Namn: Lösen:

Enskilt vatten


Vattenområde inom svenskt sjöterritorium där allmän fiskerätt INTE gäller.

Fiskelag (1993:787)
- "2 § Vad som föreskrivs i denna lag om fiske i allmänt vatten gäller även fiske i den ekonomiska zonen med de begränsningar som föranleds av lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Vad som menas med allmänt och enskilt vatten framgår av lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde."
- "11 § Den som har fiskerätt i enskilt vatten får inte vägras tillstånd att sträcka fast redskap från det enskilda vattnet vidare ut i allmänt vatten, om det kan ske utan skada för andra fiskande eller annat beaktansvärt intresse."
- "12 § Tillstånd att sträcka fast redskap från enskilt vatten vidare ut i allmänt vatten behövs inte
1. vid kusten i Norrbottens län,
2. vid kusten i Kalmar län söder om Kråkelund,
3. vid östra kusten i Blekinge län (norr om Torhamnsudde) och öster om en linje dragen från Torhamnsudde över Videskärs nordspets och Ungskärs sydspets till Utlängans sydspets, och
4. vid Skånes östra och södra kuster.
Det fasta redskapet får dock inte i något fall sträckas ut i allmänt vatten mer än 200 meter från den kurva för tre meters djup som följer stranden vid fastlandet eller vid en ö av minst 100 meters längd.

- "29 § Om den som har fiskerätt i enskilt vatten i strid med allmänna intressen vansköter fisket genom att fiska i alltför stor omfattning eller genom att låta bli att fiska, får länsstyrelsen förelägga honom att bedriva fisket på ett sätt som behövs för att avhjälpa vanskötseln. Om någon annan än ägaren har fiskerätten, får föreläggandet ändå riktas mot ägaren."

Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde
- ”1 § Vattenområde i havet är allmänt (allmänt vatten), där det ej ingår i fastigheterna (enskilt vatten).

Lag (1981:533) om fiskevårdsområden
- "1 § I syfte att samordna fiskets bedrivande och fiskevården och
främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen kan enligt
denna lag fiske som tillhör eller utgör två eller flera fastigheter
sammanföras till ett fiskevårdsområde och fiskerättsinnehavare
inom detta bilda en fiskevårdsområdesförening. Föreningens
verksamhet får inte omfatta fiske som enligt fiskelagen (l993:787)
får bedrivas i enskilt vatten utan stöd av enskild fiskerätt.
"

Relaterade ord: Allmänt vatten Brackvatten Bräckt vatten Dagvatten Fiske Fiskeredskap Fiskevatten Fiskådra Havsvatten Inre vatten Kustvatten Sjövatten Vatten Vattenbruk Vattenförbund Vattenområde
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER