Namn: Lösen:

Bärgning


Eng. Salvaging

Kan avse upptagande av föremål från botten eller vrak, men kan även avse upptagning av föremål som flyter i vattnet, att dra flott ett fartyg som står på grund eller bogsering av haverister (ej funktionsdugliga men flytande fartyg) in till säker hamn. I dykarsammanhang avses oftast upptagande av föremål från vrak eller föremål som tappats i vattnet.

Definition enligt Sjölagen:
Sjölag (1994:1009), 16 kap. 1 § "I detta kapitel avses med
1. bärgning: varje åtgärd som vidtas för att i farvatten bistå ett fartyg eller någon annan egendom som har förolyckats eller är i fara, …
"

Lagar som reglerar bärgning:
- Sjölag (1994:1009): bärgning av fartyg
- Lag (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd: upphittade föremål i hav och sjöfartsmässigt anslutna vattendrag och sjöar
- Lag (1938-121) om hittegods: upphittade föremål i slutna vatten där lagen om sjöfynd inte gäller
- Lag (1984:983) om ensamrätt till bärgning: för att motverka konfliktintressen vid bärgning
- Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. : för bevarandet av kulturminnen under vattnet

Bärgarens skyldigheter:
En som bärgar och ägare/skepparen på fartyget som bärgning sker ifrån får automatiskt vissa skyldigheter vid bärgning, nedan några exempel:
- Sjölag (1994:1009), 16 kap. 4 §
"I förhållande till redaren och till ägaren av fartyget eller av någon annan egendom som bärgningen avser är bärgaren skyldig att
1. utföra bärgningen med tillbörlig omsorg,
2. därvid visa tillbörlig omsorg för att hindra eller begränsa miljöskada,
3. söka bistånd av andra bärgare när omständigheterna skäligen kräver det, och
4. tillåta att andra bärgare ingriper, om ingripandet av skälig anledning begärs av befälhavaren eller redaren eller av ägaren till fartyget eller till någon annan egendom som är i fara; om det visar sig att det inte fanns skälig anledning för begäran, skall ingripandet inte påverka storleken av den bärgarlön som bärgaren har rätt till.
"
- Lag (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd:
"1 § Var och en, som i saltsjön inom svensk skärgård eller vid svensk kust eller i rikets segelbara insjöar, floder eller kanaler bärgar övergivna fartyg eller skeppsvrak eller redskap eller gods, som hör till fartyg, vare sig sådant tas upp från botten eller anträffas flytande på vattnet eller uppdrivet på stranden, är skyldig att anmäla fyndet hos en polismyndighet, tjänsteman vid kustbevakningen eller tulltjänsteman. Har en tjänsteman vid kustbevakningen eller en tulltjänsteman tagit emot en sådan anmälan, skall han ofördröjligen underrätta polismyndigheten om denna. Lag (1988:439).
2 § Har fartyg under resa bärgat något, som i 1 § sägs, avlämne befälhavaren det bärgade, jämte redogörelse för omständigheterna vid bärgningen, till polismyndigheten å den svenska ort, dit han först anländer.
Anlöpes ej svensk hamn, give befälhavaren, å den utländska ort som han först anlöper, hos svensk konsul eller, där sådan ej finnes, hos annan behörig myndighet bärgningen till känna och låte, för så vitt det främmande landets lag ej annorledes stadgar, det bärgade å offentlig
auktion försäljas; insände ock till redaren redogörelse för omständigheterna vid bärgningen samt redovise honom försäljningssumman.
Redaren åligge därefter att till närmaste polismyndighet avlämna de insända medlen jämte sagda redogörelse. Lag (1984:984).

8 § Underlåter bärgare att göra sådan anmälan, som i 1 § sägs, eller underlåter befälhavare eller redare att, på sätt i 2 § är föreskrivet, tillkännagiva vad bärgat blivit, eller förskingrar eller undandöljer befälhavare eller redare något av de influtna medlen, straffes efter allmän lag.
"

Utdrag ur svensk bärgningshistoria:
1628 – Ett bärgningskontrakt utfärdas på Wasa, tre dagar efter förlisningen
1663 – Hans Albrecht von Treuleben fick bärningsprivilegium (ensamrätt) “att från sjöbotten upptaga, vad som var nedsjunket och förlorat”
1664 – Bärgning av kanoner sker från Wasa görs av H A von Treileben och Andreas Peckell
1667 – Kung Karl XI antar en sjölag som reglerar bärgning av sjunket gods och fartyg
1682 – Georg Coberton övertar Treulebens bärgningsprivilegium
1692 – Södra Bergningskompaniet bildas med monopol på bärning från Skåne till Bohuslän
1698 – Södra Bergningskompaniet får förlängt monopol på 10 år av Karl XII
1729 – Norra Dykeri- & Bergnings-Companiet bildas av Mårten Triewald
1734 – Riksdagen ger norra och södra bärgningskompanierna ensamrätt till bärgning av sjunket gods, grundstötta fartyg och fartyg som sitter fast i is
1741 – Rådstufvu- & Sjö-Rätterne får beslutsrätt i bärgningstvister
1802 – Ett nytt reglemente rörande dykeri- och bärningsverksamhet utkommer
1803 – Det nybildade “Förvaltning af Sjö-Ärendena” får ansvar för tillsyns över bärgningsverksamhet
1864 – En ny sjölag antas som även reglerar bärgning
1869 – Bergnings- & Dykeri AB Neptun bildas
1910 – Dykeri- & Bärgningsaktiebolaget S. Olschanski bildas
1921 – Sprängning och bärgning av svartek från vraket av Riksäpplet vid Dalarö
1922 – Dykeri- & Bärgningsaktiebolaget S. Olschanski avvecklas
1961 – Regalskeppet Vasa bärgas i Stockholm ström
1986 – Bärgningsbolaget Neptun avvecklas efter drygt 100 års verksamhet

Åsikter och diskussioner
 • Lagar gällande internationellt vatten
 • Bärgningsrätt?
 • En vrakbärgningsfråga
 • Vrakkurs... Bärgning
 • Bärga från vrak! Gränsen för moralen. (Del 2)
 • Bärga från vrak! Okej eller inte? (Del 1.)
 • Ni som plockar saker på vrak

  Externa länkar:
  Sjölag (1994:1009)
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Sjolag-19941009_sfs-1994-1009/
  Lag (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1918163-med-vissa-besta_sfs-1918-163
  Lag (1938-121) om hittegods
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1938121-om-hittegods_sfs-1938-121/
  Lag (1984:983) om ensamrätt till bärgning
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1984983-om-ensamratt-ti_sfs-1984-983/
  Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Rubriken-upphor-att-galla-U2_sfs-1988-950

  IMO om bärgning på internationellt vatten http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Salvage.aspx
  IMO, International Convention On Salvage, 1989
  http://www.jus.uio.no/lm/imo.salvage.convention.1989/doc.html
  Wikipedia (eng) om bärgning
  http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_salvage

  Relaterade ord: Artefakt Bärgarlön Förlisning Grundstötning Haveri Lyftsäck Marinarkeologi Sjöfynd Sökmetod Vrak
  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER