Namn: Lösen:

Strandskydd


Allmänt:
Lagtext som skall förhindra att stränderna blir privat mark och att allmänheten får svårt att komma åt stranden och vattnet.
Bestämmelser om strandskydd finns i Plan- & Bygglagen (PBL) och i Miljöbalken. De har som syfte att ge allmänheten tillgång till platser för bad och friluftsliv vid hav, insjöar och andra vattendrag.
Enligt de generella reglerna får en markägare bygga inom 100 meter från strandlinjen bara om kommunen ger dispens från strandskyddet. Där utvidgat strandskydd införts krävs dispens för att få bygga inom 300 meter från strandlinjen.
Närmare detaljer om det lokala strandskyddet kan återfinnas hos kommuner och Länsstyrelser, det är exempelvis lättare att få dispens i glesbefolkade kommuner med mycket strand.

Särskilda skäl för strandskyddsdispens:
- Att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
- Uppförande av komplementbyggnad i nära anslutning till huvudbyggnaden.
- Uppförande av ersättningsbyggnad. Ansökan bör inkomma inom ett år från brandtillfället eller rivningen.
- Att den aktuella platsen är avskuren från stranden och därför saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv.
- Lucktomt som förlorat sin betydelse för allmänheten. Lucktomter kan dock vara viktiga att ha kvar som spridningskorridorer för växt- och djurliv.
- Anläggning avsedd för det rörliga friluftslivets behov. Båthamnar, båtbryggor, båthus, pirar m.m. De bör dock inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde.

Exempel på icke godtagbara skäl för dispens:
- Att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.
- Att hänvisa till personliga skäl, som återflyttning till gamla hemtrakter eller föräldrars/barns önskan om bosättning nära övrig familj.
- Att hänvisa till etablering eller utvidgning av näringsverksamhet.

Påverkan för dykare:
Eftersom dykare oftast dyker på en plats på grund av lokala egenskaper, så är strandskyddet särskilt angeläget för dykare, som till skillnad från badare och surfare som är mer intresserade av vattenytan, inte lika lätt kan byta till en annan strand bara för att det ger vattentillgång. Inskränkningar i strandskyddet kan därför vara extra besvärligt för dykare, då det kan göra en dykplats helt otillgänglig för landdyk.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Strandskydd
http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____3646.asp
http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Strandskydd
http://www.naturvardsverket.se/Arbete-med-naturvard/Skydd-och-skotsel-av-vardefull-natur/Sjoar-och-vattendrag--insatser-for-skydd-och-skotsel/Strandskydd


Jurdiska referenser:

Miljöbalk (1998:808)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:808

Lag (1998:811) om införande av miljöbalken
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:811

Plan- och bygglag (1987:10)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1987:10

Ledningsrättslag (1973:1144)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1973:1144

Anläggningslag (1973:1149)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1973:1149

Fastighetsbildningslag (1970:988)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1970:988

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:1252

Relaterade ord: Kust Landdykning Strand
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER