Namn: Lösen:

Fiskådra


Fiskådran ersätter den tidigare kungsådran (som dock även skulle skydda flottnings- och sjöfartintressen), och skall säkerställa att fisk kan röra sig genom ett vattendrag, så att ingen enskild markägare kan fånga all fisk som passerar eller hindra att fisken når längre in i vattendraget.

Fiskelag (1993:787)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:787

Om fiskådra

17 § I varje gren av ett vattendrag eller ett sund där fisken har sin gång skall det finnas en fiskådra i det djupaste vattnet. Fiskådran utgör en sjättedel av vattnets bredd vid vanligast förekommande lågt vattenstånd. Vid vattendragets inlopp och mynning och vid ett sunds ändpunkter sträcker sig fiskådran med oförändrad bredd
vidare trehundra meter ut i det djupaste vattnet.

Länsstyrelsen får besluta att fiskådran skall gå i en annan del av vattnet än vad som sägs i första stycket. Berörda rättsägare skall få tillfälle att yttra sig i saken innan beslut fattas. Om ändringen innebär ett påtagligt men för någon berörd rättsägare, fordras dennes samtycke till åtgärden.

18 § Fiskådran skall lämnas fri från fiskeredskap som kan hindra fiskens gång. Någon annan anordning än fiskeredskap får inte heller sättas ut i eller vid fiskådran i syfte att hindra fisken att gå fram i ådran.

Länsstyrelsen får medge undantag från vad som sägs i första stycket, om det kan antas att det inte leder till påtagligt men för någon som inte samtyckt till åtgärden.

Relaterade ord: Allmänt vatten Enskilt vatten Fiske Fiskeredskap Kungsådra Mittfåra Strömfåra Vattendrag
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER