Namn: Lösen:

Bental


Sv. Bentisk

Beteckning för det som finns på botten.

Zonen
Bentalen är den bentiska zonen i sjö eller havsområde. Bentalen består av den nedre delen av strandzonen, där solljuset fortfarande kan tränga ner men som gränsar till den icke solbelysta bottnen, samt hela den icke solbelysta delen av sjö- eller havsbottnen. Bentisk betyder bottenlevande eller "på bottnen".

Djuren & växtliv
Bentiska organismer är de organismer (växter & djur) som lever på bottnarna i hav, sjöar och vattendrag.
Bentos är beteckningen på bottenlevande organismer, alltså de bentiska organismerna. Bottenlevande växter kallas fytobentos, bottenlevande djur kallas för zoobentos och mikroskopiska bottenlevande organismer kallas mikrobentos.

Relaterade ord: Abyssal Abyssopelag Ackumulationsbotten Afotisk zon Batyal Batypelag Bentos Bioturbation Djup Djuphav Djuphavsgrav Djuphavsslätt Epibentisk Epilitoral Epipelag Erosionsbotten Eufotisk zon Fotisk zon Grundhav Hadal Hav Infauna Interstitial fauna Kompensationsdjup Kontinentalbrant Kontinentalhylla Kritiskt djup Litoral Marinbiologi Mesopelagal Oceanografi Pelag Skymningszon Sublitoral Substrat Supralitoral
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER