Namn: Lösen:

Alkalinitet


Eng. Alkalinity

Ett mått på en lösnings (exempelvis vatten) förmåga att tåla tillskott av hydroniumjoner, H3O+, utan att reagera med en kraftig pH-sänkning, dvs ett mått på vattnets buffertkapacitet, och refererar till mängden hydroxyljoner i en lösning.

Man kan genom att mäta alkalinitet bestämma hur känsliga bland annat sjöar och vattendrag är för försurning. Alkalinitet är ett bättre mått på föroreningsgraden än vad pH-värdet är, eftersom det referar till buffertkapaciteten.

Alkalinitet anges i enheten mekv/l (milliekvivalenter per liter) vilket motsvarar antalet millimol laddningar (e-) per liter. Eftersom HCO3-, som är den jon som man räknar alkaliniteten ifrån, är en envärt laddat jon är mmol/l lika med mekv/l. Ibland anges alkalinitet som mg HCO3-/l och då får man räkna om först till mol via jonens molvikt (61,016 g/mol) och sedan till ekvivalenter (=mol för alkalinitet).

Klass 1
Mycket hög alkalinitet
Alkalinitet >180 mg/l, >3 mekv/l
Surhetsgrad pH >6,5
Tillräcklig alkalinitet för att fortsätta behålla ett bra pH-värde

Klass 2
Hög alkalinitet
Alkalinitet 60-180 mg/l, 1-3 mekv/l
Surhetsgrad pH >6,0
Tillräcklig alkalinitet för att fortsätta behålla en bra pH-nivå

Klass 3
Måttlig alkalinitet
Alkalinitet 30-60 mg/l, 0,5-1,0 mekv/l
Surhetsgrad pH 5,5-7,5
Otillräcklig alkalinitet stabilitet och oacceptablet vid syranedfall

Klass 4
Låg alkalinitet
Alkalinitet 10-30 mg/l, 0,2-0,5 mekv/l
Surhetsgrad pH 5,0-6,0
Otillräcklig alkalinitet för stabilitet och acceptabel pH-nivå

Klass 5
Mycket låg alkalinitet
Alkalinitet <10 mg/l, <0,2 mekv/l
Surhetsgrad pH <6,0
Alkaliniteten ger oacceptabel pH-nivå


Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Alkalinitet
http://www.hvr.se/vatten/mjukt_hart.htm
http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Bedomningsgrunder-for-miljokvalitet/Grundvatten/Alkalinitet-och-forsurningspaverkan

Relaterade ord: dH Grundvatten pH Sjö Vatten




TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER