Namn: Lösen:

Harpungevär


Eng. Speargun

Anordning för att genom gas (exempelvis tryckluft eller kolsyrepatron) eller fjädermekanism (exempelvis gummiband) skjuta iväg en harpun (en udd) eller ljuster (flera uddar).

Om ett harpungevär anses ha begränsad effekt, dvs bara drivs av en gummikabel och avståndet mellan harpungevärets framkant och bakänden på harpunen/ljustret i uppspänt läge inte är längre än 50 cm, så är det licensfritt. Faller det utanför dessa ramar så krävs vapenlicens för att inneha harpungevär.
UV-jakt med harpungevär är dock förbjudet i Sverige, men man kan exempelvis beviljas licens för att jaga i Norge där UV-jakt med harpungevär är lagligt.

Se harpun för mer information.

Vapenlag (1996:67)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:67

1 kap. Lagens tillämpningsområde

2 § Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel.

7 § Denna lag gäller inte
a) hagel och andra massiva kulor,
b) projektiler avsedda för armborst eller för luft-, kolsyre-, fjäder- eller harpunvapen,
c) kolsyrepatroner,


2 kap. Tillstånd och register

1 § Tillstånd krävs för att

Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år, om vapnet är ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för målskjutning eller ett harpunvapen och om det har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen (effektbegränsade vapen). …


5 kap. Förvaring och transport av skjutvapen och ammunition

1 § Den som innehar skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta
hand om egendomen och hålla den under sådan uppsikt att det inte
finns risk för att någon obehörig kommer åt den.


2 § När skjutvapen inte brukas, skall de förvaras i
säkerhetsskåp eller i något annat lika säkert
förvaringsutrymme.
Trots vad som sägs i första stycket får effektbegränsade
skjutvapen samt sådana föremål som enligt 1 kap. 3 § jämställs
med skjutvapen förvaras på annat betryggande sätt så att det
inte finns risk för att någon obehörig kommer åt dem.
Ammunition skall förvaras under säkert lås eller på något annat
lika betryggande sätt. Lag (2000:147).


9 kap. Straff och förverkande

1 § Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till
det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte
har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst
ett år.
Om brottet är grovt döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst
sex månader och högst fyra år.
Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa,
döms till böter eller fängelse i högst sex månader.


2 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet
a) missbrukar rätten att inneha ett skjutvapen genom att
använda det för något annat ändamål än det som han eller hon är
berättigad till,


Vapenförordning (1996:70)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:70

1 kap. Inledande bestämmelser

2 §…
Ett harpunvapen skall anses ha en sådan begränsad effekt som avses i 2 kap. 1 § vapenlagen, om harpunen är avsedd att drivas ut med endast en gummikabel och avståndet mellan vapnets framkant och uttag för harpunens upphakning i vapnets stomme inte är längre än 50 centimeter. Förordning (2006:509).


13 kap. Anmälningsskyldighet,
5 § Föreskrifterna om anmälningsskyldighet i 4 § gäller inte
1. …,
2. kolsyre-, luft-, fjäder- och harpunvapen,


Åsikter och diskussioner:
 • Undervattensjakt.
 • Jaga med harpungevär? Tillåtet i Sverige?
 • Harpunjakt
 • Liscens för harpun
 • Harpunering
 • Harpunering!
 • Harpun!
 • Omröstning-Borde harpunjakt tillåtas i SE?
 • Dags att tillåta UV-jakt?
 • Harpun jakt i svenska vatten?
 • Harpun?

  Tidigare omröstning om legalisering av harpunfiske i Sverige på dykarna.nu under 2005:
  http://www.dykarna.nu/vote/result.asp?questionId=50

  Relaterade ord: Dykutrustning Harpun Ljuster UV-jakt
  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER