Namn: Lösen:

Harpun


Eng. Harpoon

En harpun är ett spjut som är försett med hulling och som används vid jakten på fiskar, valar, sälar och andra vattenlevande djur.
Själva harpunspetsens hullingar göra att spetsen fastnar i djuret, på många harpuner lossnar sedan spetsen på skaftet, men är dock fäst i en lina som gör att jägaren kan hala in det fångade djuret eller hålla fast det för avlivning.

Den finns harpuner för att kasta/stöta med handen (exempelvis eskimåer), att skjuta med gevär (används av dykare) och med kanon (ex valjakt).

Om en harpun förses med flera spetsar kallas det för ljuster (en projektil till ett harpungevär kallas dock harpun även om den har flera spetsar), vilket har används inom exempelvis ål- och bäverjakt. De flera spetsarna gör det lättare att träffa ett litet mål, men det krävs samtidigt mer kraft att få genom huden på djuret.

Harpuner av ben eller horn har förekommit som jaktredskap sedan stenåldern

Jakt med harpun är fördjudet i Sverige (men exempelvis inte i Norge), och harpungevär klassas som vapen och är licenspliktigt om det uppfyller vissa kriterier. Även om harpuner är olagliga att jaga med, så är de inte olagliga att använda till exempelvis precisionsskytte, och man kan få licens för att man exempelvis jagar i Norge men bor i Sverige. Det spelar ingen roll om man har en handhållen harpun eller ett harpungevär, det är lika förbjudet att jaga både fisk, kräftdjur och blötdjur – brott mot förbudet. Olaga innehav eller missbruk av licens kan leda till fängelse.

Vapenlag (1996:67)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:67

1 kap. Lagens tillämpningsområde

2 § Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel.

7 § Denna lag gäller inte
a) hagel och andra massiva kulor,
b) projektiler avsedda för armborst eller för luft-, kolsyre-, fjäder- eller harpunvapen,
c) kolsyrepatroner,


2 kap. Tillstånd och register

1 § Tillstånd krävs för att

Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år, om vapnet är ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för målskjutning eller ett harpunvapen och om det har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen (effektbegränsade vapen). …


5 kap. Förvaring och transport av skjutvapen och ammunition

1 § Den som innehar skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta
hand om egendomen och hålla den under sådan uppsikt att det inte
finns risk för att någon obehörig kommer åt den.


2 § När skjutvapen inte brukas, skall de förvaras i
säkerhetsskåp eller i något annat lika säkert
förvaringsutrymme.
Trots vad som sägs i första stycket får effektbegränsade
skjutvapen samt sådana föremål som enligt 1 kap. 3 § jämställs
med skjutvapen förvaras på annat betryggande sätt så att det
inte finns risk för att någon obehörig kommer åt dem.
Ammunition skall förvaras under säkert lås eller på något annat
lika betryggande sätt. Lag (2000:147).


9 kap. Straff och förverkande

1 § Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till
det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte
har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst
ett år.
Om brottet är grovt döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst
sex månader och högst fyra år.
Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa,
döms till böter eller fängelse i högst sex månader.


2 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet
a) missbrukar rätten att inneha ett skjutvapen genom att
använda det för något annat ändamål än det som han eller hon är
berättigad till,


Vapenförordning (1996:70)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:70

1 kap. Inledande bestämmelser

2 §…
Ett harpunvapen skall anses ha en sådan begränsad effekt som avses i 2 kap. 1 § vapenlagen, om harpunen är avsedd att drivas ut med endast en gummikabel och avståndet mellan vapnets framkant och uttag för harpunens upphakning i vapnets stomme inte är längre än 50 centimeter. Förordning (2006:509).


13 kap. Anmälningsskyldighet,
5 § Föreskrifterna om anmälningsskyldighet i 4 § gäller inte
1. …,
2. kolsyre-, luft-, fjäder- och harpunvapen,


Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1716

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om 1. fiske och vattenbruk inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon,
2. fiske från svenska fartyg utanför Sveriges ekonomiska zon,


2 kap. Fisket och vattenbruket

6 § Fiske får inte bedrivas med gift, sprängämnen eller andra bedövande eller dödande ämnen, elektrisk ström, skjutvapen eller sådana redskap som fisken kan spetsas med. Fiske med ålsax, vars tänder är högst sex millimeter, är dock tillåtet.
Huggkrok får användas för att bärga fisk som har fångats med andra redskap.


Fiskelag (1993:787)

4 § Vad som i lagen sägs om fisk gäller även vattenlevande blötdjur
och vattenlevande kräftdjur.


7 §…
Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörliga redskap som
är utrustade med lina och högst tio krokar.


45 § …
Fiskeredskap som använts eller medförts vid brott enligt denna lag skall förklaras förverkade, om det inte är oskäligt.
Detsamma gäller fiskefartyg och andra hjälpmedel om det behövs för att förebygga brott.


Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Harpun
http://en.wikipedia.org/wiki/Harpoon
http://www.ne.se/harpun

Relaterade ord: Dykutrustning Harpungevär Ljuster UV-jakt
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER