Namn: Lösen:

Försaltning


Sv. Saltanrikning.

Begreppet försaltning används för flera tillstånd där mark eller vatten har fått kraftigt ökad salthalt. Försaltning har alltid med vatten att göra.

Mark
Försaltning av mark uppkommer i torra eller halvtorra områden, med konstant lite nederbörd eller mycket varierande nederbördsmängder samt kraftig vattenavdunstning.
Låg luftfuktighet, hög temperaturer och hög vindhastighet i ett område kan göra att markvattnet rör sig uppåt mot markytan och salter fälls ut och koncentreras vid markytan.

Sjöar
Sjöar kan försaltas till följd av att uttaget av vatten är alltför stort, oftast för konstbevattning av odlad mark, men även dridksvatten uttag kan bidra.

Vattendrag
Om flödet i ett vattendrag minskar, exempelvis genom att uttaget av vatten uppströms är för stort, kan saltare vatten från havet tränga in i en flodmynning och orsaka försaltning av flodmynningsområdet.

Grundvatten
När man i och runt tätorter, turistorter och industriområden i kustzonen konstant överutnyttjar grundvattenmagasin, exempelvis för dricksvattenuttag, så kraftigt att grundvattennivåerna sänks och nybildningen av vatten inte sker i samma takt, då kan istället saltare havsvatten tränga in i grundvattenförande skikt (saltvatteninträngning).

Se även: Salinitet, Saltsjö


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER