Namn: Lösen:

Båt


Eng. Boat. Ty. Boot

En båt är en farkost avsedd för färd på vatten som drivs av paddlar, åror, segel, skovelhjul, propeller eller vattenjet.

Definitioner:
I normalt språkbruk används orden båt, skepp och fartyg mer eller mindre som synonymer men i vissa sammanhang så särskiljer man på dessa begrepp och brytgränsen mellan båt, skepp och fartyg är då oklar och beror på vem eller vilka källa man konsulterar, exempelvis kallas det ofta "fiskebåt" även om fartyget är längre än 12 m. Dessutom så kan man lida skeppsbrott med både båt och skepp, och bli skeppsbruten från både förlist båt och skepp.
 • Sjölag (1994:1009), 1 kap, 2 §: "Fartyg, vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter, betecknas skepp. Annat fartyg kallas båt."
 • Lag (1988-950) om kulturminnen mm (KML): Lagen nämner inte båtar, utan språkbruket är enbart "skeppvrak" för vrak och "fartyg" för de som fortfarande flyter.
 • Lag (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd, 1 §: "Var och en, som i saltsjön inom svensk skärgård eller vid svensk kust eller i rikets segelbara insjöar, floder eller kanaler bärgar övergivna fartyg eller skeppsvrak eller redskap eller gods, som hör till fartyg, vare sig sådant tas upp från botten eller anträffas flytande på vattnet eller uppdrivet på stranden, är skyldig att anmäla fyndet hos en polismyndighet, tjänsteman vid kustbevakningen eller tulltjänsteman."
  Lagen använder precis som KML "fartyg" för de som flyter och "skeppsvrak" för vrak.
 • Lag (1984:983) om ensamrätt till bärgning, 6 §: "För vissa skeppsvrak och vissa föremål gäller bestämmelserna i lagen (1988:950) om kulturminnen m. m. Lag (1988:952)."
  Lagen skiljer inte heller på skepp och båt, utan kallar vrak för "skeppsvrak".
 • Brottsbalk (1962:700), 12 kap 3 §: "Den som åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller annan sådan ofärd och därigenom....
  Lagen använder ordet "skeppsbrott" och gör inte skillnad på om det är skepp eller båt.
 • Mervärdesskattelag (1994:200):
  13 a § -Med nya transportmedel förstås
  1. motordrivna marktransportmedel…
  2. fartyg vars längd överstiger 7,5 meter, utom sådana fartyg
  som anges i 3 kap. 21 och 22 §§, om de omsätts inom tre månader
  efter det att de första gången tagits i bruk eller före
  omsättningen har färdats högst 100 timmar, och
  3. luftfartyg…

  3 kap 21 § - Från skatteplikt undantas omsättning av
  1. skepp för yrkesmässig sjöfart eller yrkesmässigt fiske,
  2. fartyg för bogsering eller bärgning,

  6. …Undantaget för skepp för yrkesmässigt fiske gäller alla skepp, som säljs eller införs för sådant fiske, oavsett om skeppet är särskilt anordnat för detta ändamål eller inte.
  Undantaget gäller inte för skepp, som är sådana farkoster för vilka förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till huvuduppgiften. Undantaget gäller inte heller omsättning eller import av flodsprutor, pontonkranar, flytdockor och andra farkoster som hänför sig till tulltaxenummer 89.05 och som inte är bärgningsfartyg.
  Med yrkesmässig sjöfart avses även transport med skepp av eget gods. Med skepp för yrkesmässig sjöfart jämställs luftkuddefarkoster för yrkesmässig person- eller godsbefordran…

  Lagen nämner inte båt och verkar inte heller skilja mellan begreppen fartyg och skepp, möjligtvis att man drar en gräns vid 7,5 m för båt, eftersom man utelämnar dessa fartyg.
 • Skatteverket, Återbetalningsansökan 771 Båt/Skepp:
  "Vad avses med fartyg, skepp och båt?
  - Med fartyg avses både skepp och båtar.
  - Skepp har ett skrov vars största längd är minst 12 meter
  och vars största bredd är minst 4 meter.
  - Alla övriga fartyg är båtar.
  "
 • Folkligt 1: En liten, smal och öppen farkost kan kallas för båt. En stor, kraftig och däckad farkost kan kallas för skepp.
 • Folkligt 2: Allting kortare än 10 m kan kallas båt. Allting längre än 20 m brukar kallas skepp. Mellan 10 och 20 m kan vara antingen eller.

  Se fartyg för mer information.

  Externa länkar:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%A5t

  Relaterade ord: Fartyg Sjöterm Skepp
  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER