Namn: Lösen:

Vrakseminariet (Sthlm) 29/5 - UTVÄRDERING

(Läst 1300 gånger)

Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Anmäl detta inlägg till våra moderatorer
Nedan är en sammanställning av alla svar som kom in på utvärderingen av det vrakseminarium som Sjöhistoriska Museet och föreningen P2 – Svenskt Vrakskydd anordnade under Dykningens Dag den 29:e maj på Djurgåden (Sthlm).

Läs mer om seminariet:
http://www.dykarna.nu/forum/vrakseminariet-sthlm-29-5-anmalningsdags-329936/

Jag publicerar svaren här, så att de som har ställt upp och svarat på utvärderingen och de som själva deltagit som föreläsare / arrangör skall kunna ta del av resultatet och kommentera om man så önskar. Kanske även andra som överväger att göra liknande tillställningar i framtiden eller de som funderar på att besöka tillställningen nästa gång finner detta intressant.

Samtliga deltagare har fått ett mejl där man uppmanades svara på ett antal frågor om tillställningen. Av 49 närvarande personer så har 29 personer (59%) svarat, men alla har inte svarat på alla frågor, så antalet svar per fråga ligger mellan 27-29 personer per fråga.
Eftersom det är relativt få personer i undersökningen, så ger varje person en röst motsvarande ungefär 3,5 % av totalen, så man skall inte lägga allt för stor vikt vid små skillnader då enstaka röster kan göra rätt stor procentuell skillnad.
Stort tack till alla som hjälpt till att rösta i undersökningen, det är av stor vikt för oss när vi gör om detta i framtiden.

Fråga 1-8 är allmänna frågor om seminariet i helhet.
Fråga 9-26 är tre frågor om varje föredrag under kvällen (information / förväntningar / nyttovärde)
Fråga 27 är om innehåll i framtida vrakseminarier.
Fråga 28 är fria kommentarer om saker utöver vad som besvaras på frågorna innan.

Kommentarerna i kursiv stil är mina egna personliga kommentarer.

Känn er fria att kommentera.

En bild från tillställningen:
http://www.dykarna.nu/fotoalbum/20893/278137.html

Dyk Väl!
Pär Ahlgren – vi syns på nästa vrakseminarium.
http://www.vrakskydd.nu

###########################################

-----------------------------------------------
ALLMÄNT
-----------------------------------------------

1) Betyg på tillställningen totalt:
00,0 % Lågt
44,8 % Bra/OK
55.2 % Mycket bra
Kommentar: Ingen har tyckt att det var dåligt, över hälften har tyckte att det var en mycket bra tillställning, vilket kan ses som att upplägget i stort var ganska rätt och innehållet var ganska bra, dock med en viss potential att förbättra.

2) Totala längden på seminariet (3 timmar):
03.4 % För kort
86,2 % Lagom
10,3 % För långt
Kommentar: Nästan alla tyckte att det var lagom med 3 timmar, några tyckte dock att det var lite för långt, så det bör i alla fall inte vara mycket längre, kanske något kortare. Skall dock påpekas att det inte går att utläsa med vilka tidsändringar som man gett svaret (exempelvis är ½, 1 eller 2 timmar inom den ram som man gett, dvs om en som vill ha längre seminarium vill ha ½-timme längre eller göra det till ett heldagsevent).

3) Hur var tidpunkten på dygnet (mellan kl 17-20):
03,4 % Senarelägg
75,9 % Bra tid
20,7 % Tidigarelägg
Kommentar: De flesta tyckte att tiden var bra, dock viss en viss indikation på att det skall tidigareläggas lite. Svaren indikerar dock inte om man vill tidigarelägga exempelvis 1 timme eller starta vid kl 12 på dagen, men föredraget bör i alla fall inte läggas avsevärt senare.

4) Antal föredrag under kvällen:
00,0 % Ha fler
86,2 % Lagom
13,8 % Ha färre
Kommentar: Huvuddelen tyckte att antalet föredrag var lagom, med en liten viktning mot färre föredrag. Det framgår dock inte varför mer än var tionde hade velat se färre föredrag, kan eventuellt hänga ihop med att man ville sluta tidigare, tyckte att det var för mycket information eller möjligtvis tyckte att några föredrag var ointressanta.

5) Föredragens längd (15-25 minuter vardera):
10,3 % För kort
86,2 % Lagom
03,4 % För långt
Kommentar: Fem av föredragen var 25 min, ett var 15 minuter. Uppenbart så ligger föredrag på under halvtimmen rätt i längd enligt många, även om några hade sett längre (mer djuplodande) föredrag, och någon gärna hade sett kortare.

6) Lokalens lämplighet för verksamheten:
00,0 % Dålig
96,6 % OK
03,4 % Inte bra
Kommentar: Ett fel i frågeställningen som inte upptäcktes förrän efter de första svaren kommit in, och därför fick stå kvar, innebar att alternativet "Mycket bra” föll bort, och en bedömning av om lokalen "duger" eller var "mycket lämpligt" går inte att utläsa. Uppenbart är i alla fall att bara en underkände lokalen trots en del brister (exempelvis takfönster som gjorde det svårt att se en del bilder, att en del ljud utifrån läckte in, mm), men fler negativa åsikter framgår under övriga kommentarer under fråga 28.

7) Vill du deltaga igen om vi gör ett nytt vrakseminarium:
00,0 % Nej
10,7 % Kanske
89,3 % Ja
Kommentar: Huvuddelen som närvarade vill deltaga igen, dock är några tveksamma, men ingen utesluter att deltaga igen. Varför några är tveksamma framgår dock inte (tidpunkt, läge, innehåll, personlig situation, mm). Slutsatsen blir i alla fall att upplägget är så pass bra att man tror på konceptet tillräckligt mycket för att vara intresserad att komma tillbaka.

8) Vilket föredrag uppskattade du mest under kvällen?
21,4 % Vrakdykning i Röda Havet (Anders Jälmsjö)
25,0 % Marinarkeologi och vårt sjunkna förflutna (Lotta Mejsholm & Jens Lindström)
10,7 % Vrak i Fornsök (Mikael Fredholm)
03,6 % Enkel och ansvarsfull vrakdykning (Pär Ahlgren)
03,6 % Kustbevakningens räddningsdykare & side scan sonar (Manuel Dahlberg)
35,7 % Vrakfotografering (Stefan Hogeborn)
Kommentar: Frågan undersöker bara vad som var MEST uppskattat på föredraget, och kan inte ses som en rangordning av 2:a, 3:e, 4:e, 5:e och 6:e plats. Frågan jämför inte heller hur innehåll (informationen) och fördragshållare (talaregenskaperna) har inverkat på bedömningen. Vrakfotografering var i alla fall mest populär hos de svarande, tätt följd av marinarkeologi, så dessa två ämnen bör man nog försöka få med vid nästa vrakseminarium. Att vrakfotografering skulle vara ett populärt fördrag var väntat, men en svag undrar är om de som svarade marinarkeologi eller Fornsök som det mest uppskattade själva hade trott det i förväg när de såg programmet?

-----------------------------------------------
VRAKDYKNING I RÖDA HAVET (Anders Jälmsäter)
-----------------------------------------------

9) Föredraget innehöll nyheter för mig:
13,8 % Inte alls
44,8 % Lite grann
41,4 % Ja, mycket

10) Förväntningar på innehållet:
03,7 % Levde inte upp till förväntningarna
85,2 % Motsvarade mina förväntningar på innehållet
11,1 % Överträffade mina förväntningar på innehållet

11) Sakinnehållet i föredraget:
03,6 % Kändes ganska ointressant för mig
78,6 % Intressant att lyssna på
17,9 % Klart givande för mig och min utveckling

Kommentar: De flesta verkar ha fått ny information i föredraget och tyckt att det var intressant, många har även ansett som klart givande för den personliga utvecklingen.

-----------------------------------------------
MARINARKEOLOGI OCH VÅRT SJUNKNA FÖRFLUTNA (Lotta Mejsholm & Jens Lindström)
-----------------------------------------------

12) Föredraget innehöll nyheter för mig:
10,3 % Inte alls
34,5 % Lite grann
55,2 % Ja, mycket

13) Förväntningar på innehållet:
06,9 % Levde inte upp till förväntningarna
75,9 % Motsvarade mina förväntningar på innehållet
17,2 % Överträffade mina förväntningar på innehållet

14) Sakinnehållet i föredraget:
06,9 % Kändes ganska ointressant för mig
69,0 % Intressant att lyssna på
24,1 % Klart givande för mig och min utveckling

Kommentar: Det föredrag där flest människor svarat att de har upplevt att de har fått mycket ny information och en fjärdedel har angett att de ansåg att föredraget var klart givande för deras utveckling. Det framgår inte om det är föreningen Marinarkeologiska Sällskapet eller ämnet marinarkeologi som bjöd på nyheter, men föredraget fick näst högsta procenttal för ”Klart givande för mig och min utveckling” (bara överträffat av Vrakfotografering, se nedan).

-----------------------------------------------
VRAK I FORNSÖK (Mikael Fredholm)
-----------------------------------------------

15) Föredraget innehöll nyheter för mig:
11,1 % Inte alls
63,0 % Lite grann
25,9 % Ja, mycket

16) Förväntningar på innehållet:
22,2 % Levde inte upp till förväntningarna
63,0 % Motsvarade mina förväntningar på innehållet
14,8 % Överträffade mina förväntningar på innehållet

17) Sakinnehållet i föredraget:
14,3 % Kändes ganska ointressant för mig
71,4 % Intressant att lyssna på
14,3 % Klart givande för mig och min utveckling

Kommentar: I huvudsak har de flesta åhörare tyckt att de lärde sig en del och att det var intressant, dessutom har var fjärde lärt sig mycket. Dock så fanns det uppenbart några som redan kunde en del och som hade förväntat sig mer, så nivån på föredraget hade kanske kunnat avslutas på en lite en lite mer avancerad nivå (se även svaren på fråga 28 om övriga kommentarer längst ner).

-----------------------------------------------
ENKEL OCH ANSVARSFULL VRAKDYKNING (Pär Ahlgren)
-----------------------------------------------

18) Föredraget innehöll nyheter för mig:
25,9 % Inte alls
66,7 % Lite grann
07,4 % Ja, mycket

19) Förväntningar på innehållet:
03,6 % Levde inte upp till förväntningarna
85,7 % Motsvarade mina förväntningar på innehållet
10,7 % Överträffade mina förväntningar på innehållet

20) Sakinnehållet i föredraget:
10,7 % Kändes ganska ointressant för mig
71,4 % Intressant att lyssna på
17,9 % Klart givande för mig och min utveckling

Kommentar: Huvuddelen tyckte att det motsvarande förväntningarna, men också att de lärde sig lite nytt och att det var intressant att lyssna på. Var fjärde deltagare tyckte dock inte att det innehöll några nyheter. Flera ansåg det som klart givande för sin egen utveckling.

-----------------------------------------------
KUSTBEVAKNINGENS RÄDDNINGSDYKARE OCH SIDE SCAN SONAR (Manuel Dahlberg)
-----------------------------------------------

21) Föredraget innehöll nyheter för mig:
03,6 % Inte alls
53,6 % Lite grann
42,9 % Ja, mycket

22) Förväntningar på innehållet:
21,4 % Levde inte upp till förväntningarna
60,7 % Motsvarade mina förväntningar på innehållet
17,9 % Överträffade mina förväntningar på innehållet

23) Sakinnehållet i föredraget:
14,3 % Kändes ganska ointressant för mig
67,9 % Intressant att lyssna på
17,9 % Klart givande för mig och min utveckling

Kommentar: Föredraget innehöll både räddningsdykning och side scan sonar. Det föredrag som förefaller ha innehållit mest nyheter för åhörarna (en person har inte lärt sig något nytt), och har även näst bäst procenttal för mycket ny information. Flera ansett det som klart givande för deras utveckling. Var femte anser att föredraget inte levde upp till förväntningarna, kanske hade man velat veta mer om dyksäkerhet eller kanske hade man velat veta mer om side scan sonar? Se även svar under fråga 27 och 28 nedan.

-----------------------------------------------
VRAKFOTOGRAFERING (Stefan Hogeborn)
-----------------------------------------------

24) Föredraget innehöll nyheter för mig:
03,6 % Inte alls
40,0 % Lite grann
46,4 % Ja, mycket

25) Förväntningar på innehållet:
14,3 % Levde inte upp till förväntningarna
53,6 % Motsvarade mina förväntningar på innehållet
32,1 % Överträffade mina förväntningar på innehållet

26) Sakinnehållet i föredraget:
00,0 % Kändes ganska ointressant för mig
57,1 % Intressant att lyssna på
42,9 % Klart givande för mig och min utveckling

Kommentar: Ett av de två föredrag som bjöd åhörarna på mest ny information, och det med högst procenttal på att man fått mycket ny information. Ungefär var tredje tyckte att det överträffade förväntningarna och två av fem tyckte att det var mycket givande för den personliga utvecklingen. Dock så hade flera åhörare gärna fått djupare information, så kanske hade lite mer om exempelvis f-värden och ISO-tal varit på plats för att göra fler nöjda.

-----------------------------------------------
FRAMTIDA VRAKSEMINARIER
-----------------------------------------------

27) Vilket innehåll önskas i framtida föredrag på ett vrakseminarium:
26 röster: Dykmål Sverige - beskrivning av vrak i Sverige
21 röster: Dykutbildning - vrakdykning (ex vrakpenetration, jämförelse organisationer, mm)
21 röster: Fartyg - konstruktionskännedom (ex identifiering av fartygstyp och föremål)
19 röster: Marinarkeologi - amatör (utbildning, amatörprojekt, mm)
18 röster: Vrakletning – praktisk sökning (tips och råd, praktiska erfarenheter, teknik, mm)
14 röster: Fartyg - historia (berättelser om spännande fartygs öden eller utveckling)
13 röster: Marinarkeologi - vetenskap (analys metoder, yrkesutbildning, mm)
13 röster: Vrakletning - arkivforskning (tips och råd för efterforskning för sökande i arkiv)
12 röster: Vrakskydd (tips för individ, skadeorsaker, projekt, verksamhet i Sverige och utland)
11 röster: Teknik - ekolod & Side Scan Sonar (teknik, bildtolkning, mm)
10 röster: Dykmål utlandet - beskrivning av vrak i utlandet (ex Röda Havet, Åland, mm)
09 röster: Myndighetsinformation - Fornsök (ex söktips, nya funktioner, mm)
06 röster: Teknik - ROV (teknik, olika modeller, förmåga, mm)
05 röster: Myndighetsinformation - allmän (ex KBV, Sjöfartsverket, RAÄ)
04 röster: Annat

Svar angivna under annat:
- undervattensfotografering och eventuella kurser eller seminarier som finns tillgängliga i Sverige eller utomlands
- Säkerhet och olyckor
- Hur amatörer kan hjälpa professionella forskare
- Identifieringsmetoder av funna vrak

Kommentar: Frågan var en multisvarsfråga, så det är viktigt att förstå för tolkning av svaren ovan att procenttalet motsvarar andel av totala svar på multisvarsfrågan, inte andel personer som valt just det alternativet (exempel 1: om endast en person deltar och röstar på två alternativ, så får de 50 % vardera, fast 100% av svarande har valt båda alternativen, exempel 2: om två personer har röstat men bara en har svarat på frågan och då valt ett alternativ, så får svarsalternativet 100% trots att bara 50% av svarande har svarat på frågan). För att ge en relevant bild så skall procenttalen jämföras mot varandra.
Nästan samtliga svarande har angett att de vill se föredrag om dykmål i Sverige, andra mycket populära alternativ är utbildning för vrakdykning, fartygskännedom, marinarkeologi och vrakletning – så flera av dessa alternativ bör man nog försöka få med vid ett framtida seminarium.
Av slarv kom inte vrakfotografering med som svarsalternativ, vilket verkar vara ett klart misstag med tanke på svaren under fråga 8 om populäraste föredraget, men konstigt nog har bara en angett det under övrigt där man kunde ge egna förslag. Slutsatsen är i alla fall att vrakfotografering nog också bör vara med vid ett framtida vrakseminarium.


-----------------------------------------------
ÖVRIGT
-----------------------------------------------

28) Övriga kommentarer som du har kring föredraget:

- Hade inga förväntningar alls av vad detta föredrag hade att erbjuda... Roligt att lyssna på så många olika föredrags hållare. Och inte minst att sportdykare och marinarkeologer kan samarbeta och ha mycket utbyte av varandra. Roligt att den möjligheten finns s a s att kunna förena nytta med nöje.
- Svårt med ljudet, headset är bra.
- Bra initativ!
- Bra iniativt. Tack för det!
- Inte helt lätt att hitta lokalen.
- Bra seminarium med ett antal intressanta föredrag och lagom längd// klart givande totalt sett
- Bra initiativ
- Föredraget om Fornsök hade blivit bättre om det fokuserat mer på vad som kunde hittas m.hj.a "fackspecifik" sökning, dvs söksätt som inte är självklara för "gemene man" för att man behöver veta vad vissa termer betyder för att få fram ett bra sökresultat. Nu blev det mycket om sökningar som kändes självklara för alla som någonsin använt en söktjänst på internet (sökning på namn, årtal etc är ju ganska självklara kan tyckas). Det gjorde föredraget lite "långrandigt" fast ämnet och tjänsten som sådan är intressant.
Tips för framtida seminarier (rent generellt). Kanske kan man i anmälan be om svar på några "ledande frågor" med koppling till planerade föredrag, och på det sättet ge föredragshållarna en möjlighet att anpassa sitt innehåll till den planerade "åhörarskaran".
- Tycker att det var rätt så ojämn förmåga att hålla presentationer vilket spelar in mycket. Pär och Anders gjorde extra mycket av rätt så välkända ämnen vilket gör det kul och intressant medans andra inte riktigt fick till det. Mer tid skulle kunna ägnas åt museet eller en lite utställning och mingel mitt i seminariet. Lägg till en 30 min och lite prylar så blir det bra.
- Lokalen var ok men tänk på mörkläggning i framtiden så man ser bilderna bättre.
- Överlag ett intressant seminarium, lite onödigt många exempel på sökningar i fornsök kanske. Hade gärna hört mer om "enkel och ansvarsfull vrakdykning och P2:s verksamhet, UV-fotoutrustning lika så.
- Jag ser fram emot att gå med i verksamhet
- En verkligt lyckad kväll där det ena föredraget var intressantare än det andra med några toppar. Nu blev det lite improviserat kring fikat, men det var tur att det fanns och att det funkade så bra som det gjorde. Viktigt om ett evenemang ska hålla på så många timmar som det gjorde. Kvällens toppar var marinarkeologerna och kustbevakning. Två föredrag som hölls sakligt och professionellt av duktiga yrkesmänniskor. Bra initiativ och jag ser det gärna som något återkommande.
- Det var ett fantastiskt bra seminarium. Kul lokal, skön stämning, väldigt bra föredrag, varierande. Det enda jag saknade var sånt som konstruktionskännedom, någon som berättade om olika vrakupptäkter (ex S2, Sjöhästen, Lundgren om Britannic osv) . En väldigt väldigt trevlig kväll.

Kommentar: Verkar över lag som att man är mycket nöjd med den mix som kvällen erbjöd, lokalen har fått viss kritik för ljud (ingen högtalaranläggning användes) och ljus (det fanns takfönster som inte kunde täckas över som försvårade mörkläggning). Kul att upplägget över lag verkar ha blivit så rätt.Pär Ahlgren
Pär Ahlgren
2010-06-14 23:52:00
2 606 postningar

mail 
Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: