Namn: Lösen:

Fartygsregister


Allmänt:
I Sverige förs en förteckning över alla svenskregistrerade fartyg i det så kallade fartygsregistret, vilken regleras i Fartygsregisterförordning (1975:927). Registermyndighet var tidigare Stockholms Tingsrätt, men är numera Transportstyrelsen.

Syfte:
Syftet med registret är att tillhandahålla uppgifter för:
1 - Verksamhet som staten ansvarar för (registrering av egendom, underrättelseskyldighet eller annan verksamhet som förutsätter tillgång till informationen i registret),
2 - förvärv eller avyttring av fartyg,
3 - kreditgivning, försäkringsgivning eller annan verksamhet som förutsätter tillgång till informationen i registet.

Omfattning:
Registret omfattar två delar, skeppsdelen som omfattar alla fartyg större än 12x4 m (både privata och kommersiella) med undantag av statliga fartyg som bara registreras som ansvarig myndighet begär det, samt båtdelen som är en förteckning över fiskefartyg.

Skeppslista:
En lista som ges ut av Transportstyrelsen och som omfattar registrerade fartyg (samt fartyg vars namn fått förbehåll i listan och vissa oregistrerade fartyg som tas med).
För varje registrerat skepp och varje båt i skeppslistan anges registerbeteckning, namn, art, hemort, byggnadsår och byggnadsland, byggnadsmaterial, största längd och största bredd, brutto- och nettodräktighet, dödvikt, djupgående, maskineri, maskinstyrka, klassificeringsanstalt samt ägare eller huvudredare (vid flera ägare tas endast en upp i listan). För fiskeskepp och fiskebåtar redovisas också distriktsbeteckning och hemmahamn.
För dykare kan skeppslistan vara intressant när man söker uppgifter om vrak.

Nationalitetshandlingar:
Baserat på uppgifterna i registret utfärdas nationalitetscertifikat för skepp och nationalitetsbevis för båtar.
Nationalitetscertifikat
1. Namn,
2. registerbeteckning,
3. hemort,
4. byggnadsår, och
5. brutto- och nettodräktighet,
6. största längd och största bredd.
Nationalitetsbevis
1. Namn, om det är antecknat i registret,
2. registerbeteckning,
3. hemort,
4. byggnadsår,
5. byggnadsmaterial,
6. art, och
7. största längd och största bredd.

Fartygsregistrets skeppsdel:
Här registreras alla fartyg som är större än 12x4 m.
Avdelningen för identifieringsuppgifter
1. Registerbeteckning,
2. fiskeskepps distriktsbeteckning,
3. namn, och
4. IMO-identifikationsnummer.
Avdelningen för uppgifter om skeppet
1. Art,
2. hemort och fiskeskepps hemmahamn,
3. byggnadsår och byggnadsland,
4. byggnadsmaterial,
5. största längd och största bredd samt brutto- och nettodräktighet,
6. dödvikt och djupgående,
7. maskineri, maskinstyrka och, för fiskeskepp, maskinens drivmedel,
8. klassificeringsanstalt, och
9. uppgift om fiskeskepp är däckat eller odäckat.
Avdelningen för registreringsförhållanden
1. Inskrivningsdag och dagboksnummer för anmälan för registrering eller avregistrering,
2. beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller avregistrering, om beslutsdagen är en annan än den då anmälningen upptagits,
3. beslut som ej innefattar bifall till anmälan,
4. avregistreringsgrund, som inträtt men ej genast kan föranleda avregistrering, samt beslut om avregistrering i anslutning till framtida registrering utomlands, och
5. uppgift om besvär över beslut angående registrering eller avregistrering samt om lagakraftvunnet beslut i anledning av besvären.
Avdelningen för ägare
1. Sökandens eller, om inskrivning sökes för annan, dennes person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress samt för utlänning nationalitet,
2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inskrivning,
3. förvärvets omfattning och art samt förvärvsdagen,
4. beslut som innefattar bifall till ansökan om inskrivning, om beslutsdagen är en annan än den då ansökningen upptagits,
5. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inskrivning,
6. hänvisning till ny förvärvares ansökan om inskrivning och omfattningen av dennes förvärv, om ansökningen ej bifallits,
7. hänvisning till inskrivning av nytt förvärv och omfattningen därav, om förvärvet är förenat med villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är att jämställa därmed,
8. namnändring för ägare,
9. uppgift om förvärvet är ofullbordat,
10. uppgift om förvärvet är förenat med villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap. 27 § sjölagen (1994:1009), och
11. uppgift om överklagande av beslut angående förvärvsinskrivning samt om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet.
Avdelningen för huvudredare
1. Huvudredarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns,
namn och postadress samt för utlänning nationalitet.
Avdelningen för inteckningar:
1. Intecknings belopp med siffror samt uppgift om valuta eller värdeenhet,
2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inteckning,
3. beslut som innefattar bifall till ansökan, om beslutsdagen är en annan än den då ansökningen upptagits,
4. beslut som ej innefattar bifall till ansökan,
5. vid anteckning om innehav av pantbrev, hänvisning till dagboken samt innehavarens namn och postadress eller, om ägaren skall antecknas enligt 3 kap. 33 § sjölagen (1994:1009), hänvisning till denne,
6. uppgift om förnyelse, nedsättning, dödning eller annan förändring av inteckning eller utbyte av pantbrev, och
7. uppgift om överklagande av beslut angående inteckning samt om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet.
Avdelningen för anteckningar
1. Anmälan om partrederiavtal enligt 5 kap. 1 § sjölagen (1994:1009) samt hänvisning till dagen för anmälan,
2. anmälan om andelsövergång i partrederi enligt 5 kap. 14 § sjölagen, om inskrivning inte sökts för förvärvet, samt hänvisning till dagen för anmälan,
3. uppgift om och i vilket avseende införing i registret rättats, och
4. uppgift om förhållanden som eljest enligt lag eller annan författning skall antecknas i registret och som ej skall införas i annan avdelning. Förordning (2006:1178).

Fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel:
Här registreras skepp som är under byggnad.
Avdelningen för uppgifter om skeppsbygget
1. Art,
2. byggnadsvarv och byggnadsplats,
3. byggnadsmaterial,
4. största längd och största bredd,
5. dödvikt och djupgående, och
6. maskineri.
Avdelningen för registreringsförhållanden
1. Inskrivningsdag och dagboksnummer för anmälan för registrering eller avregistrering,
2. beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller avregistrering, om beslutsdagen är en annan än den då anmälningen upptagits,
3. beslut som ej innefattar bifall till anmälan,
4. avregistreringsgrund, som inträtt men ej genast kan föranleda avregistrering, samt beslut om avregistrering i anslutning till framtida registrering utomlands, och
5. uppgift om besvär över beslut angående registrering samt om lagakraftvunnet beslut i anledning av besvären.
Avdelningen för ägare
1. Sökandens eller, om inskrivning sökes för annan, dennes person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress samt för utlänning nationalitet,
2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inskrivning,
3. förvärvets omfattning och art samt förvärvsdagen,
4. beslut som innefattar bifall till ansökan om inskrivning, om beslutsdagen är en annan än den då ansökningen upptagits,
5. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inskrivning,
6. hänvisning till ny förvärvares ansökan om inskrivning och omfattningen av dennes förvärv, om ansökningen ej bifallits,
7. hänvisning till inskrivning av nytt förvärv och omfattningen därav, om förvärvet är förenat med villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är att jämställa därmed,
8. namnändring för ägare,
9. uppgift om förvärvet är ofullbordat,
10. uppgift om förvärvet är förenat med villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap. 27 § sjölagen (1994:1009), och
11. uppgift om överklagande av beslut angående förvärvsinskrivning samt om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet.
Avdelningen för huvudredare
1. Huvudredarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress samt för utlänning nationalitet, och
2. namnändring för huvudredare.
Avdelningen för inteckningar
1. Intecknings belopp med siffror samt uppgift om valuta eller värdeenhet,
2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inteckning,
3. beslut som innefattar bifall till ansökan, om beslutsdagen är en annan än den då ansökningen upptagits,
4. beslut som ej innefattar bifall till ansökan,
5. vid anteckning om innehav av pantbrev, hänvisning till dagboken samt innehavarens namn och postadress eller, om ägaren skall antecknas enligt 3 kap. 33 § sjölagen (1994:1009), hänvisning till denne,
6. uppgift om förnyelse, nedsättning, dödning eller annan förändring av inteckning eller utbyte av pantbrev, och
7. uppgift om överklagande av beslut angående inteckning samt om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet.
Avdelningen för anteckningar
1. Anmälan om partrederiavtal enligt 5 kap. 1 § sjölagen (1994:1009) samt hänvisning till dagen för anmälan,
2. anmälan om andelsövergång i partrederi enligt 5 kap. 14 § sjölagen, om inskrivning inte sökts för förvärvet, samt hänvisning till dagen för anmälan,
3. uppgift om och i vilket avseende införing i registret rättats, och
4. uppgift om förhållanden som eljest enligt lag eller annan författning skall antecknas i registret och som ej skall införas i annan avdelning. Förordning (2006:1178).
Vid anmälan av skeppsbygge för registrering skall uppgift lämnas om
1. Byggnadsnummer eller annan sådan beteckning på skeppsbygget och, där sådant finns, IMO-identifikationsnummer,
2. de förhållanden som enligt 3 § skall införas i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel,
3. ägares och huvudredares person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress,
4. överlåtares eller annan fångesmans namn och postadress,
5. omfattning och art av ägares förvärv,
6. förvärvsdag,
7. villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är att jämställa därmed,
8. villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap. 27 § sjölagen (1994:1009), och
9. partrederiavtal som tidigare anmälts till registermyndigheten enligt 5 kap. 1 § sjölagen.
Utföres bygget utan beställning skall det uppges.

Fartygsregistrets båtdel:
Här registreras alla registreringspliktiga båtar, dvs fiskebåtar.
Avdelningen för identifieringsuppgifter
1. Registerbeteckning,
2. fiskebåts distriktsbeteckning, och
3. namn.
Avdelningen för uppgifter om båten
1. Art,
2. hemort och fiskebåts hemmahamn,
3. byggnadsår och byggnadsland,
4. byggnadsmaterial,
5. största längd och största bredd samt brutto- och nettodräktighet,
6. dödvikt och djupgående,
7. maskineri, maskinstyrka och, för fiskebåt, maskinens drivmedel,
8. klassificeringsanstalt, och
9. uppgift huruvida fiskebåt är däckad eller odäckad samt huruvida den såsom särskild utrustning är försedd med ekolod (vertikalt eller horisontellt), utrustning för radiopejling, radar, navigator eller autopilot.
Avdelningen för registreringsförhållanden
1. Dag, och dagboksnummer för beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller avregistrering.
Avdelningen för ägare
1. Sökandens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress samt för utlänning nationalitet,
2. dag och dagboksnummer för beslut som innefattar bifall till anmälan för anteckning av förvärv, och
3. förvärvets omfattning och art samt förvärvsdagen.
Avdelningen för huvudredare
1. Huvudredarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress samt för utlänning nationalitet, och
2. namnändring för huvudredare.
Avdelningen för anteckningar
1. anmälan om partrederiavtal enligt 5 kap. 1 § sjölagen (1994:1009) samt hänvisning till dagen för anmälan,
2. anmälan om andelsövergång i partrederi enligt 5 kap. 14 § sjölagen, om förvärvet inte anmälts för anteckning i registret, samt hänvisning till dagen för anmälan om andelsövergången,
3. uppgift om att nationalitetshandling har utfärdats för båten, och
4. uppgift om förhållanden som eljest enligt lag eller annan författning skall antecknas i registret och som ej skall införas i annan avdelning.

Externa länkar:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1975:927

Relaterade ord: Bruttoregisterton Båt Fartyg Nettoregisterton Registerton Skepp Skeppslista Skeppsmätning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER