med frågor om vrak, till att lära sig kommunikation med lampa och handsignaler specifikt till vrak :-)
-Det var lite för mycket kommers tycker jag, tona ner försäljningsbiten.

Kommentar på svaren:
- Röda tråden: Seminariets röda tråd var ”vrak”, och eftersom en del av syftet var att ha en stor blandning med ämnen relaterade till vrak, har inte alla föredragen heller haft en koppling sig emellan som gör att efterföljande föredrag knutit an till varandra. Vi har fokuserat mer på att få en blandning på föredragen (resor, utbildning, vrakletning, marinarkeologi, lagar) för att dels tilltala en bred publik och erbjuda intressanta ämnen som man kanske annars inte hade intresserat sig för. En av tankarna är att blanda in ämnen som besökarna kanske inte hade intresserat sig för själv, och på så sätt väcka intresse och inspiration för nya områden. Även om vi fortsättningsvis fortsatt vill ha en bred blandning på ämnena, tål det definitivt att tänka mer på ordningen för att få mer naturliga övergångar som gör att föredragen anknyter till varandra. Dock vill vi gärna lägga talare som även finns som utställare (exempelvis Dyk & Resespecialisten) tidigt i programmet eftersom besökarna då lätt kan återkomma med frågor efteråt.
- Föredragens innehåll: Vi tar till oss av kritiken angående att föredragen skall rikta in sig på den breda publiken, och skall bli tydligare i informationen till talarna nästa gång, vi tycker dock att vi som helhet har haft en stor bredd, även om en del föredrag självklart kommer kännas mindre intressanta för vissa beroende på intresse och erfarenhetsnivå. Vi har faktiskt även tidigare diskuterat inslag av praktisk karaktär under föredragen, men har hittills inte lycktas få någon som håller ett sådant föredrag. Föreslaget om tipspromenad vad dock nytt och något vi kan fundera över själva som arrangörer för framtiden.
- Lokalen: Tyvärr hade vi inte förutsett den höga värmen i lokalen, tidigare år har vi haft motsatt problem med kyla och när vi tittade på plats en vecka tidigare var värmen inte alls något problem. Vi var medvetna om problemet med förbipasserade, men var i brist på andra tillgängliga hänvisade till denna lokal. Jämförelsen med "SH" antar vi åsyftar Södertörns Högskola där VrakFOTOseminariet arrangeras, till skillnad från denna lokal en riktig hörsal – som dock saknar den fina serveringen och uteplatsen som museet kan erbjuda. Nästa år hoppas vi få vara i museets nya hörsal som kommer att vara betydligt bättre, hur det kommer se ut vet vi dock inte ännu.
- Kommersiellt: Eftersom vi inte betalar någon ersättning till de talare och utställare som ställer upp, kan vi inte beställa föredragen som just vi önskar. Vi är helt enkelt beroende av att hitta talare som är villa att ställa upp med det som de vill prata om. Vissa gör det för att de tycker att det är kul, andra för att de ser en möjlighet att visa upp sin verksamhet (antingen för att locka medlemmar eller kunder). Vi tycker inte att två kommersiella talare och två kommersiella utställare var mycket. Vi välkomnar fler ideella talare/utställare, men exempelvis Marinarkeologiska sällskapets representant hade inte möjlighet att närvara under första pausen, och talaren från Sjöhistoriska Museets kunde inte heller närvara hela dagen. Ideella organisationer som är intresserade av att delta på framtida tillställningar får gärna kontakta oss för att visa intresse.
- Trevligt med uppskattning: Kul att så många har uttryckt en uppskattning för tillställningen. För oss som varit arrangörer och talare/utställare är det kul att höra att intrycket över lag verkar har varit positivt och att man uppskattat tillställningen. Det har varit jobbigt, stressigt och slitigt, varför det verkligen är kul att höra att våra insatser blivit uppskattade.


------------------------------------------------------------------------

Dyk Väl!
Pär Ahlgren, arrangör Vrakseminariet 2013
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2013-06-26 23:21:52
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Vrakseminariet 2013 (Sthlm) 2/6 - UTVÄRDERING Pär Ahlgren 2013-06-26 23:21
svara Sv: Vrakseminariet 2013 (Sthlm) 2/6 - UTVÄRDERINGPontus Svanberg2013-06-27 09:47
svara Sv: Sv: Vrakseminariet 2013 (Sthlm) 2/6 - UTVÄRDERINGUrban Ljungquist2013-06-27 11:45
svara Angånde undersökningens utformningPär Ahlgren2013-06-29 14:05
svara Angående tidpunkt på åretPär Ahlgren2013-06-29 13:42

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: