Namn: Lösen:

Hav


Definition

Hav är det sammanhängande vattenområde som avskiljer kontinenterna eller någon del av detta område.

Generellt

Haven täcker 70,8 procent av jordens yta och består av omkring 1.350.000.000 km³ vatten. Medeldjupet i haven är omkring 3.800 meter, vilket betyder att omkring 60 % av haven utgörs av djuphav. Det största djupet är Mindanaodjupet i Filippinergraven som når 11 516 meter under havsytan.
Salthalten i havsvatten är i genomsnitt 35 gram per liter (ungefär 3,5%), men varierar lokalt.

Ofta talar man om de större haven som världshav eller oceaner. Dessa oceaner uppdelas dock ofta i mindre bihav, som i sin tur kan uppdelas i medelhav eller randhav. Några exempel på bihav är Östersjön, som är ett medelhav, och Arabiska havet, som är ett randhav. Andra hav kallas bara bukter, till exempel Bengaliska bukten.

Havens utseende speglas av kontinenternas rörelser (plattektoniken) och förändras i takt med att spridningszoner på havsbottnen ökar havens yta, eller kollisionszoner pressar haven samman och minskar dess yta. Hav som en gång funnits på jorden, men som i dag inte finns i samma form kallas för paleohav, till exempel Iapetushavet och Panthalassa.

Förutsättning för liv

Livet på jorden tros av en del ha börjat i haven. Det är tillgången på vatten som varit förutsättningen för liv på jorden och än i dag lever omkring 40 procent av jordens befolkning i närheten av havet.

Zoner

Pelagiska zonen (pelagialen eller "vattenpelaren") kallas den del av haven som inte har direkt kontakt med kuster eller havsbotten.
- Epipelagiska zonen (0–200 meter) — Den zon som nås av solljuset och därför den zon där de flesta av havens växt- och djurarter lever.
- Mesopelagiska zonen (200–1 000 meter) — "Skymningszonen" där haven övergår till kompakt mörker.
- Batypelagiska zonen (1 000–4 000 meter) — hit når inget solljus alls och inga växter kan överleva här.
- Abyssopelagiska zonen (4 000–över havsbotten) — hit ned når inget solljus alls och de flesta arter som lever här är blinda och färglösa.
- Hadopelagiska zonen (det fria vattnet i djuphavsgravarna, ned till 10 000 meter) — en zon som fortfarande är i princip helt okänd men inte livlös.

Bentiska zonen (bentalen, bentos) är den zon som omfattas av havsbotten, växter i denna zon kallas fytobentos och djuren för zoobentos.
- Litoralen (tidvattenzon) ligger mellan hög- och lågvattenstånden.
- Supralitoralen ("stänkzonen" eller "svarta bältet") där bland annat svartbältsbakterier lever.
- Sublitoralen under litoralzonen där bland annat växter som inte tål långa perioder av uttorkning lever.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hav

Relaterade ord: Abyssal Abyssopelag Afotisk zon Batyal Batypelag Bental Bihav Divergens Djuphav Djuphavsgrav Djuphavsslätt Epilitoral Epipelag Eufotisk zon Fotisk zon Grundhav Hadal Havsväsen Ishav Kompensationsdjup Kontinentalbrant Kontinentalhylla Konvergens Kritiskt djup Kust Kustnära Litoral Medelhav Mesopelagal Ocean Oceanografi Off shore Off-shore-dykning Pelag Randhav Salinitet Saltvatten Sjö Skymningszon Stilla Havet Ström Sublitoral Supralitoral Uppvällning Vatten Våg Öppet hav
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER