Namn: Lösen:
 Omslag Diving and Subaquatic Medicine

Diving and Subaquatic Medicine, 4th ed580 sidor

AV: Carl Edmonds
ARNOLD förlag, 2002

ISBN 0-340-80630-3

BESTÄLL

Diving and Subaquatic Medicine, 4th ed. - en recension

Vem kan börja dyka: relativa och absoluta kontraindikationer? Hur förebyggs och behandlas extern otit? Vad är torrdrunkning? Hur påverkas kroppen fysiologiskt vid immersion (nedsänkning i vatten)? Dykardemens - finns det? Ökar risken för dekompressionssjuka hos kvinnor under menstruationsperioden? Mensblod - en lockelse eller styggelse för hajar? Första hjälpen efter hajattack? Första hjälpen vid drunkningstillbud? Vad sker därefter på sjukhuset? Vad är oxygen window? Vilka är Boyles, Haldanes, Behnkes och Buhlmanns insatser inom forskningen på dekompressionssjuka? Varför dör dykare: vad säger statistiken? Vad kännetecknar den tekniske dykaren personlighetsmässigt? Hur utreds dykolyckor medicinskt? Hur obduceras den döde dykaren? Hur går in water recompression till? Vad är Martini´s lag? Vilka medicinska problem förknippas med mättnadsdykning? Hur förebyggs och behandlas skador orsakade av kontakt med brännmaneter? Första hjälpen vid nedkylning? Första hjälpen vid tramp på stenfisk? Dessa frågor och en mängd därtill diskuteras i Diving and Subaquatic Medicine (ISBN 0-340-80630-3), vars fjärde upplaga kom ut i fjol (2002).

Allmänt: Boken omfattar 719 sidor och behandlar disciplinerna allmän dykmedicin, dykarens yrkessjukdomar och akvatisk medicin. Den riktar sig främst till läkare, läkarstuderande, paramedicinare, och dykorganisationer och är skriven av fyra australiensiska specialister och forskare på området. I åtta sektioner avhandlas 70 kapitel. I den första sektionen avhandlas dykningens historia, dykfysiologi, utrustningsfrågor och olika undervattensmiljöer bland annat. Nästa sektion avhandlar dysbara sjukdomar så som barotrauman och olika aspekter på dekompressionssjuka. Härefter diskuteras i tredje sektionen abnorma gastryck och vilka tillstånd dessa kan orsaka, exempelvis inert gasnarkos, hypoxi, syrgastoxicitet och kontamination av andningsgaser, för att nämna några exempel. Den fjärde sektionen avhandlar akvatiska sjukdomar och problem så som drunkning, sjösjuka, köld och hypotermi, infektioner och skador och obehag efter kontakt med marina djur. I den femte sektionen går man igenom direkt dykrelaterade sjukdomar som exempelvis örats olika sjukdomar, överhettning, hudreaktioner efter kontakt med dykutrustning, tryckeffekter på intagna mediciners omsättning och verkningar, samt långtidseffekter av dykning. Härnäst behandlas i den sjätte sektionens sju kapitel olika aspekter på dykolyckor, till exempel stress och panik, medvetslöshet, första hjälpen vid dykolyckor, syrgasterapi och undersökning av dykolyckor. I den sjunde sektionen diskuteras bland annat hur man bedömer om en person är fysiskt kapabel att ägna sig åt respektive fridykning, rekreations- och yrkesdykning. Olika aspekter på ålder och dykning tas också upp i ett kapitel. I den åttonde och sista sektionen samsas olika vitt skilda ämnen under rubriken ”Specialized diving and its problems”. Här avhandlas bland annat ämnet den kvinnliga dykaren (inom medicinsk forskning och sjudomslära definieras fortfarande en människa som en 25 års man som väger ungefär 70 kg, det mesta annat som man kanske trodde var människor också, till exempel kvinnor, barn och åldringar, brukar få egna kapitel i böckerna - eller glömmas bort). Andra ämnen i denna sektion är breath-hold diving, teknisk dykning, den handikappade dykaren och mättnadsdykning, för att nu nämna några exempel.

Pris: En google-sökning ger priser som varierar mellan 750-1200 kronor, inklusive frakt, för en oläst kartongbunden bok, om den beställs från USA. Svenska Bokus tar 681 kronor för mjukpärmsutgåvan och 1424 kronor för kartonnageutgåvan.

Layout, typografi, pedagogik och bildmaterial: Engelsk medicinsk litteratur har under de senaste femton åren kännetecknats av en överlägsen pedagogik med snygg och konsekvent layout, ett intresseväckande bildmaterial, fallstudier, faktarutor och summeringar (lite grand som PADI-pedagogiken). I USA har man ofta producerat mångordiga svartvita alster - mindre läsglädje. Föreliggande anglo-australiensiska produktion ligger väl någonstans där emellan. Layouten är klar och konsekvent, typografin likaså, om än inte direkt elegant. Fallstudier finns. Bildmaterialet är dock rätt magert och i förekommande fall grått och trist. Summerande faktarutor är dock här och var insmugna I texten.

Språk och användarvänlighet: Språket är klart och redigt och inte onödigt lastat med tung medicinsk terminologi. Tonen är inte sällan antytt personlig och en och annan anekdot har smugit sig in i texten. Det märks sällan att olika författare bidragit med sina olika kapitel. Framställningen är enhetlig och konsekvent. Hänvisningar till olika studier görs mycket diskret med en liten upphöjd siffra. Boken är lättläst.

Innehållsförteckning och index: I början av boken ses en fyrasidig övergripande innehållsförteckning. Därutöver inleds varje kapitel med en mer detaljerad innehållförteckning. Index innehåller 17 tvåspaltiga sidor med uppslagsord, vilket gör det mycket lätt att söka specifik information i boken.

Referenser: De flesta kapitel avslutas med 10-20 referenser.

Kuriosum - den tekniske dykaren: I ett av de två kapitlen om teknisk dykning ges en träffande karakteristik av den tekniske dykaren (jag väljer att inte översätta texten till svenska här):

”The technical diver is - or should be - a very experienced scuba diver, having logged at least 500 dives before entering this new field. Such a diver is usually male, and oriented towards technical toys. He is of high intelligence but with a large ego, frequently obsessional in his attention to detail, often studious and attracted to risk-taking behaviour with reduced safety margin as regards death.

He will apply considerable funds and time to his project. Often this has commercial implications, and he may well be involved in wreck salvage, equipment manufacture, marketing and sales, diver training, or related commercial activities.”


Sammanfattande omdöme:
Diving and Subaquatic Medicine, 4th ed. riktar sig framför allt till klinikern, det vill säga läkaren som har att handlägga dykmedicinska frågor. För denne torde boken vara en oumbärlig hjälp då den är mycket lättläst, konkret och innehåller många handfasta råd och anvisningar. Även i bokhyllan i varje större dykförenings klubblokal torde den ha sin givna plats, då den ger fördjupade kunskaper i en mängd ämnen som berörs på olika kurser. Divemasters och instruktörer och dykledare kan här även hämta nyttig information för sin allmänbildning, eller för att lättare söka besvara elevers svåra frågor. Boken utgör även relevant läsning för den generelle dykaren med intresse för dykfysiologi och dykmedicin. Vissa förkunskaper i biologi och fysiologi krävs nog emellertid . I detta sammanhang skall nämnas att ingen lärobok - hur välskriven den än är - kan ersätta medicinskt skolad personal.

Rekommenderas!

Stockholm 030704

Av: Andreas Fries, Leg. Läkare info